首页 | 胎教 | 预产期计算器 | 安全期计算器 | 汉语字典
当前位置:小娃子 > 成语大全 > 按拼音查成语大全 > 字母Z开头的成语大全

成语大全

输入要查询的成语。

字母Z开头的成语大全

拼音za开头的成语大全

杂采众说zá cǎi zhòng shuō 杂乱无序zá luàn wú xù 杂七碎八zá qī suì bā 杂学旁收zá xué páng shōu 扎扎实实zā zā shí shí 咂嘴弄唇zā zuǐ nòng chún 咂嘴舔唇zā zuǐ tiǎn chún 咂嘴咂舌zā zuǐ zā shé 砸锅卖铁zá guō mài tiě 杂乱无章zá luàn wú zhāng 杂七杂八zá qī zá bā 杂然相许zá rán xiāng xǔ 杂沓而至zá tà ér zhì 咂嘴弄舌zā zuǐ nòng shé 更多>

拼音zai开头的成语大全

在此存照zài cǐ cún zhào 再蹈覆辙zài dǎo fù zhé 载道怨声zài dào yuàn shēng 在耳历历zài ěr lì lì 载歌且舞zài gē qiě wǔ 在官言官,在府言府zài guān yán guān,zài fǔ yán fǔ 再合余烬zài hé yú jìn 再接再历zài jiē zài lì 再接再砺zài jiē zài lì 载驱载驰zài qū zài chí 在人口耳zài rén kǒu ěr 在人屋檐下,不得不低头zài rén wū yán xià,bù dé bù dī tóu 再生之德zài shēng zhī dé 再衰三涸zài shuāi sān hé 在所不惜zài suǒ bù xī 在所自处zài suǒ zì chǔ 在他檐下过,不敢不低头zài tā yán xià guò,bù gǎn bù dī tóu 在他檐下走,怎敢不低头zài tā yán xià zǒu,zěn gǎn bù dī tóu 宰相肚里行舟船zǎi xiàng dù lǐ xíng zhōu chuán 载欣载奔zài xīn zài bēn 在在皆是zài zài jiē shì 再做道理zài zuò dào lǐ 再拜稽首zài bài qǐ shǒu 再不其然zài bù qí rán 载沉载浮zài chén zài fú 在陈之厄zài chén zhī è 载驰载驱zǎi chí zǎi qū 在此一举zài cǐ yī jǔ 再当冯妇zài dāng féng fù 载歌载舞zài gē zài wǔ 在官言官zài guān yán guān 更多>

拼音zan开头的成语大全

赞不絶口zàn bù jué kǒu 簪盍良朋zān hé liáng péng 赞口不絶zàn kǒu bù jué 赞口不绝zàn kǒu bù jué 暂劳永逸zàn láo yǒng yì 攒眉苦脸zǎn méi kǔ liǎn 赞声不绝zàn shēng bù jué 簪缨世胄zān yīng shì zhòu 簪笔磬折zān bǐ qìng shé 赞不绝口zàn bù jué kǒu 赞不容口zàn bù róng kǒu 簪蒿席草zān hāo xí cǎo 赞叹不已zàn tàn bù yǐ 赞叹不置zàn tàn bù zhì 簪星曳月zān xīng yè yuè 簪缨门第zān yīng mén dì 簪缨世族zān yīng shì zú 簪缨之族zān yīng zhī zú 更多>

拼音zang开头的成语大全

臧仓小人zāng cāng xiǎo rén 臧穀亡羊zāng gǔ wáng yáng 赃官污吏zāng guān wū lì 赃贿狼籍zāng huì láng jí 赃秽狼藉zāng huì láng jí 赃货狼藉zāng huò láng jí 赃私狼籍zāng sī láng jí 赃私狼藉zāng sī láng jí 赃污狼藉zāng wū láng jí 赃污狼籍zāng wū láng jí 脏污狼藉zàng wū láng jiè 赃心烂肺zāng xīn làn fèi 葬用柔日zàng yòng róu rì 葬玉埋香zàng yù mái xiāng 牂羝不辨zāng dī bù biàn 臧谷两亡zāng gǔ liǎng wáng 臧谷亡羊zāng gǔ wáng yáng 赃贿狼藉zāng huì láng jí 臧否人物zāng pǐ rén wù 葬身鱼腹zàng shēn yú fù 脏心烂肺zāng xīn làn fèi 赃盈恶贯zāng yíng è guàn 更多>

拼音zao开头的成语大全

皂白不分zào bái bù fēn 造谤生事zào bàng shēng shì 蚤朝晏罢zǎo cháo yàn bà 蚤朝晏退zǎo cháo yàn tuì 蚤出莫入zǎo chū mò rù 早出暮归zǎo chū mù guī 造端托始zào duān tuō shǐ 造端讬始zào duān tuō shǐ 造恶不悛zào è bù quān 遭逢不偶zāo féng bù ǒu 遭逢际会zāo féng jì huì 遭逢时会zāo féng shí huì 遭际不偶zāo jì bù ǒu 造极登峰zào jí dēng fēng 遭际时会zāo jì shí huì 造茧自缚zào jiǎn zì fù 造谋布阱zào móu bù jǐng 凿坏而遁záo pī ér dùn 凿坏以遁záo pī yǐ dùn 凿破浑沌záo pò hùn dùn 灶上扫除zào shàng sǎo chú 遭时不偶zāo shí bù ǒu 遭时制宜zāo shí zhì yí 遭事制宜zāo shì zhì yí 澡慰故俗zǎo wèi gù sú 造言惑众zào yán huò zhòng 造言生事zào yán shēng shì 造謡惑众zào yáo huò zhòng 造谣生非zào yáo shēng fēi 造謡生事zào yáo shēng shì 造因得果zào yīn dé guǒ 更多>

