首页 | 胎教 | 预产期计算器 | 安全期计算器 | 汉语字典
当前位置:小娃子 > 成语大全 > 按拼音查成语大全 > 字母L开头的成语大全

成语大全

输入要查询的成语。

字母L开头的成语大全

拼音la开头的成语大全

拉枯折朽lā kū zhē xiǔ 拉朽摧枯lā xiǔ cuī kū 拉捭摧藏lā bǎi cuī cáng 拉帮结伙lā bāng jié huǒ 拉帮结派lā bāng jié pài 拉不下脸lā bù xià liǎn 拉大旗作虎皮lā dà qí zuò hǔ pí 拉东补西lā dōng bǔ xī 拉家带口lā jiā dài kǒu 腊尽春回là jìn chūn huí 腊尽春来là jìn chūn lái 拉枯摧朽lā kū cuī xiǔ 拉拉扯扯lā lā chě chě 邋邋遢遢lā lā tā tā 拉拉杂杂lā lā zá zá 拉捋自坏lā luō zì huài 拉皮条lā pí tiáo 拉人下水lā rén xià shuǐ 拉三扯四lā sān chě sì 拉闲散闷lā xián sàn mèn 更多>

拼音lai开头的成语大全

来处不易lái chǔ bù yì 癞虾蟆想吃天鹅肉lài há má xiǎng chī tiān é ròu 来来去去lái lái qù qù 来苏之望lái sū zhī wàng 来无影,去无踪lái wú yǐng qù wú zōng 来迎去送lái yíng qù sòng 来者勿禁lái zhě wù jīn 来者勿拒lái zhě wù jù 来踪去迹lái zōng qù jì 来而不往非礼也lái ér bù wǎng fēi lǐ yě 癞狗扶不上墙lài gǒu fú bù shàng qiáng 癞骨顽皮lài gǔ wán pí 赖骨顽皮lài gǔ wán pí 癞蛤蟆想吃天鹅肉lài há ma xiǎng chī tiān é ròu 来好息师lái hǎo xī shī 来鸿去燕lái hóng qù yàn 来回来去lái huí lái qù 来来往往lái lái wǎng wǎng 来历不明lái lì bù míng 来龙去脉lái lóng qù mài 来路不明lái lù bù míng 来情去意lái qíng qù yì 来去匆匆lái qù cōng cōng 来去分明lái qù fēn míng 来去无踪lái qù wú zōng 来日大难lái rì dà nàn 来日方长lái rì fāng cháng 来日正长lái rì zhèng cháng 癞肉顽皮lài ròu wán pí 来世不可待lái shì bù kě dài 来是是非人,去是是非者lái shì shì fēi rén,qù shì shì fēi zhě 更多>

拼音lan开头的成语大全

懒不自惜lǎn bù zì xī 烂额焦头làn é jiāo tóu 阑风长雨lán fēng zhàng yǔ 滥官污吏làn guān wū lì 兰桂腾芳lán guì téng fāng 懒懒散散lǎn lǎn sǎn sǎn 褴褛筚路lán lǚ bì lù 烂漫天真làn màn tiān zhēn 烂熳天真làn màn tiān zhēn 揽名责实lǎn míng zé shí 揽权纳贿lǎn quán nà huì 烂如指掌làn rú zhǐ zhǎng 烂若舒锦làn ruò shū jǐn 兰熏桂馥lán xūn guì fù 兰质蕙心lán zhì huì xīn 兰芷渐滫lán zhǐ jiàn xiǔ 兰质熏心lán zhì xūn xīn 兰质薰心lán zhì xūn xīn 兰艾难分lán ài nán fēn 兰艾同焚lán ài tóng fén 兰摧玉折lán cuī yù zhé 澜倒波随lán dǎo bō suí 阑风伏雨lán fēng fú yǔ 滥官酷吏làn guān kù lì 兰桂齐芳lán guì qí fāng 滥吏赃官làn lì zāng guān 拦路抢劫lán lù qiǎng jié 兰梦之征lán mèng zhī zhēng 揽辔澄清lǎn pèi chéng qīng 揽辔登车lǎn pèi dēng chē 揽辔中原lǎn pèi zhōng yuán 更多>

