首页 | 胎教 | 预产期计算器 | 安全期计算器 | 汉语字典
当前位置:小娃子 > 成语大全 > 按拼音查成语大全 > 字母B开头的成语大全

成语大全

输入要查询的成语。

字母B开头的成语大全

拼音ba开头的成语大全

巴巴结结bā bā jì jié 拔本塞原bá běn sè yuán 八窗玲珑bā chuāng líng lóng 八牕玲珑bā chuāng líng lóng 拔丛出类bá cóng chū lèi 拔萃出类bá cuì chū lèi 拔萃出群bá cuì chū qún 拔萃出羣bá cuì chū qún 霸道横行bà dào héng xíng 拔刀相济bá dāo xiāng jì 拔地参天bá dì cān tiān 拔丁抽楔bá dīng chōu xiē 八方支持bā fāng zhī chí 跋扈飞扬bá hù fēi yáng 巴结高枝bā jié gāo zhī 跋来报往bá lái fù wǎng 拔类超群bá lèi chāo qún 拔类超羣bá lèi chāo qún 拔毛连茹bá máo lián rú 拔苗助长bá miáo zhù zhǎng 八难三灾bā nán sān zāi 跋前踕后bá qián jié hòu 巴前算后bā qián suàn hòu 跋前疐后bá qián zhì hòu 拔群出萃bá qún chū cuì 拔群出类bá qún chū lèi 巴人下里bā rén xià lǐ 巴三揽四bā sān lǎn sì 拔山超海bá shān chāo hǎi 巴山度岭bā shān dù lǐng 拔山举鼎bá shān jǔ dǐng 更多>

拼音bai开头的成语大全

败法乱纪bài fǎ luàn jì 百无一能bǎi wú yī néng 百死一生bǎi sǐ yī shēng 百事无成bǎi shì wú chéng 百无一失bǎi wú yī shī 白头而新bái tóu ér xīn 白首如新bái shǒu rú xīn 白日青天bái rì qīng tiān 百年之好bǎi nián zhī hǎo 白商素节bái shāng sù jié 白帢青衫bái jiá qīng shān 白手成家bái shǒu chéng jiā 白手兴家bái shǒu xīng jiā 百年好事bǎi nián hǎo shì 百了千当bǎi liǎo qiān dāng 百口难分bǎi kǒu nán fēn 百计千心bǎi jì qiān xīn 百喙难辞bǎi huì nán cí 百口同声bǎi kǒu tóng shēng 白玉微瑕bái yù wēi xiá 百喙难辩bǎi huì nán biàn 白黑分明bái hēi fēn míng 百不失一bǎi bù shī yī 百思不得其解bǎi sī bù dé qí jiě 拜把兄弟bài bǎ xiōng dì 拜把子bài bà zi 白璧无瑕bái bì wú xiá 百不获一bǎi bù huò yī 百川朝海bǎi chuān cháo hǎi 百川赴海bǎi chuān fù hǎi 百川灌河bǎi chuān guàn hé 更多>

拼音ban开头的成语大全

班驳陆离bān bó lù lí 半上落下bàn shàng luò xià 半解一知bàn jiě yī zhī 半面之交bàn miàn zhī jiāo 半文不白bàn wén bù bái 半壁河山bàn bì hé shān 半壁山河bàn bì shān hé 半瞋半喜bàn chēn bàn xǐ 半痴不颠bàn chī bù diān 半筹莫展bàn chóu mò zhǎn 扳椽卧辙bān chuán wò zhé 搬唇递舌bān chún dì shé 搬唇弄舌bān chún nòng shé 伴风搭雨bàn fēng dā yǔ 班功行赏bān gōng xíng shǎng 绊脚石bàn jiǎo shí 搬斤播两bān jīn bō liǎng 班荆道旧bān jīng dào jiù 搬口弄唇bān kǒu nòng chún 扳龙附凤bān lóng fù fèng 半面之旧bàn miàn zhī jiù 半亩方塘bàn mǔ fāng táng 半晴半阴bàn qíng bàn yīn 板上砸钉bǎn shàng zá dīng 半生半熟bàn shēng bàn shú 班师回俯bān shī huí fǔ 半死辣活bàn sǐ là huó 半涂而罢bàn tú ér bà 半涂而废bàn tú ér fèi 半伪半真bàn wěi bàn zhēn 半心半意bàn xīn bàn yì 更多>