拼音ze开头的成语大全

责备求全zé bèi qiú quán 责备贤者zé bèi xián zhě 责躬罪己zé gōng zuì jǐ 责己以周,待人以约zé jǐ yǐ zhōu,dài rén yǐ yuē 责己重以周,待人轻以约zé jǐ zhòng yǐ zhōu,dài rén qīng yǐ yuē 责己重,待人轻zé jǐ zhòng,dài rén qīng 择其善者而从之zé qí shàn zhě ér cóng zhī 择人任势zé rén rèn shì 责人以详,待己以廉zé rén yǐ xiáng,dài jǐ yǐ lián 择善而行zé shàn ér xíng 昃食宵衣zè shí xiāo yī 责实循名zé shí xún míng 赜探隐索zé tàn yǐn suǒ 责先利后zé xiān lì hòu 责有所归zé yǒu suǒ guī 啧啧称羡zé zé chēng xiàn 责重山岳zé zhòng shān yuè 泽被四邻zé bèi sì lín 择地而蹈zé dì ér dǎo 择肥而噬zé féi ér shì 择福宜重zé fú yí zhòng 责躬省过zé gōng xǐng guò 责躬引咎zé gōng yǐn jiù 择祸从轻zé huò cóng qīng 择交而友zé jiāo ér yǒu 泽及髊骨zé jí cī gǔ 泽及枯骨zé jí kū gǔ 泽及万世zé jí wàn shì 择邻而居zé lín ér jū 择利行权zé lì xíng quán 择木而处zé mù ér chǔ 更多>

拼音zei开头的成语大全

贼臣乱子zéi chén luàn zǐ 贼臣逆子zéi chén nì zǐ 贼夫人之子zéi fū rén zhī zǐ 贼眉贼眼zéi méi zéi yǎn 贼人心虚zéi rén xīn xū 贼头狗脑zéi tóu gǒu nǎo 贼头鬼脑zéi tóu guǐ nǎo 贼头鼠脑zéi tóu shǔ nǎo 贼子乱臣zéi zǐ luàn chén 贼不空手zéi bù kōng shǒu 贼喊捉贼zéi hǎn zhuō zéi 贼眉溜眼zéi méi liū yǎn 贼眉鼠眼zéi méi shǔ yǎn 贼皮贼骨zéi pí zéi gǔ 贼去关门zéi qù guān mén 贼人胆虚zéi rén dǎn xū 贼头贼脑zéi tóu zéi nǎo 贼心不死zéi xīn bù sǐ 贼走关门zéi zǒu guān mén 更多>

拼音zen开头的成语大全

谮下谩上zèn xià mán shàng 更多>

拼音zeng开头的成语大全

憎爱分明zēng ài fēn míng 曾子杀彘zēng zǐ shā zhì 甑尘釜鱼zèng chén fǔ yú 曾母投杼zēng mǔ tóu zhù 甑生尘zèng shēng chén 曾参杀人zēng shēn shā rén 增收节支zēng shōu jié zhī 增砖添瓦zēng zhuān tiān wǎ 更多>

拼音zha开头的成语大全

乍入芦圩,不知深浅zhà rù lú wéi,bù zhī shēn qiǎn 乍往乍来zhà wǎng zhà lái 查查胡胡zhā zhā hú hú 渣滓浊沫zhā zǐ zhuó mò 诈败佯输zhà bài yáng shū 诈痴不颠zhà chī bù diān 诈痴佯呆zhà chī yáng dāi 扎根串连zhā gēn chuàn lián 诈奸不及zhà jiān bù jí 乍毛变色zhà máo biàn sè 诈谋奇计zhà móu qí jì 乍暖还寒zhà nuǎn huán hán 乍暖乍寒zhà nuǎn zhà hán 乍前乍却zhà qián zhà què 诈取豪夺zhà qǔ háo duó 咋舌不下zhà shé bù xià 扎手舞脚zhā shǒu wǔ jiǎo 札手舞脚zhá shǒu wǔ jiǎo 乍同乍异zhà tóng zhà yì 诈哑佯聋zhà yǎ yáng lóng 乍雨乍晴zhà yǔ zhà qíng 更多>

拼音zhai开头的成语大全

摘瓜抱蔓zhāi guā bào màn 摘句寻章zhāi jù xún zhāng 斋心涤虑zhāi xīn dí lǜ 宅心知训zhái xīn zhī xùn 摘艳熏香zhāi yàn xūn xiāng 擿植索涂zhāi zhí suǒ tú 摘埴索涂zhāi zhí suǒ tú 擿埴索途zhāi zhí suǒ tú 摘胆剜心zhāi dǎn wān xīn 债多不愁zhài duō bù chóu 斋居蔬食zhāi jū shū shí 摘句搜章zhāi jù sōu zhāng 窄门窄户zhǎi mén zhǎi hù 摘山煮海zhāi shān zhǔ hǎi 债台高筑zhài tái gāo zhù 摘瑕指瑜zhāi xiá zhǐ yú 宅心仁厚zhái xīn rén hòu 宅心忠厚zhái xīn zhōng hòu 摘艳薰香zhāi yàn xūn xiāng 擿埴索涂zhāi zhí suǒ tú 宅中图大zhái zhōng tú dà 更多>