拼音lang开头的成语大全

狼突鸱张láng tū chī zhāng 狼餐虎咽láng cān hǔ yān 狼奔鼠窜láng bēn shǔ cuàn 狼奔鼠偷láng bēn shǔ tōu 郎才女姿láng cái nǚ zī 狼餐虎噬láng cān hǔ shì 狼飡虎食láng cān hǔ shí 狼餐虎食láng cān hǔ shí 狼飡虎咽láng cān hǔ yān 浪蝶狂蜂làng dié kuáng fēng 浪蝶游蜂làng dié yóu fēng 浪费笔墨làng fèi bǐ mò 狼顾鸱跱láng gù chī yín 狼顾虎视láng gù hǔ shì 狼顾麇惊láng gù jūn jīng 狼顾鸢视láng gù yuān shì 狼嗥狗叫láng háo gǒu jiào 狼嗥鬼叫láng háo guǐ jiào 狼号鬼叫láng hào guǐ jiào 狼号鬼哭láng háo guǐ kū 浪迹浮踪làng jì fú zōng 浪迹萍踪làng jì píng zōng 浪迹天下làng jì tiān xià 浪静风恬làng jìng fēng tián 浪蕊浮花làng ruǐ fú huā 浪蘂浮花làng ruǐ fú huā 狼飧虎咽láng sūn hǔ yàn 狼吞虎餐láng tūn hǔ cān 狼窝虎穴láng wō hǔ xué 狼心狗行láng xīn gǒu xíng 稂莠不齐láng yǒu bù qí 更多>

拼音lao开头的成语大全

老调重谈lǎo diào chóng tán 劳心焦思láo xīn jiāo sī 牢甲利兵láo jiǎ lì bīng 劳心苦思láo xīn kǔ sī 老死不相往来lǎo sǐ bù xiāng wǎng lái 老成炼达lǎo chéng liàn dá 潦倒龙钟lǎo dǎo lóng zhōng 老而益壮lǎo ér yì zhuàng 老鸹窝里出凤凰lǎo guā wō lǐ chū fèng huáng 老龟烹不烂,移祸于枯桑lǎo guī pēng bù làn yí huò yú kū sāng 老龟煮不烂,移祸于枯桑lǎo guī zhǔ bù làn,yí huò yú kū sāng 老虎头上打苍蝇lǎo hǔ tóu shàng dǎ cāng yíng 老骥伏枥,志在千里lǎo jì fú lì zhì zài qiān lǐ 老骥嘶风lǎo jì sī fēng 老来有喜lǎo lái yǒu xǐ 老迈龙钟lǎo mài lóng zhōng 劳民动众láo mín dòng zhòng 劳民费财láo mín fèi cái 牢骚满腹láo sāo mǎn fù 劳师动众láo shī dòng zhòng 老枢能解lǎo shū néng jiě 老吾老,以及人之老lǎo wú lǎo yǐ jí rén zhī lǎo 老吾老以及人之老lǎo wǔ lǎo yǐ jí rén zhī lǎo 老熊当道lǎo xióng dāng dào 老羞变怒lǎo xiū biàn nù 老羞成怒lǎo xiū chéng nù 捞一把lāo yī bǎ 老八辈子lǎo bā bèi zi 老蚌生珠lǎo bàng shēng zhū 老蚌珠胎lǎo bàng zhū tāi 牢不可拔láo bù kě bá 更多>

拼音le开头的成语大全

乐极悲来lè jí bēi lái 乐道安命lè dào ān mìng 乐天任命lè tiān rèn mìng 乐业安居lè yè ān jū 乐山爱水lè shān ài shuǐ 乐祸幸灾lè huò xìng zāi 乐天知命lè tiān zhī mìng 了身脱命le shēn tuō mìng 乐不可支lè bù kě zhī 乐昌分镜lè chāng fēn jìng 乐昌破镜lè chāng pò jìng 乐此不倦lè cǐ bù juàn 乐道安贫lè dào ān pín 乐而忘死lè ér wàng sǐ 乐极哀来lè jí āi lái 乐极哀生lè jí āi shēng 乐极悲生lè jí bēi shēng 乐极生哀lè jí shēng āi 乐极则悲lè jí zé bēi 乐极则忧lè jí zé yōu 乐尽悲来lè jìn bēi lái 乐乐醄醄lè lè táo táo 乐贫甘贱lè pín gān jiàn 了若指掌le ruò zhǐ zhǎng 乐善不倦lè shàn bù juàn 乐善好义lè shàn hào yì 乐水乐山lè shuǐ lè shān 乐天安命lè tiān ān mìng 乐退安贫lè tuì ān pín 乐往哀来lè wǎng āi lái 乐新厌旧lè xīn yàn jiù 更多>