拼音bang开头的成语大全

蚌病生珠bàng bìng shēng zhū 帮狗吃食bāng gǒu chī shí 傍观必审bàng guān bì shěn 傍观者清bàng guān zhě qīng 傍柳随花bàng liǔ suí huā 傍人篱落bàng rén lí luò 蚌鹬相持bàng yù xiāng chí 蚌病成珠bàng bìng chéng zhū 棒打不回头bàng dǎ bù huí tóu 帮倒忙bāng dào máng 膀大腰圆bǎng dà yāo yuán 棒打鸳鸯bàng dǎ yuān yāng 傍观冷眼bàng guān lěng yǎn 傍观者审,当局者迷bàng guān zhě shěn,dāng jú zhě mí 邦国殄瘁bāng guó tiǎn cuì 傍花随柳bàng huā suí liǔ 帮虎吃食bāng hǔ chī shí 邦家之光bāng jiā zhī guāng 傍门依户bàng mén yī hù 傍人篱壁bàng rén lí bì 傍人门户bàng rén mén hù 榜上无名bǎng shàng wú míng 谤书一箧bàng shū yī qiè 旁午构扇bàng wǔ gòu shān 旁午走急bàng wǔ zǒu jí 帮闲钻懒bāng xián zuān lǎn 邦以民为本bāng yǐ mín wéi běn 蚌孕双珠bàng yùn shuāng zhū 蚌鹬争衡bàng yù zhēng héng 更多>

拼音bao开头的成语大全

暴风疾雨bào fēng jí yǔ 保残守缺bǎo cán shǒu quē 饱谙世故bǎo ān shì gù 抱冰公事bào bīng gōng shì 抱残守阙bào cán shǒu quē 宝钗分股bǎo chāi fēn gǔ 报仇心切bào chóu xīn qiē 报仇雪耻bào chóu xuě chǐ 报雠雪恨bào chóu xuě hèn 宝窗自选bǎo chuāng zì xuǎn 抱打不平bào dǎ bù píng 宝刀不老bǎo dāo bù lǎo 剥肤锤髓bāo fū chuí suǐ 抱关执钥bào guān zhí yuè 包荒匿瑕bāo huāng nì xiá 抱火寝薪bào huǒ qǐn xīn 抱火卧薪bào huǒ wò xīn 饱经沧桑bǎo jīng cāng sāng 饱经风雨bǎo jīng fēng yǔ 饱经世变bǎo jīng shì biàn 保境息民bǎo jìng xī mín 苞苴公行bāo jū gōng xíng 报李投桃bào lǐ tóu táo 暴厉恣睢bào lì zī suī 暴敛横征bào liǎn héng zhēng 饱练世故bǎo liàn shì gù 包罗万有bāo luó wàn yǒu 暴取豪夺bào qǔ háo duó 抱屈衔冤bào qū xián yuān 饱食暖衣bǎo shí nuǎn yī 饱食终日,无所事事bǎo shí zhōng rì,wú suǒ shì shì 更多>

拼音bei开头的成语大全

背乡离井bèi xiāng lí jǐng 杯水之敬bēi shuǐ zhī jìng 杯水舆薪bēi shuǐ yú xīn 北门之管běi mén zhī guǎn 背暗投明bèi àn tóu míng 背本就末bèi běn jiù mò 北鄙之声běi bǐ zhī shēng 卑不足道bēi bù zú dào 杯残炙冷bēi cán zhì lěng 背槽抛粪bèi cáo pāo fèn 备尝艰苦bèi cháng jiān kǔ 备尝艰难bèi cháng jiān nán 备尝辛苦bèi cháng xīn kǔ 背城一战bèi chéng yī zhàn 被宠若惊bèi chǒng ruò jīng 卑辞厚币bēi cí hòu bì 卑辞厚礼bēi cí hòu lǐ 卑辞重币bēi cí zhòng bì 倍道而进bèi dào ér jìn 倍道兼进bèi dào jiān jìn 倍道兼行bèi dào jiān xíng 背恩负义bèi ēn fù yì 背恩弃义bèi ēn qì yì 背恩忘义bèi ēn wàng yì 被发附膺bèi fā fù yīng 被发拊膺bèi fā fǔ yīng 被发入山bèi fā rù shān 被发详狂bèi fā xiáng kuáng 被发佯狂bèi fā yáng kuáng 悲愤填膺bēi fèn tián yīng 背腹受敌bèi fù shòu dí 更多>