拼音zhan开头的成语大全

战战慄慄zhàn zhàn lì lì 斩将夺旗zhǎn jiàng duó qí 斩岸堙溪zhǎn àn yīn xī 战不旋踵zhàn bù xuán zhǒng 站不住脚zhàn bù zhù jiǎo 斩钉切铁zhǎn dīng qiē tiě 沾风惹草zhān fēng rě cǎo 占风使帆zhān fēng shǐ fān 斩钢截铁zhǎn gāng jié tiě 瞻顾前后zhān gù qián hòu 粘花惹草zhān huā rě cǎo 沾花惹草zhān huā rě cǎo 粘花惹絮zhān huā rě xù 斩将刈旗zhǎn jiàng yì qí 斩尽杀絶zhǎn jìn shā jué 战栗失箸zhàn lì shī zhù 战略战术zhàn lüè zhàn shù 斩木揭竿zhǎn mù jiē gān 斩木为兵,揭竿为旗zhǎn mù wéi bīng,jiē gān wéi qí 沾泥带水zhān ní dài shuǐ 粘皮带骨zhān pí dài gǔ 粘皮著骨zhān pí zhù gǔ 沾亲带友zhān qīn dài yǒu 栈山航海zhàn shān háng hǎi 斩蛇逐鹿zhǎn shé zhú lù 鹯视狼顾zhān shì láng gù 瞻天恋阙zhān tiān liàn què 斩头去尾zhǎn tóu qù wěi 战无不克zhàn wú bù kè 展眼舒眉zhǎn yǎn shū méi 沾沾自好zhān zhān zì hào 更多>

拼音zhang开头的成语大全

张家长,李家短zhāng jiā cháng,lǐ jiā duǎn 张大其辞zhāng dà qí cí 张大其词zhāng dà qí cí 张大其事zhāng dà qí shì 张灯挂彩zhāng dēng guà cǎi 丈夫有泪不轻弹zhàng fū yǒu lèi bù qīng dàn 张红燃爆zhāng hóng rán bào 张皇莫措zhāng huáng mò cuò 张皇其事zhāng huáng qí shì 慞惶失次zhāng huáng shī cì 张慌失措zhāng huāng shī cuò 张徨失措zhāng huáng shī cuò 张皇失错zhāng huáng shī cuò 张火伞zhāng huǒ sǎn 张机设阱zhāng jī shè jǐng 张家长李家短zhāng jiā zhǎng lǐ jiā duǎn 杖节把钺zhàng jié bǎ yuè 仗节死义zhàng jié sǐ yì 张口吐舌zhāng kǒu tǔ shé 张袂成帷zhāng mèi chéng wéi 张眉努眼zhāng méi nǔ yǎn 张眉张眼zhāng méi zhāng yǎn 彰明较着zhāng míng jiào zhuó 彰明昭着zhāng míng zhāo zhe 彰明昭著zhāng míng zhāo zhù 仗气直书zhàng qì zhí shū 掌上观纹zhǎng shàng guān wén 张设布列zhāng shè bù liè 张舌骗口zhāng shé piàn kǒu 长他人锐气,灭自己威风zhǎng tā rén ruì qì,miè zì jǐ wēi fēng 彰往察来zhāng wǎng chá lái 更多>

拼音zhao开头的成语大全

昭聋发聩zhāo lóng fā kuì 朝不保暮zhāo bù bǎo mù 鼌不及夕zhāo bù jí xī 朝不及夕zhāo bù jí xī 朝不虑夕zhāo bù lǜ xī 朝不谋夕zhāo bù móu xī 招财纳福zhāo cái nà fú 朝参暮礼zhāo cān mù lǐ 朝成暮遍zhāo chéng mù biàn 朝成夕毁zhāo chéng xī huǐ 朝出夕改zhāo chū xī gǎi 朝打暮骂zhāo dǎ mù mà 朝发暮至zhāo fā mù zhì 招风惹草zhāo fēng rě cǎo 招蜂惹蝶zhāo fēng rě dié 朝干夕惕zhāo gān xī tì 朝歌暮弦zhāo gē mù xián 朝更暮改zhāo gēng mù gǎi 朝更夕改zhāo gēng xī gǎi 照功行赏zhào gōng xíng shǎng 朝观夕览zhāo guān xī lǎn 朝过夕改zhāo guò xī gǎi 招花惹草zhāo huā rě cǎo 招魂扬幡zhāo hún yáng fān 朝兢夕惕zhāo jīng xī tì 招军买马zhāo jūn mǎi mǎ 朝梁暮晋zhāo liáng mù jìn 朝梁暮周zhāo liáng mù zhōu 朝令暮改zhāo lìng mù gǎi 朝令夕更zhāo líng xī gēng 朝令夜遁zhāo líng yè dùn 更多>

拼音zhe开头的成语大全

折冲尊俎zhé chōng zūn zǔ 折节待士zhé jié dài shì 折长补短zhé cháng bǔ duǎn 折冲将军zhé chōng jiāng jūn 折冲口舌之间zhé chōng kǒu shé zhī jiān 折冲厌难zhé chōng yàn nán 遮地盖天zhē dì gài tiān 遮地漫天zhē dì màn tiān 辄鲋之急zhé fù zhī jí 折桂攀蟾zhē guì pān chán 辙环天下zhé huán tiān xià 折节下谋士zhé jié xià móu shì 折节下贤人zhé jié xià xián rén 遮空蔽日zhē kōng bì rì 辙乱旂靡zhé luàn qí mí 遮人耳目zhē rén ěr mù 遮人眼目zhē rén yǎn mù 遮三瞒四zhē sān mán sì 着手生春zhe shǒu shēng chūn 着书立说zhe shū lì shuō 遮天盖地zhē tiān gài dì 遮天迷地zhē tiān mí dì 遮天映日zhē tiān yìng rì 遮羞包丑zhē xiū bāo chǒu 遮掩耳目zhē yǎn ěr mù 折腰五斗zhé yāo wǔ dǒu 者也之乎zhě yě zhī hū 折足覆餗zhé zú fù sù 折冲千里zhé chōng qiān lǐ 折冲万里zhé chōng wàn lǐ 折冲御侮zhé chōng yù wǔ 更多>