拼音lei开头的成语大全

磊瑰不羁lěi guī bù jī 泪迸肠絶lèi bèng cháng jué 雷陈胶膝léi chén jiāo xī 雷电交加léi diàn jiāo jiā 雷动风行léi dòng fēng xíng 累牍连篇lěi dú lián piān 擂鼓鸣金léi gǔ míng jīn 累教不改lěi jiào bù gǎi 磊浪不羁lěi làng bù jī 礌礌落落léi léi luò luò 雷厉风飞léi lì fēng fēi 雷励风行léi lì fēng xíng 雷令风行léi líng fēng xíng 磊落不羁lěi luò bù jī 磊落不羇lěi luò bù jī 磊落不覊lěi luò bù jī 磊落光明lěi luò guāng míng 磊落轶荡lěi luò yì dàng 雷鸣瓦釜léi míng wǎ fǔ 泪如泉滴lèi rú quán dī 泪如雨下lèi rú yǔ xià 累苏积块léi sū jī kuài 累苏积磈lèi sū jī wěi 类同相召lèi tóng xiāng zhào 泪下如雨lèi xià rú yǔ 缧绁之忧léi xiè zhī yōu 泪眼汪汪lèi yǎn wāng wāng 雷雨交加léi yǔ jiāo jiā 累月经年lěi yuè jīng nián 泪迸肠绝lèi bèng cháng jué 雷奔云谲léi bēn yún jué 更多>

拼音leng开头的成语大全

楞头磕脑léng tóu kē nǎo 冷言热语lěng yán rè yǔ 冷热病lěng rè bìng 冷嘲热骂lěng cháo rè mà 冷水浇背lěng shuǐ jiāo bèi 楞头呆脑léng tóu dāi nǎo 愣头愣脑lèng tóu lèng nǎo 楞头楞脑léng tóu léng nǎo 愣眼巴睁lèng yǎn bā zhēng 冷板凳lěng bǎn dèng 冷嘲热讽lěng cháo rè fěng 冷窗冻壁lěng chuāng dòng bì 冷锅里爆豆lěng guō lǐ bào dòu 冷灰爆豆lěng huī bào dòu 冷讥热嘲lěng jī rè cháo 冷酷无情lěng kù wú qíng 冷冷淡淡lěng lěng dàn dàn 愣愣瞌瞌lèng lèng kē kē 冷冷清清lěng lěng qīng qīng 楞眉横眼léng méi hèng yǎn 冷眉冷眼lěng méi lěng yǎn 冷面寒铁lěng miàn hán tiě 冷暖自知lěng nuǎn zì zhī 冷若冰霜lěng ruò bīng shuāng 冷如霜雪lěng rú shuāng xuě 楞手楞脚léng shǒu léng jiǎo 冷水浇头lěng shuǐ jiāo tóu 愣头呆脑lèng tóu dāi nǎo 愣头磕脑lèng tóu kē nǎo 冷心冷面lěng xīn lěng miàn 冷血动物lěng xuè dòng wù 更多>

拼音li开头的成语大全

离乡别土lí xiāng bié tǔ 理之当然lǐ zhī dāng rán 理所必然lǐ suǒ bì rán 李下瓜田lǐ xià guā tián 立命安身lì mìng ān shēn 立马万言lì mǎ wàn yán 立足之地lì zú zhī dì 立地书厨lì dì shū chú 利缰名锁lì jiāng míng suǒ 礼之用,和为贵lǐ zhī yòng,hé wéi guì 力倍功半lì bèi gōng bàn 离本趣末lí běn qū mò 离本依末lí běn yī mò 历兵秣马lì bīng mò mǎ 砺兵秣马lì bīng mò mǎ 历兵粟马lì bīng sù mǎ 厉兵粟马lì bīng sù mǎ 力不从愿lì bù cóng yuàn 力不能及lì bù néng jí 礼不嫌菲lǐ bù xián fēi 蠡测管窥lǐ cè guǎn kuī 立吃地陷lì chī dì xiàn 利齿伶牙lì chǐ líng yá 俐齿伶牙lì chǐ líng yá 利齿能牙lì chǐ néng yá 力蹙势穷lì cù shì qióng 砺带河山lì dài hé shān 李代桃殭lǐ dài táo jiāng 力殚财竭lì dān cái jié 沥胆抽肠lì dǎn chōu cháng 沥胆堕肝lì dǎn duò gān 更多>