拼音ben开头的成语大全

本枝百世běn zhī bǒi shì 奔车朽索bēn chē xiǔ suǒ 笨口拙舌bèn kǒu zhuō shé 本末终终běn mò zhōng zhōng 坌鸟先飞bèn niǎo xiān fēi 本同末异běn tóng mò yì 本相毕露běn xiāng bì lù 奔轶绝尘bēn yì jué chén 奔轶絶尘bēn yì jué chén 笨嘴笨腮bèn zuǐ bèn sāi 笨嘴笨舌bèn zuǐ bèn shé 本本分分běn běn fèn fēn 本本源源běn běn yuán yuán 本本主义běn běn zhǔ yì 奔播四出bēn bō sì chū 奔放不羁bēn fàng bù jī 本固邦宁běn gù bāng níng 本固枝荣běn gù zhī róng 奔竞之士bēn jìng zhī shì 贲军之将bēn jūn zhī jiàng 本来面目běn lái miàn mù 奔流不息bēn liú bù xī 本末倒置běn mò dào zhì 本末相顺běn mò xiāng shùn 本末源流běn mò yuán liú 本末终始běn mò zhōng shǐ 笨鸟先飞bèn niǎo xiān fēi 夯雀先飞bèn què xiān fēi 本盛末荣běn shèng mò róng 本深末茂běn shēn mò mào 笨手笨脚bèn shǒu bèn jiǎo 更多>

拼音beng开头的成语大全

绷巴吊拷bēng bā diào kǎo 绷扒吊拷bēng bā diào kǎo 绷爬吊拷bēng pá diào kǎo 蹦蹦跳跳bèng bèng tiào tiào 更多>

拼音bi开头的成语大全

璧合珠连bì hé zhū lián 璧合珠联bì hé zhū lián 闭壁清野bì bì qīng yiě 笔底超生bǐ dǐ chāo shēng 敝衣粝食bì yī lì shí 比众不同bǐ zhòng bù tóng 毙而后已bì ér hòu yǐ 笔头生花bǐ tóu shēng huā 笔底龙蛇bǐ dǐ lóng shé 笔饱墨酣bǐ bǎo mò hān 鄙薄之志bǐ báo zhī zhì 比比皆然bǐ bǐ jiē rán 逼不得已bī bù dé yǐ 必不得已bì bù dé yǐ 必操胜券bì cāo shèng quàn 彼倡此和bǐ chàng cǐ hé 彼唱此和bǐ chàng cǐ hé 匕鬯无惊bǐ chàng wú jīng 彼此一样bǐ cǐ yī yàng 蔽聪塞明bì cōng sè míng 笔大如椽bǐ dà rú chuán 辟地开天bì dì kāi tiān 鼻端出火bí duān chū huǒ 笔伐口诛bǐ fá kǒu zhū 闭阁思过bì gé sī guò 闭关却扫bì guān què sǎo 闭关主义bì guān zhǔ yì 闭关自主bì guān zì zhǔ 彼何人斯bǐ hé rén sī 闭合思过bì hé sī guò 闭合自责bì hé zì zé 更多>

拼音bian开头的成语大全

鞭辟近里biān bì jìn lǐ 鞭擗向里biān bì xiàng lǐ 鞭辟向里biān bì xiàng lǐ 鞭辟着里biān bì zhuó lǐ 辩才无阂biàn cái wú hé 鞭长不及biān cháng bù jí 抃风儛润biàn fēng wǔ rùn 变风改俗biàn fēng yì sú 变风易俗biàn fēng yì sú 变古乱常biàn gǔ luàn cháng 变古易常biàn gǔ yì cháng 变故易常biàn gǔ yì cháng 变古易俗biàn gǔ yì sú 变幻不测biàn huà bù cè 变化不测biàn huà bù cè 变化不穷biàn huà bù qióng 变化莫测biàn huà mò cè 变化万端biàn huà wàn duān 变化无常biàn huà wú cháng 变化无穷biàn huà wú qióng 变幻无常biàn huàn wú cháng 变幻无穷biàn huàn wú qióng 辩口利舌biàn kǒu lì cí 变脸变色biàn liǎn biàn sè 变名易姓biàn míng yì xìng 鞭擗进里bīan pì jìn lǐ 变起萧墙biàn qǐ xiāo qiáng 变容改俗biàn róng gǎi sú 辨如悬河biàn rú xuán hé 辨若悬河biàn ruò xuán hé 变生不测biàn shēng bù cè 更多>