拼音zhei开头的成语大全

拼音zhen开头的成语大全

枕戈待命zhěn gē dài mìng 振兵泽旅zhèn bīng shì lǚ 贞不絶俗zhēn bù jué sú 针插不进,水泼不进zhēn chā bù jìn,shuǐ pō bù jìn 贞风亮节zhēn fēng liàng jié 贞夫烈妇zhēn fū liè fù 枕干而寝zhěn gān ér qǐn 贞高绝俗zhēn gāo jué sú 枕戈达旦zhěn gē dá dàn 枕戈待敌zhěn gē dài dí 枕戈披甲zhěn gē pī jiǎ 枕戈寝甲zhěn gē qǐn jiǎ 枕戈饮胆zhěn gē yǐn dǎn 震古铄今zhèn gǔ shuò jīn 箴规磨切zhēn guī mó qiē 枕籍诗书zhěn jí shī shū 针芥之合zhēn jiè zhī hé 针芥之契zhēn jiè zhī qì 针芥之投zhēn jiè zhī tóu 真金烈火zhēn jīn liè huǒ 振领提纲zhèn lǐng tí gāng 枕流漱石zhěn liú shù shí 真龙活现zhēn lóng huó xiàn 振聋启聩zhèn lóng qǐ kuì 振鹭充庭zhèn lù chōng tíng 振旅而归zhèn lǚ ér guī 阵马风樯zhèn mǎ fēng qiáng 振贫济乏zhèn pín jì fá 甄奇録异zhēn qí lù yì 珍禽奇兽zhēn qín qí shòu 振穷恤贫zhèn qióng xù pín 更多>

拼音zheng开头的成语大全

正龙拍虎zhèng lóng pāi hǔ 政清人和zhèng qīng rén hé 正经八板zhèng jīng bā bǎn 正直无邪zhèng zhí wú xié 正经八本zhèng jīng bā běn 正本澄源zhèng běn chéng yuán 正大不阿zhèng dà bù ē 正大堂皇zhèng dà táng huáng 正大堂煌zhèng dà táng huáng 争多论少zhēng duō lùn shǎo 争锋吃醋zhēng fēng chī cù 正冠纳履zhèng guān nà lǚ 争光日月zhēng guāng rì yuè 征贵征贱zhēng guì zhēng jiàn 整襟危坐zhěng jīn wēi zuò 整旧如新zhěng jiù rú xīn 整军饬武zhěng jūn chì wǔ 争名夺利zhēng míng duó lì 正明公道zhèng míng gōng dào 争名竞利zhēng míng jìng lì 征名责实zhēng míng zé shí 拯溺扶危zhěng nì fú wēi 整年累月zhěng nián lèi yuè 狰狞面目zhēng níng miàn mù 争前恐后zhēng qián kǒng hòu 争强斗狠zhēng qiáng dòu hěn 争强斗胜zhēng qiáng dòu shèng 争强显胜zhēng qiáng xiǎn shèng 争权攘利zhēng quán rǎng lì 郑人实履zhèng rén shí lǚ 正色危言zhèng sè wēi yán 更多>

拼音zhi开头的成语大全

置之不顾zhì zhī bù gù 致之度外zhì zhī dù wài 智小言大zhì xiǎo yán dà 指手点脚zhǐ shǒu diǎn jiǎo 指鹿作马zhǐ lù zuò mǎ 志广才疏zhì guǎng cái shū 纸上谭兵zhǐ shàng tán bīng 知无不尽zhī wú bù jìn 知文达礼zhī wén dá lǐ 知书通礼zhī shū tōng lǐ 知小言大zhì xiǎo yán dà 知其一,不知其二zhī qí yī,bù zhī qí èr 知命乐天zhī mìng lè tiān 指东说西zhǐ dōng shuō xī 指东画西zhǐ dōng huà xī 直言正论zhí yán zhèng lùn 直道而行zhí dào ér xíng 直上青云zhí shàng qīng yún 指冬瓜骂葫芦zhǐ dōng guā mà hú lú 直权无华zhí quán wú huá 指挥可定zhǐ huī kě dìng 芝艾共焚zhī ài gòng fén 芝艾俱焚zhī ài jù fén 芝艾俱尽zhī ài jù jìn 织白守黑zhī bái shǒu hēi 止谤莫若自修zhǐ bàng mò ruò zì xiū 栉比鳞差zhì bǐ lín cǐ 栉比鳞次zhì bǐ lín cì 栉比鳞臻zhì bǐ lín zhēn 知必言,言必尽zhī bì yán,yán bì jìn 知彼知己zhī bǐ zhī jǐ 更多>

拼音zhong开头的成语大全

踵趾相接zhǒng zhǐ xiāng jiē 重光累洽zhòng guāng lèi qià 重岩迭嶂zhòng yán dié zhàng 终始不渝zhōng shǐ bù yú 终始如一zhōng shǐ rú yī 中原逐鹿zhōng yuán zhú lù 众口销金zhòng kǒu xiāo jīn 众川赴海zhòng chuān fù hǎi 重床迭架zhòng chuáng dié jià 重床迭屋zhòng chuáng dié wū 钟鼎人家zhōng dǐng rén jia 终而复始zhōng ér fù shǐ 终非池中物zhōng fēi chí zhōng wù 忠肝义胆zhōng gān yì dǎn 忠告善道zhōng gào shàn dào 钟鼓之乐zhōng gǔ zhī yuè 众寡不敌zhòng guǎ bù dí 众寡莫敌zhòng guǎ mò dí 众寡难敌zhòng guǎ nán dí 众寡势殊zhòng guǎ shì shū 众寡悬绝zhòng guǎ xuán jué 忠贯白日zhōng guàn bái rì 重厚寡言zhòng hòu guǎ yán 众毁销骨zhòng huǐ xiāo gǔ 踵接肩摩zhǒng jiē jiān mó 中看不中用zhōng kàn bù zhōng yòng 众口嚣嚣zhòng kǒu áo áo 众口纷纭zhòng kǒu fēn yún 众口交传zhòng kǒu jiāo chuán 众口交荐zhòng kǒu jiāo jiàn 众口铄金,积毁销骨zhòng kǒu shuò jīn,jī huǐ xiāo gǔ 更多>