拼音lia开头的成语大全

拼音lian开头的成语大全

怜新厌旧lián xīn yàn jiù 连舆接席lián yú jiē xí 敛手待毙liǎn shǒu dài bì 脸红耳赤liǎn hóng ěr chì 连三接四lián sān jiē sì 连三并四lián sān bìng sì 连明达夜lián míng dá yè 连日带夜lián rì dài yè 连编累牍lián biān lěi dú 连镳并驾lián biāo bìng jià 练兵秣马liàn bīng mò mǎ 练达老成liàn dá lǎo chéng 连更彻夜lián gēng chè yè 连更星夜lián gèng xīng yè 脸红耳热liǎn hóng ěr rè 脸红筋涨liǎn hóng jīn zhǎng 脸黄肌瘦liǎn huáng jī shòu 连昏接晨lián hūn jiē chén 恋酒贪花liàn jiǔ tān huā 连类比事lián lèi bǐ shì 恋恋难舍liàn liàn nán shě 连绵不绝lián mián bù jué 连明彻夜lián míng chè yè 廉明公正lián míng gōng zhèng 连明连夜lián míng lián yè 廉能清正lián néng qīng zhèng 联翩而至lián piān ér zhì 连篇累册lián piān léi cè 连篇絫牍lián piān lěi dú 联篇累牍lián piān lěi dú 连篇累幅lián piān léi fú 更多>

拼音liang开头的成语大全

两极分化liǎng jí fēn huà 两虎相争liǎng hǔ xiāng zhēng 两次三番liǎng cì sān fān 量力而为liàng lì ér wéi 良金美玉liáng jīn měi yù 良工巧匠liáng gōng qiǎo jiàng 两头三面liǎng tóu sān miàn 两相情原liǎng xiāng qíng yuán 两般三样liǎng bān sān yàng 量才而为liáng cái ér wéi 量材録用liáng cái lù yòng 量才録用liáng cái lù yòng 量材录用liáng cái lù yòng 量才器使liáng cái qì shǐ 良辰媚景liáng chén mèi jǐng 量出制入liàng chū zhì rù 两耳塞豆liǎng ěr sāi dòu 良工不示人以朴liáng gōng bù shì rén yǐ pǔ 良工苦心liáng gōng kǔ xīn 两国交兵,不斩来使liǎng guó jiāo bīng,bù zhǎn lái shǐ 两虎相争,必有一伤liǎng hǔ xiāng zhēng,bì yǒu yī shāng 粮尽援绝liáng jìn yuán jué 量力度德liáng lì dù dé 两两三三liǎng liǎng sān sān 亮亮堂堂liàng liàng táng táng 两刃相割,利钝乃知liǎng rèn xiāng gē lì dùn nǎi zhī 量入计出liáng rù jì chū 量时度力liáng shí dù lì 良时吉日liáng shí jí rì 良时美景liáng shí měi jǐng 良师诤友liáng shī zhèng yǒu 更多>