拼音biao开头的成语大全

表里山河biǎo lǐ shān hé 表里相济biǎo lǐ xiāng jì 表里相依biǎo lǐ xiāng yī 标同伐异biāo tóng fá yì 标新创异biāo xīn chuàng yì 标新竞异biāo xīn jìng yì 标新领异biāo xīn lǐng yì 标新竖异biāo xīn shù yì 标本兼治biāo běn jiān zhì 彪炳千古biāo bǐng qiān gǔ 彪炳千秋biāo bǐng qiān qiū 彪炳日月biāo bǐng rì yuè 飙发电举biāo fā diàn jǔ 膘肥体壮biāo féi tǐ zhuàng 飙举电至biāo jǔ diàn zhì 表里不一biǎo lǐ bù yī 表里如一biǎo lǐ rú yī 表里受敌biǎo lǐ shòu dí 表里为奸biǎo lǐ wéi jiān 表里相符biǎo lǐ xiāng fú 表里相合biǎo lǐ xiāng hé 表里相应biǎo lǐ xiāng yìng 表里一致biǎo lǐ yī zhì 摽梅之年biào méi zhī nián 表面光biǎo miàn guāng 表面文章biǎo miàn wén zhāng 摽末之功biào mò zhī gōng 标奇立异biāo qí lì yì 标情夺趣biāo qíng duó qù 彪形大汉biāo xíng dà hàn 标新立异biāo xīn lì yì 更多>

拼音bie开头的成语大全

别树一旗bié shù yī qí 别具心肠bié jù xīn cháng 别具手眼bié jù shǒu yǎn 别出新意bié chū xīn yì 别生枝节bié shēng zhī jié 别出手眼bié chū shǒu yǎn 别抱琵琶bié bào pí pá 别别扭扭bié bié niǔ niǔ 别创一格bié chuàng yī gé 别鹤离鸾bié hè lí luán 别籍异财bié jí yì cái 别籍异居bié jí yì jū 别具肺肠bié jù fèi cháng 别居异财bié jū yì cái 别具只眼bié jù zhī yǎn 别开一格bié kāi yī gé 别类分门bié lèi fēn mén 别树一帜bié shù yī zhì 别无他物bié wú tā wù 别无选择bié wú xuǎn zé 别无长物bié wú zhàng wù 穪心满意bié xīn mǎn yì 别有肺肠bié yǒu fèi cháng 别有风趣bié yǒu fēng qù 别有匠心bié yǒu jiàng xīn 别有天地非人间bié yǒu tiān dì fēi rén jiān 别有心肠bié yǒu xīn cháng 别有滋味bié yǒu zī wèi 别财异居bié cái yì jū 别出机杼bié chū jī zhù 别出心裁bié chū xīn cái 更多>

拼音bin开头的成语大全

彬彬文质bīn bīn wén zhì 宾餞日月bīn jiàn rì yuè 宾客迎门bīn kè yíng mén 宾来如归bīn lái rú guī 鬓乱钗横bìn luàn chāi héng 宾朋满座bīn péng mǎn zuò 宾入如归bīn rù rú guī 彬彬济济bīn bīn jǐ jǐ 彬彬有礼bīn bīn yǒu lǐ 摈斥异己bìn chì yì jǐ 宾饯日月bīn jiàn rì yuè 宾客如云bīn kè rú yún 宾客盈门bīn kè yíng mén 鬓丝禅榻bìn sī chán tà 鬓影衣香bìn yǐng yī xiāng 摈欲绝缘bìn yù jué yuán 宾至如归bīn zhì rú guī 更多>