拼音zhou开头的成语大全

骤雨暴风zhòu yǔ bào fēng 骤不及防zhòu bù jí fáng 骤风暴雨zhòu fēng bào yǔ 骤风急雨zhòu fēng jí yǔ 昼伏夜动zhòu fú yè dòng 昼伏夜游zhòu fú yè yóu 昼干夕惕zhòu gān xī tì 肘见踵决zhǒu jiàn zhǒng jué 昼警夕惕zhòu jǐng xī tì 昼慨宵悲zhòu kǎi xiāo bēi 皱眉蹙额zhòu méi cù é 昼乾夕惕zhòu qián xī tì 赒穷恤匮zhōu qióng xù kuì 诌上抑下zhōu shàng yì xià 粥少僧多zhōu shǎo sēng duō 肘胁之患zhǒu xié zhī huàn 肘行膝步zhǒu xíng xī bù 昼修夜短zhòu xiū yè duǎn 昼夜兼程zhòu yè jiān chéng 昼夜兼行zhòu yè jiān xíng 骤雨不终日zhòu yǔ bù zhōng rì 骤雨狂风zhòu yǔ kuáng fēng 辀张跋扈zhōu zhāng bá hù 侜张为幻zhōu zhāng wéi huàn 舟车楫马zhōu chē jí mǎ 舟车劳顿zhōu chē láo dùn 舟车之利zhōu chē zhī lì 昼度夜思zhòu duó yè sī 周而不比zhōu ér bù bǐ 周而复生zhōu ér fù shēng 周而复始zhōu ér fù shǐ 更多>

拼音zhu开头的成语大全

珠沉玉磒zhū chén yù zǐ 珠璧交辉zhū bì jiāo huī 助边输财zhù biān shū cái 铢穪寸量zhū bié cùn liàng 珠沉璧碎zhū chén bì suì 珠沉玉陨zhū chén yù yǔn 铢称寸量zhū chēng cùn liáng 朱唇粉面zhū chún fěn miàn 属词比事zhǔ cí bǐ shì 铢寸累积zhū cùn lèi jī 逐电追风zhú diàn zhuī fēng 煮豆燃箕zhǔ dòu rán jī 逐队成群zhú duì chéng qún 祝发文身zhù fā wén shēn 逐风追电zhú fēng zhuī diàn 祝哽在前,祝噎在后zhù gěng zài qián,zhù yē zài hòu 祝鲠祝噎zhù gěng zhù yē 祝鲠祝饐zhù gěng zhù yì 珠宫贝阙zhū gōng bèi què 煮鹤焚琴zhǔ hè fén qín 煮鹤烧琴zhǔ hè shāo qín 拄笏西山zhǔ hù xī shān 珠还合浦zhū huán hé pǔ 铢积寸累zhū jī cùn lěi 铢积丝累zhū jī sī lèi 逐机应变zhú jī yìng biàn 铢积锱累zhū jī zī lèi 拄颊看山zhǔ jiá kàn shān 助桀为暴zhù jié wéi bào 助桀为恶zhù jié wéi è 助桀为虐zhù jié wéi nüè 更多>

拼音zhua开头的成语大全

抓耳搔腮zhuā ěr sāo sāi 抓纲带目zhuā gāng dài mù 抓乖卖俏zhuā guāi mài qiào 抓破脸皮zhuā pò liǎn pí 抓破面皮zhuā pò miàn pí 抓腮挖耳zhuā sāi wā ěr 抓耳挠腮zhuā ěr náo sāi 挝耳挠腮zhuā ěr náo sāi 挝耳揉腮zhuā ěr róu sāi 抓乖弄俏zhuā guāi nòng qiào 抓尖要强zhuā jiān yào qiáng 抓拿骗吃zhuā ná piàn chī 抓牛鼻子zhuā niú bí zi 抓破脸子zhuā pò liǎn zǐ 抓头挖耳zhuā tóu wā ěr 抓小辫子zhuā xiǎo biàn zi 抓心挠肝zhuā xīn náo gān 更多>

拼音zhuai开头的成语大全

拽欛扶犁zhuāi bà fú lí 拽布披麻zhuài bù pī má 拽拳丢跌zhuài quán diū diē 拽巷攞街zhuài xiàng luǒ jiē 拽巷逻街zhuài xiàng luó jiē 拽布拖麻zhuài bù tuō má 拽耙扶犁zhuāi pá fú lí 拽巷啰街zhuài xiàng luó jiē 拽象拖犀zhuài xiàng tuō xī 更多>

拼音zhuan开头的成语大全

馔玉炊珠zhuàn yù chuī zhū 转海回天zhuǎn hǎi huí tiān 转湾抹角zhuǎn wān mò jiǎo 转败为成zhuǎn bài wéi chéng 转败为功zhuǎn bài wéi gōng 转败为胜zhuǎn bài wéi shèng 转祸为福zhuǎn huò wéi fú 专精覃思zhuān jīng tán sī 篆刻虫雕zhuàn kè chóng diāo 专款专用zhuān kuǎn zhuān yòng 转念之间zhuǎn niàn zhī jiān 专擅跋扈zhuān shàn bá hù 转瞬之间zhuǎn shùn zhī jiān 转死沟壑zhuǎn sǐ gōu hè 转弯磨角zhuǎn wān mó jiǎo 专心向公zhuān xīn xiàng gōng 专心一意zhuān xīn yī yì 专心一志zhuān xīn yī zhì 转益多师zhuǎn yì duō shī 转忧为喜zhuǎn yōu wéi xǐ 馔玉炊金zhuàn yù chuī jīn 转灾为福zhuǎn zāi wéi fú 转辗反侧zhuǎn zhǎn fǎn cè 转战千里zhuǎn zhàn qiān lǐ 专恣跋扈zhuān zì bá hù 转悲为喜zhuǎn bēi wéi xǐ 转侧不安zhuǎn cè bù ān 转嗔为喜zhuǎn chēn wéi xǐ 转愁为喜zhuǎn chóu wéi xǐ 转斗千里zhuǎn dòu qiān lǐ 转凡为圣zhuǎn fán wéi shèng 更多>