拼音liao开头的成语大全

聊以自娱liáo yǐ zì yú 了不起liǎo bù qǐ 料敌如神liào dí rú shén 料敌制胜liào dí zhì shèng 聊复尔尔liáo fù ěr ěr 潦潦草草liáo liáo cǎo cǎo 嘹嘹呖呖liáo liáo lì lì 料峭春寒liào qiào chūn hán 燎如观火liǎo rú guān huǒ 瞭如观火liǎo rú guān huǒ 燎若观火liáo ruò guān huǒ 聊胜一筹liáo shèng yī chóu 了无遽容liǎo wú jù róng 撩云拨雨liáo yún bō yǔ 聊备一格liáo bèi yī gé 聊表寸心liáo biǎo cùn xīn 聊博一笑liáo bó yī xiào 了不可见liǎo bù kě jiàn 了不相干liǎo bù xiāng gān 了不相关liǎo bù xiāng guān 了不相属liǎo bù xiāng zhǔ 了不长进liǎo bù zhǎng jìn 蓼菜成行liǎo cài chéng xíng 潦草塞责liáo cǎo sè zé 辽城鹤化liáo chéng hè huà 蓼虫不知苦liǎo chóng bù zhī kǔ 蓼虫忘辛liǎo chóng wàng xīn 疗疮剜肉liáo chuāng wān ròu 潦倒粗疏liǎo dǎo cū shū 料敌若神liào dí ruò shén 辽东白豕liáo dōng bái shǐ 更多>

拼音lie开头的成语大全

裂石流云liè shí liú yún 埒才角妙liè cái jué miào 裂裳裹足liè cháng guǒ zú 列鼎重裀liè dǐng chóng yīn 烈火干柴liè huǒ gān chái 劣迹昭著liè jì zhāo zhù 劣迹昭着liè jì zhāo zhuó 烈烈轰轰liè liè hōng hōng 烈女不嫁二夫liè nǚ bù jià èr fū 裂石穿云liè shí chuān yún 列土分茅liè tǔ fēn máo 埒材角妙liè cái jiǎo miào 裂裳裹膝liè cháng guǒ xī 裂地分茅liè dì fēn máo 列鼎而食liè dǐng ér shí 列风淫雨liè fēng yín yǔ 列功覆过liè gōng fù guò 裂冠毁冕liè guàn huǐ miǎn 裂冠毁冕,拔本塞源liè guān huǐ miǎn,bá běn sāi yuán 烈火辨日liè huǒ biàn rì 烈火辨玉liè huǒ biàn yù 烈火轰雷liè huǒ hōng léi 烈火见真金liè huǒ jiàn zhēn jīn 烈火烹油liè huǒ pēng yóu 烈火烹油,鲜花着锦liè huǒ pēng yóu,xiān huā zhuó jǐn 烈火真金liè huǒ zhēn jīn 劣倦罢极liè juàn pí jí 趔趔趄趄liè liè qiè qiè 烈女不更二夫liè nǚ bù gēng èr fū 趔趄而行liè qiè ér xíng 烈日炎炎liè rì yán yán 更多>

拼音lin开头的成语大全

麟角凤距lín jiǎo fèng jù 临阵磨刀lín zhèn mó dāo 林下风度lín xià fēng dù 林下清风lín xià qīng fēng 临军对垒lín jūn duì lěi 临川羡鱼lín chuān xiàn yú 临危授命lín wēi shòu mìng 林下高风lín xià gāo fēng 临别赠语lín bié zèng yǔ 临财毋苟得,临难毋苟免lín cái wú gǒu dé lín nán wú gǒu miǎn 鳞次相比lín cì xiāng bǐ 麟肝凤髓lín gān fèng suǐ 林寒洞肃lín hán dòng sù 临河羡鱼lín hé xiàn yú 临河欲鱼lín hé yù yú 临机立断lín jī lì duàn 临机能断lín jī néng duàn 临机设变lín jī shè biàn 临机应变lín jī yìng biàn 临机辄断lín jī zhé duàn 临机制变lín jī zhì biàn 麟角凤毛lín jiǎo fèng máo 麟角凤觜lín jiǎo fèng zuǐ 麟角凤嘴lín jiǎo fèng zuǐ 临渴穿井lín kě chuān jǐng 临渴之掘lín kě zhī jué 琳琅触目lín láng chù mù 淋漓痛快lín lí tòng kuài 凛凛有生气lǐn lǐn yǒu shēng qì 临难不避lín nán bù bì 临难不苟lín nán bù gǒu 更多>