拼音bing开头的成语大全

兵出无名bīng chū wú míng 冰消冻解bīng xiāo dòng jiě 冰心一片bīng xīn yī piàn 病入骨隨bìng rù gǔ suǐ 冰消云散bīng xiāo yún sàn 病狂丧心bìng kuáng sàng xīn 炳若日星bǐng ruò rì xīng 炳若观火bǐng ruò guān huǒ 掤扒吊拷bīng bā diào kǎo 兵不接刃bīng bù jiē rèn 兵不污刃bīng bù wū rèn 兵不雪刃bīng bù xuě rèn 兵不厌权bīng bù yàn quán 并存不悖bìng cún bù bèi 并蒂芙蓉bìng dì fú róng 病风丧心bìng fēng sàng xīn 秉公办理bǐng gōng bàn lǐ 秉公灭私bǐng gōng miè sī 秉公无私bǐng gōng wú sī 病国殃民bìng guó yāng mín 秉笏披袍bǐng hù pī páo 冰魂素魄bīng hún sù pò 病急乱求医bìng jí luàn qiú yī 丙吉问牛bǐng jí wèn niú 冰肌雪肤bīng jī xuě fū 冰洁玉清bīng jié yù qīng 冰洁渊清bīng jié yuān qīng 冰解云散bīng jiě yún sàn 秉钧持轴bǐng jūn chí zhóu 秉钧当轴bǐng jūn dāng zhóu 兵连祸接bīng lián huò jiē 更多>

拼音bo开头的成语大全

博闻多识bó wén duō shí 剥肤之痛bō fū zhī tòng 博物多闻bó wù duō wén 博采众议bó cǎi zhòng yì 博带褒衣bó dài bǎo yī 踣地呼天bó dì hū tiān 播恶遗臭bō è yí chòu 剥肤及髓bō fū jí suǐ 剥肤锥髓bō fū zhuī suǐ 拨弓曲矢bō gōng qū shǐ 剥极将复bō jí jiāng fù 剥极则复bō jí zé fù 剥茧抽丝bō jiǎn chōu sī 播穅眯目bō kāng mǐ mù 波路壮阔bō lù zhuàng kuò 拨乱反治bō luàn fǎn zhì 拨乱济时bō luàn jì shí 拨乱为治bō luàn wéi zhì 拨乱兴治bō luàn xīng zhì 播弄是非bō nòng shì fēi 博洽多闻bó qià duō wén 薄情无义bó qíng wú yì 伯仁由我而死bó rén yóu wǒ ér sǐ 搏砂弄汞bó shā nòng gǒng 搏手无策bó shǒu wú cè 拨万轮千bō wàn lún qiān 博闻强记bó wén qiáng jì 博闻强志bó wén qiáng zhì 博物洽闻bó wù qià wén 勃谿相向bó xī xiāng xiàng 跛行千里bǒ xíng qiān lǐ 更多>

拼音bu开头的成语大全

不知所可bù zhī suǒ kě 不知所言bù zhī suǒ yán 不知所出bù zhī suǒ chū 不自量力bù zì liàng lì 不知所以bù zhī suǒ yǐ 不相闻问bù xiāng wén wèn 不断如带bù duàn rú dài 不根之谈bù gēn zhī tán 不分青白bù fēn qīng béi 不忘故旧bù wàng gù jiù 不可言传bù kě yán chuán 不挑之祖bù tiāo zhī zǔ 不差毫厘bù chā háo lí 不安于位bù ān yú wèi 不名一文bù míng yī wén 不得开交bù dé kāi jiāo 不劳而成bù láo ér chéng 不易之论bù yì zhī lùn 不二门bù èr mén 不知世务bù zhī shì wù 不知高下bù zhī gāo xià 不名一格bù míng yī gé 不绝若线bù jué ruò xiàn 不刊之典bù kān zhī diǎn 不经之谈bù jīng zhī tán 不大对头bù dà duì tóu 不拘细节bù jū xì jié 不绝如带bù jué rú dài 不绝如发bù jué rú fà 不知起倒bù zhī qǐ dǎo 不遑宁息bù huáng níng xī 更多>

按拼音查成语

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ

©2024 小娃子  版权所有  小娃子 育儿生活实用查询工具