拼音zhuang开头的成语大全

装痴卖傻zhuāng chī mài shǎ 装痴做疯zhuāng chī zuò fēng 装痴作傻zhuāng chī zuò shǎ 装痴作态zhuāng chī zuò tài 装点门面zhuāng diǎn mén miàn 装疯作傻zhuāng fēng zuò shǎ 撞府冲州zhuàng fǔ chōng zhōu 撞府穿州zhuàng fǔ chuān zhōu 装聋卖傻zhuāng lóng mài shǎ 装聋装哑zhuāng lóng zhuāng yǎ 装聋作痴zhuāng lóng zuò chī 装聋做哑zhuāng lóng zuò yǎ 妆聋做哑zhuāng lóng zuò yǎ 妆聋作哑zhuāng lóng zuò yǎ 状貌不及中人zhuàng mào bù jí zhōng rén 壮气凌云zhuàng qì líng yún 装腔做势zhuāng qiāng zuò shì 装腔作态zhuāng qiāng zuò tài 装神扮鬼zhuāng shén bàn guǐ 装神做鬼zhuāng shén zuò guǐ 庄生梦蝶zhuāng shēng mèng dié 壮士解腕zhuàng shì jiě wàn 装虚作假zhuāng xū zuò jiǎ 装洋蒜zhuāng yáng suàn 撞钟吹螺zhuàng zhōng chuī luó 装葱卖蒜zhuāng cōng mài suàn 撞倒南墙zhuàng dǎo nán qiáng 装大头蒜zhuāng dà tóu suàn 装点一新zhuāng diǎn yī xīn 壮发冲冠zhuàng fā chōng guàn 装疯卖俏zhuāng fēng mài qiào 更多>

拼音zhui开头的成语大全

追根究蒂zhuī gēn jiū dì 追根问底zhuī gēn wèn dǐ 追本穷源zhuī běn qióng yuán 追本求源zhuī běn qiú yuán 追奔逐北zhuī bēn zhú běi 锥刀之利zhuī dāo zhī lì 追风掣电zhuī fēng chè diàn 追风摄景zhuī fēng niè jǐng 追风蹑景zhuī fēng niè jǐng 追风蹑影zhuī fēng niè yǐng 椎锋陷阵zhuī fēng xiàn zhèn 追风逐电zhuī fēng zhú diàn 追风逐日zhuī fēng zhú rì 追根查源zhuī gēn chá yuán 追根刨底zhuī gēn dǐ 追根究底zhuī gēn jiū dǐ 追根穷源zhuī gēn qióng yuán 追根求源zhuī gēn qiú yuán 追根溯源zhuī gēn sù yuán 追根寻底zhuī gēn xún dǐ 追欢卖笑zhuī huān mài xiào 追欢买笑zhuī huān mǎi xiào 追欢取乐zhuī huān qǔ lè 追欢作乐zhuī huān zuò lè 追悔何及zhuī huǐ hé jí 追悔莫及zhuī huǐ mò jí 追魂夺魄zhuī hún duó pò 椎拍輐断zhuī pāi wàn duàn 追亡逐遁zhuī wáng zhú dùn 缀文之士zhuì wén zhī shì 追远慎终zhuī yuǎn shèn zhōng 更多>

拼音zhun开头的成语大全

谆谆诰诫zhūn zhūn gào jiè 谆谆教诲zhūn zhūn jiào huì 迍邅之世zhūn zhān zhī shì 谆谆不倦zhūn zhūn bù juàn 谆谆告诫zhūn zhūn gào jiè 谆谆告戒zhūn zhūn gào jiè 谆谆教导zhūn zhūn jiào dǎo 谆谆善诱zhūn zhūn shàn yòu 更多>

拼音zhuo开头的成语大全

捉鸡骂狗zhuō jī mà gǒu 捉班做势zhuō bān zuò shì 灼背烧项zhuó bèi shāo dǐng 斫琱为朴zhuó diāo wéi pǔ 卓尔出群zhuó ěr chū qún 擢发莫数zhuó fā mò shù 捉风捕影zhuō fēng bǔ yǐng 魆风骤雨zhuō fēng zhòu yǔ 酌古参今zhuó gǔ cān jīn 浊骨凡胎zhuó gǔ fán tāi 酌古沿今zhuó gǔ yán jīn 酌古斟今zhuó gǔ zhēn jīn 酌古准今zhuó gǔ zhǔn jīn 捉鬼卖钱zhuō guǐ mài qián 卓乎不羣zhuó hū bù qún 卓乎不群zhuó hū bù qún 着屐登山zhuó jī dēng shān 捉奸见床zhuō jiān jiàn chuáng 捉奸见双,拿贼要赃zhuō jiān jiàn shuāng,ná zéi yào zāng 捉奸见双,抓贼见赃zhuō jiān jiàn shuāng,zhuā zéi jiàn zāng 捉奸要双,抓贼要赃zhuō jiān yào shuāng,zhuā zéi yào zāng 灼见真知zhuó jiàn zhēn zhī 捉将挟人zhuō jiāng xié rén 捉衿见肘zhuō jīn jiàn zhǒu 捉襟露肘zhuō jīn lù zhǒu 捉衿露肘zhuō jīn lù zhǒu 捉襟肘见zhuō jīn zhǒu jiàn 捉衿肘见zhuō jīn zhǒu jiàn 酌金馔玉zhuó jīn zhuàn yù 浊泾清渭zhuó jīng qīng wèi 浊酒菲肴zhuó jiǔ fěi yáo 更多>