拼音ling开头的成语大全

凌霄之志líng xiāo zhī zhì 凌迟重辟líng chí zhòng bì 零打碎敲líng dǎ suì qiāo 灵丹圣药líng dān shèng yào 伶仃孤苦líng dīng gū kǔ 零丁孤苦líng dīng gū kǔ 零光片羽líng guāng piàn yǔ 零圭断璧líng guī duàn bì 另开生面lìng kāi shēng miàn 另辟蹊径lìng pì xī jìng 零七八碎líng qī bā suì 令人寒心lìng rén hán xīn 令人瞩目líng rén zhǔ mù 令人注目líng rén zhù mù 凌弱暴寡líng ruò bào guǎ 灵蛇之珠,荆山之玉líng shé zhī zhū jīng shān zhī yù 灵心慧齿líng xīn huì chǐ 灵心慧性líng xīn huì xìng 灵牙利齿líng yá lì chǐ 另眼看待lìng yǎn kàn dài 另眼看觑lìng yǎn kàn qù 另眼看戏lìng yǎn kàn xì 另眼相待lìng yǎn xiāng dài 领异标新lǐng yì biāo xīn 另有洞天lìng yǒu dòng tiān 凌波微步líng bō wēi bù 令不虚行lìng bù xū xíng 另楚寒巫lìng chǔ hán wū 令出如山lìng chū rú shān 令出惟行lìng chū wéi xíng 另当别论lìng dāng bié lùn 更多>

拼音liu开头的成语大全

留一手liú yī shǒu 流水高山liú shuǐ gāo shān 流言飞语liú yán fēi yǔ 流言飞文liú yán fēi wén 流言惑众liú yán huò zhòng 流溺忘反liú nì wàng fǎn 流言风语liú yán fēng yǔ 流水落花liú shuǐ luò huā 流落失所liú luò shī suǒ 柳陌花衢liǔ mò huā qú 六畜不安liù chù bù ān 六街三陌liù jiē sān mò 六臂三头liù bì sān tóu 六尘不染liù chén bù rǎn 六尺之托liù chǐ zhī tuō 留得青山在,依旧有柴烧liú dé qīng shān zài,yī jiù yǒu chái shāo 留犊淮南liú dú huái nán 留芳百世liú fāng bǎi shì 流芳后世liú fāng hòu shì 流芳千古liú fāng qiān gǔ 流风遗迹liú fēng yí jì 流风遗泽liú fēng yí zé 流风余俗liú fēng yú sú 六根清静liù gēn qīng jìng 六根清浄liù gēn qīng jìng 六宫粉黛liù gōng fěn dài 流汗浃背liú hàn jiā bèi 留后路liú hòu lù 柳昏花暝liǔ hūn huā míng 柳街花巷liǔ jiē huā xiòng 刘郎前度liú láng qián dù 更多>

拼音long开头的成语大全

隆刑峻法lóng xíng jùn fǎ 龙翔凤翥lóng xiáng fèng zhù 龙神马壮lóng shén mǎ zhuàng 龙楼凤阙lóng lóu fèng què 龙蟠虎伏lóng pán hǔ fú 龙翰凤翼lóng hàn fèng yì 龙蹲虎踞lóng dūn hǔ jù 龙飞凤翔lóng fēi fèng xiáng 龙飞凤翥lóng fēi fèng zhù 龙飞虎跳lóng fēi hǔ tiào 龙肝凤脑lóng gān fèng nǎo 龙鬼蛇神lóng guǐ shé shén 龙翰凤雏lóng hàn fèng chú 龙举云属lóng jǔ yún shǔ 龙楼凤城lóng lóu fèng chéng 龙楼凤池lóng lóu fèng chí 龙拏虎攫lóng ná hǔ jué 龙拏虎跳lóng ná hǔ tiào 龙拏虎掷lóng ná hǔ zhì 龙攀凤附lóng pān fèng fù 龙盘凤舞lóng pán fèng wǔ 龙盘凤逸lóng pán fèng yì 龙盘凤翥lóng pán fèng zhù 龙盘虎踞lóng pán hǔ jù 龙蟠虎踞lóng pán hǔ jù 龙盘虎拏lóng pán hǔ ná 龙蟠虎绕lóng pán hǔ rào 龙去鼎湖lóng qù dǐng hú 龙跧虎卧lóng quán hǔ wò 龙蛇飞舞lóng shé fēi wǔ 龙生九种lóng shēng jiǔ zhǒng 更多>

拼音lou开头的成语大全

镂冰斸雪lòu bīng zhú xuě 镂尘吹影lòu chén chuī yǐng 楼阁亭台lóu gé tíng tái 镂骨铭肌lòu gǔ míng jī 镂骨铭心lòu gǔ míng xīn 漏齑搭菜lòu jī dā cài 镂金错彩lòu jīn cuò cǎi 镂金错采lòu jīn cuò cǎi 漏尽锺鸣lòu jìn zhōng míng 漏尽钟鸣lòu jìn zhōng míng 楼台殿阁lóu tái diàn gé 楼台亭阁lóu tái tíng gé 楼堂馆所lóu táng guǎn suǒ 漏泄春光lòu xiè chūn guāng 漏洩春光lòu xiè chūn guāng 漏泄天机lòu xiè tiān jī 蝼蚁之诚lóu yǐ zhī chéng 镂冰炊砾lòu bīng chuī lì 镂冰雕琼lòu bīng diāo qióng 镂冰雕朽lòu bīng diāo xiǔ 镂冰劚雪lòu bīng zhú xuě 楼船箫鼓lou chuan xiao gu 漏洞百出lòu dòng bǎi chū 漏脯充饥lòu fǔ chōng jī 镂肝鉥肾lòu gān shù shèn 楼阁台榭lóu gé tái xiè 镂簋朱绂lòu guǐ zhū fú 楼护唇舌lóu hù chún shé 漏虀搭菜lòu jī dā cài 漏尽更阑lòu jìn gēng lán 镂金铺翠lòu jīn pù cuì 更多>

拼音lu开头的成语大全

露尾藏头lù wěi cáng tóu 绿酒红灯lǜ jiǔ hóng dēng 履汤蹈火lǚ tāng dǎo huǒ 戮力一心lù lì yī xīn 鲁戈回日lǔ gē huí rì 庐山真面目lú shāng zhēn miàn mù 緑暗红稀lù àn hóng xī 绿鬓红颜lǜ bìn hóng yán 緑鬓红颜lù bìn hóng yán 緑鬓朱颜lù bìn zhū yán 履薄临深lǚ bó lín shēn 露餐风宿lù cān fēng sù 绿惨红愁lǜ cǎn hóng chóu 緑惨红愁lù cǎn hóng chóu 緑惨红销lù cǎn hóng xiāo 鹿车共挽lù chē gòng wǎn 屡次三番lǚ cì sān fān 露胆披诚lù dǎn pī chéng 露胆披肝lù dǎn pī gān 緑肥红瘦lù féi hóng shòu 驴肝肺lǘ gān fèi 鲁缟齐纨lǔ gǎo qí wán 鲁戈挥日lǔ gē huī rì 露红烟緑lù hóng yān lù 露红烟紫lù hóng yān zǐ 露己扬才lù jǐ yáng cái 路见不平,拔剑相为lù jiàn bù píng,bá jiàn xiāng wéi 屡见叠出lǚ jiàn dié chū 緑酒红灯lù jiǔ hóng dēng 路绝人稀lù jué rén xī 路絶人稀lù jué rén xī 更多>

拼音luan开头的成语大全

鸾停鹄峙luán tíng hú zhì 乱作胡为luàn zuò hú wéi 鸾鹄停峙luán hú tíng zhì 鸾交凤俦luán jiāo fèng chóu 乱七八遭luàn qī bā zāo 鸾翱凤翥luán áo fèng zhù 鸾颠凤倒luán diān fèng dǎo 鸾歌凤吹luán gē fèng chuí 鸾歌凤舞luán gē fèng wǔ 鸾孤凤寡luán gū fèng guǎ 鸾回凤舞luán huí fèng wǔ 鸾回凤翥luán huí fèng zhù 乱箭攒心luàn jiàn zǎn xīn 鸾交凤友luán jiāo fèng yǒu 鸾漂凤泊luán piāo fèng bó 乱琼碎玉luàn qióng suì yù 乱世英雄luàn shì yīng xióng 乱首垢面luàn shǒu gòu miàn 鸾翔凤翥luán xiáng fèng zhù 乱语胡言luàn yǔ hú yán 乱坠天花luàn zhuì tiān huā 栾巴噀酒luán bā xùn jiǔ 乱臣逆子luàn chén nì zǐ 乱臣贼子luàn chén zéi zǐ 鸾俦凤侣luán chóu fèng lǚ 乱点古书luàn diǎn gǔ shū 乱点鸳鸯luàn diǎn yuān yāng 乱蝶狂蜂luàn dié kuáng fēng 鸾飞凤舞luán fēi fèng wǔ 鸾飞凤翥luán fēi fèng zhù 鸾分凤离luán fēn fèng lí 更多>