拼音zi开头的成语大全

自相惊忧zì xiāng jīng rǎo 自投网罗zì tóu wǎng luó 自愧弗如zì kuì fú rú 自出一家zì chū yī jiā 自负不凡zì fù bù fán 自言自语zì yán zì yǔ 自备资斧zì bèi zī fǔ 自产自销zì chǎn zì xiāo 自成一格zì chéng yī gé 自出机轴zì chū jī zhóu 自出机杼zì chū jī zhù 自出心裁zì chū xīn cái 自吹自捧zì chuī zì pěng 自动自觉zì dòng zì jué 自负盈亏zì fù yíng kuī 自甘落后zì gān luò hòu 自刽以下zì guì yǐ xià 子罕辞宝zǐ hǎn cí bǎo 自毁长城zì huǐ cháng chéng 自家撞著zì jiā zhuàng zháo 自靖自献zì jìng zì xiàn 自救不暇zì jiù bù xiá 自觉形秽zì jué xíng huì 自郐而下zì kuài ér xià 眦裂发指zì liè fā zhǐ 自律甚严zì lǜ shèn yán 紫陌红尘zǐ mò hóng chén 子女金帛zǐ nǚ jīn bó 自弃自暴zì qì zì bào 自取咎戾zì qǔ jiù lì 自取其祸zì qǔ qí huò 更多>

拼音zong开头的成语大全

纵横交贯zòng héng jiāo guàn 纵横开阖zòng héng kāi hé 纵横开合zòng héng kāi hé 纵虎出匣zòng hǔ chū xiá 纵虎归山zòng hǔ guī shān 总角之好zǒng jiǎo zhī hǎo 纵目远望zòng mù yuǎn wàng 总总林林zǒng zǒng lín lín 纵兵追击zòng bīng zhuī jī 总而言之zǒng ér yán zhī 宗法社会zōng fǎ shè huì 纵风止燎zòng fēng zhǐ liáo 总戈成林zǒng gē chéng lín 综核名实zōng hé míng shí 纵横捭阖zòng héng bǎi hé 纵横驰骋zòng héng chí chěng 纵横弛骋zòng héng chí chěng 纵横交错zòng héng jiāo cuò 纵横决荡zòng héng jué dàng 纵横四海zòng héng sì hǎi 纵横天下zòng héng tiān xià 纵壑之鱼zòng hè zhī yú 纵虎出柙zòng hǔ chū xiá 宗匠陶钧zōng jiàng táo jūn 总角相交zǒng jiǎo xiāng jiāo 总角之交zǒng jiǎo zhī jiāo 踪迹诡秘zōng jì guǐ mì 纵理入口zòng lǐ rù kǒu 纵马横刀zòng mǎ héng dāo 宗庙丘墟zōng miào qiū xū 宗庙社稷zōng miào shè jì 更多>

拼音zou开头的成语大全

走头无路zǒu tóu wú lù 走身无路zǒu shēn wú lù 走丸逆坂zǒu wán nì bǎn 走投无计zǒu tóu wú jì 走壁飞檐zǒu bì fēi yán 走骨行尸zǒu gǔ xíng shī 走花溜水zǒu huā liū bīng 走斝传觞zǒu jiǎ chuán shāng 走斝飞觞zǒu jiǎ fēi shāng 走漏天机zǒu lòu tiān jī 邹鲁遗风zōu lǔ yí fēng 走马到任zǒu mǎ dào rèn 走马灯zǒu mǎ dēng 走马赴任zǒu mǎ fù rèn 走马看花zǒu mǎ kàn huā 走肉行尸zǒu ròu xíng shī 走杀金刚坐杀佛zǒu shā jīn gāng zuò shā fó 走石飞沙zǒu shí fēi shā 走投没路zǒu tóu méi lù 走头没路zǒu tóu méi lù 走为上策zǒu wéi shàng cè 走为上着zǒu wèi shàng zhaō 走着瞧zǒu zhe qiáo 走遍天涯zǒu biàn tiān yá 走笔成文zǒu bǐ chéng wén 走笔成章zǒu bǐ chéng zhāng 走笔疾书zǒu bǐ jí shū 走笔题诗zǒu bǐ tí shī 走伏无地zǒu fú wú dì 走过场zǒu guò chǎng 走后门zǒu hòu mén 更多>

拼音zu开头的成语大全

足不逾户zú bù yú hù 阻兵安忍zú bīng ān rěn 足不出门zú bù chū mén 足不窥户zú bù kuī hù 足不踰户zú bù yáo hù 足蹈手舞zú dǎo shǒu wǔ 足高气强zú gāo qì qiáng 足高气扬zú gāo qì yáng 阻山带河zǔ shān dài hé 足食丰衣zú shí fēng yī 足踏实地zú tà shí dì 足音空谷zú yīn kōng gǔ 祖宗成法zǔ zōng chéng fǎ 俎樽折冲zǔ zūn zhé chōng 祖鞭先着zǔ biān xiān zháo 足兵足食zú bīng zú shí 足不出户zú bù chū hù 足不履影zú bù lǚ yǐng 足尺加二zú chǐ jiā èr 祖传秘方zǔ chuán mì fāng 祖功宗德zǔ gōng zōng dé 足趼舌敝zú jiǎn shé bì 足茧手胝zú jiǎn shǒu zhī 镞砺括羽zú lì kuò yǔ 祖龙一炬zǔ lóng yī jù 祖龙之虐zǔ lóng zhī nüè 足履实地zú lǚ shí dì 足上首下zú shàng shǒu xià 俎上之肉zǔ shàng zhī ròu 卒擅天下zú shàn tiān xià 祖生之鞭zǔ shēng zhī biān 更多>