拼音lue开头的成语大全

略高一筹lüè gāo yī chóu 掠地攻城lüè dì gōng chéng 略迹论心lüè jì lùn xīn 略迹原心lüè jì yuán xīn 略窥一斑lüè kuī yī bān 掠是搬非lüè shì bān fēi 略无忌惮lüè wú jì dàn 掠影浮光lüè yǐng fú guāng 掠脂斡肉lüè zhī wò ròu 略不相睹lüè bù xiāng dǔ 略地攻城lüè dì gōng chéng 略地侵城lüè dì qīn chéng 掠美市恩lüè měi shì ēn 略施小计lüè shī xiǎo jì 略识之无lüè shí zhī wú 略不世出lüè bù shì chū 略见一斑lüè jiàn yī bān 略迹原情lüè jì yuán qíng 掠人之美lüè rén zhī měi 略胜一筹lüè shèng yī chóu 略逊一筹lüè xùn yī chóu 略知皮毛lüè zhī pí máo 略知一二lüè zhī yī èr 更多>

拼音lun开头的成语大全

论功封赏lùn gōng fēng shǎng 论黄数黑lùn huáng shǔ hēi 论世知人lùn shì zhī rén 论辩风生lùn biàn fēng shēng 论长道短lùn cháng dào duǎn 论长说短lùn cháng shuō duǎn 论短道长lùn duǎn dào cháng 论功受赏lùn gōng shòu shǎng 论功行封lùn gōng xíng fēng 沦浃肌髓lún jiā jī suǐ 论今说古lùn jīn shuō gǔ 论千论万lùn qiān lùn wàn 论议风生lùn yì fēng shēng 轮扁斫轮lún biǎn zhuó lún 论道经邦lùn dào jīng bāng 论德使能lùn dé shǐ néng 论甘忌辛lùn gān jì xīn 论高寡合lùn gāo guǎ hé 论功行赏lùn gōng xíng shǎng 论黄数白lùn huáng shù bái 沦肌浃骨lún jī jiā gǔ 沦肌浃髓lún jī jiā suǐ 论列是非lùn liè shì fēi 沦落风尘lún luò fēng chén 抡眉竖目lūn méi shù mù 论心定罪lùn xīn dìng zuì 轮焉奂焉lún yān huàn yān 纶言如汗lún yán rú hàn 纶音佛语lún yīn fó yǔ 论一增十lùn yī zēng shí 论资排辈lùn zī pái bèi 更多>

拼音luo开头的成语大全

裸裎袒裼luǒ chéng tǎn xī 落荒而走luò huāng ér zǒu 落井投石luò jǐng tóu shí 落阱下石luò jǐng xià shí 荦荦大者luò luò dà zhě 落落寡合luò luò guǎ hé 珞珞如石luò luò rú shí 罗曼蒂克luó màn dì kè 落魄不羁luò pò bù jī 捋袖揎拳luō xiù xuān quán 攞袖揎拳luó xiù xuān quán 捰袖揎拳luò xiù xuān quán 裸袖揎衣luǒ xiù xuān yī 落雁沉鱼luò yàn chén yú 骆驿不绝luò yì bù jué 骆驿不絶luò yì bù jué 络绎不絶luò yì bù jué 络驿不绝luò yì bù jué 落笔成蝇luò bǐ chéng yíng 捋臂揎拳luō bì xuān quán 落草为寇luò cǎo wéi kòu 落地生根luò dì shēng gēn 落发为僧luò fà wéi sēng 罗敷有夫luó fū yǒu fū 锣鼓喧天luó gǔ xuān tiān 落花芳草无寻处luò huā fāng cǎo wú xún chù 落花流水luò huā liú shuǐ 落花媒人luò huā méi rén 落荒而逃luò huāng ér táo 落花时节luò huā shí jié 落花无言luò huā wú yán 更多>

按拼音查成语

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ

©2024 小娃子  版权所有  小娃子 育儿生活实用查询工具