拼音zuan开头的成语大全

钻冰求酥zuān bīng qiú sū 钻冰取火zuàn bīng qǔ huǒ 钻懒帮闲zuān lǎn bāng xián 钻天觅缝zuàn tiān mì féng 钻天入地zuān tiān rù dì 钻隙逾墙zuān xì yú qiáng 钻心刺骨zuàn xīn cì gǔ 敩学相长zuàn xué xiāng cháng 钻穴逾墙zuān xué yú qiáng 钻穴逾隙zuān xué yú xì 钻冰求火zuān bīng qiú huǒ 钻刀立誓zuān dāo lì shì 钻洞觅缝zuàn dòng mì féng 钻故纸堆zuàn gù zhǐ duī 钻火得冰zuān huǒ dé bīng 钻尖仰高zuān jiān yǎng gāo 钻坚仰高zuàn jiān yǎng gāo 钻坚研微zuàn jiān yán wēi 钻空子zuān kòng zi 钻木得火zuàn mù de huǒ 钻木取火zuān mù qǔ huǒ 钻牛角尖zuān niú jiǎo jiān 钻牛犄角zuān niú jī jiǎo 钻皮出羽zuān pí chū yǔ 钻山塞海zuàn shān sāi hǎi 钻燧取火zuān suì qǔ huǒ 钻天打洞zuān tiān dǎ dòng 钻头就锁zuàn tóu jiù suǒ 钻头觅缝zuān tóu mì fèng 钻穴逾垣zuàn xué yú yuán 钻研故纸zuān yán gù zhǐ 更多>

拼音zui开头的成语大全

罪恶昭著zuì è zhāo zhù 罪不容死zuì bù róng sǐ 罪不胜诛zuì bù shèng zhū 罪大弥天zuì dà mí tiān 罪当万死zuì dāng wàn sǐ 罪恶深重zuì è shēn zhòng 嘴尖牙利zuǐ jiān yá lì 晬面盎背zuì miàn àng bèi 罪逆深重zuì nì shēn zhòng 罪人不帑zuì rén bù tǎng 嘴是两张皮zuǐ shì liǎng zhāng pí 醉死梦生zuì sǐ mèng shēng 醉翁之意zuì wēng zhī yì 罪业深重zuì yè shēn zhòng 罪应万死zuì yīng wàn sǐ 罪有攸归zuì yǒu yōu guī 衒玉贾石zuì yù jiǎ shí 衒玉求售zuì yù qiú shòu 衒玉自售zuì yù zì shòu 嘴直心快zuǐ zhí xīn kuài 罪不当罚zuì bù dāng fá 罪不及孥zuì bù jí nú 罪不可逭zuì bù kě huàn 罪不容诛zuì bù róng zhū 罪大恶极zuì dà è jí 嘴大喉咙小zuǐ dà hóu lóng xiǎo 醉倒山公zuì dǎo shān gōng 嘴多舌长zuǐ duō shé cháng 罪恶贯盈zuì è guàn yíng 罪恶迷天zuì è mí tiān 蕞尔弹丸zuì ěr dàn wán 更多>

拼音zun开头的成语大全

尊卑有序zūn bēi yǒu xù 遵而勿失zūn ér wù shī 尊古蔑今zūn gǔ miè jīn 樽前月下zūn qián yuè xià 尊师贵道zūn shī guì dào 尊贤使能zūn xián shǐ néng 遵养待时zūn yǎng dài shí 遵养晦时zūn yǎng huì shí 遵养时晦zūn yǎng shí huì 樽俎折冲zūn zǔ zhé chōng 尊俎折冲zūn zǔ zhé chōng 尊卑有伦zūn bēi yǒu lún 遵本舍末zūn běn shě mò 遵常守故zūn cháng shǒu gù 遵道秉义zūn dào bǐng yì 遵而不失zūn ér bù shī 尊官厚禄zūn guān hòu lù 尊古卑今zūn gǔ bēi jīn 尊古贱今zūn gǔ jiàn jīn 尊己卑人zūn jǐ bēi rén 遵纪守法zūn jì shǒu fǎ 尊酒论文zūn jiǔ lùn wén 樽酒论文zūn jiǔ lùn wén 尊酒相逢zūn jiǔ xiāng féng 尊老爱幼zūn lǎo ài yòu 尊年尚齿zūn nián shàng chǐ 遵时养晦zūn shí yǎng huì 尊师重道zūn shī zhòng dào 尊王攘夷zūn wáng rǎng yí 尊闻行知zūn wén xíng zhī 尊无二上zūn wú èr shàng 更多>

拼音zuo开头的成语大全

坐薪尝胆zuò xīn cháng dǎn 左邻右里zuǒ lín yòu lǐ 做一天和尚撞一天钟zuò yī tiān hé shàng zhuàng yī tiān zhōng 坐不安席zuò bù ān xí 坐吃山崩zuò chī shān bēng 坐筹帷幄zùo chóu wéi wò 坐筹帷幄,决胜千里zuò chóu wéi wò,jué shèng qiān lǐ 作歹为非zuò dǎi wéi fēi 左对孺人,顾弄稚子zuǒ duì rú rén,gù nòng zhì zǐ 左对孺人,右顾稚子zuǒ duì rú rén,yòu gù zhì zǐ 坐而待毙zuò ér dài bì 坐而待弊zuò ér dài bì 作法自弊zuò fǎ zì bì 昨非今是zuó fēi jīn shì 作福作威zuò fú zuò wēi 作贾行商zuò gǔ xíng shāng 左顾右眄zuǒ gù yòu miǎn 坐观垂钓者,徒有羡鱼情zuò guān chuí diào zhě,tú yǒu xiàn yú qíng 做鬼做神zuò guǐ zuò shén 佐国之谋zuǒ guó zhī móu 做好做恶zuò hǎo zuò è 作奸犯罪zuò jiān fàn zuì 坐戒垂堂zuò jiè chuí táng 坐井窥天zuò jǐng kuī tiān 坐糜廪粟zuò mí lǐn sù 做人做世zuò rén zuò shì 坐山看虎斗zuò shān kàn hǔ dòu 作舍道旁zuò shè dào páng 坐视不救zuò shì bù jiù 坐视成败zuò shì chéng bài 坐食山空zuò shí shān kōng 更多>

按拼音查成语

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ

©2024 小娃子  版权所有  小娃子 育儿生活实用查询工具