首页 | 胎教 | 预产期计算器 | 安全期计算器 | 汉语字典
当前位置:小娃子 > 成语大全 > 按拼音查成语大全 > 字母C开头的成语大全

成语大全

输入要查询的成语。

字母C开头的成语大全

拼音ca开头的成语大全

擦拳磨掌cā quán mó zhǎng 擦拳抹掌cā quán mǒ zhǎng 擦掌磨拳cā zhǎng mó quán 擦脂抹粉cā zhī mǒ fěn 擦边球cā biān qiú 擦肩而过cā jiān ér guò 擦肩接踵cā jiān jiē zhǒng 擦亮眼睛cā liàng yǎn jīng 擦屁股cā pì gu 更多>

拼音cai开头的成语大全

彩笔生花cǎi bǐ shēng huā 裁长补短cái cháng bǔ duǎn 材大难用cái dà nàn yòng 才大心细cái dà xīn xì 财殚力竭cái dān lì jié 财殚力尽cái dān lì jìn 财殚力痡cái dān lì pū 材德兼备cái dé jiān bèi 才德兼备cái dé jiān bèi 采凤随鸦cǎi fèng suí yā 采风问俗cǎi fēng wèn sú 才高行厚cái gāo xíng hòu 才高意广cái gāo yì guǎng 才高倚马cái gāo yǐ mǎ 财竭力尽cái jié lì jìn 才竭智疲cái jié zhì pí 才夸八斗cái kuā bā dǒu 采兰赠药cǎi lán zèng yào 才貌超群cái mào chāo qún 才貌兼全cái mào jiān quán 才貌俱全cái mào jù quán 才貌两全cái mào liǎng quán 才貌双绝cái mào shuāng jué 材茂行洁cái mào xíng jié 猜枚行令cāi méi xíng líng 财迷心窍cái mí xīn qiào 材能兼备cái néng jiān bèi 才轻德薄cái qīng dé báo 材轻德薄cái qīng dé bó 才识过人cái shí guò rén 才疏德薄cái shū dé báo 更多>

拼音can开头的成语大全

残杯冷炙cán bēi lěng zhì 残编裂简cán biān liè jiǎn 惨不忍睹cǎn bù rěn dǔ 残茶剩饭cán chá shèng fàn 残喘待终cán chuǎn dài zhōng 惨澹经营cǎn dàn jīng yíng 残冬腊月cán dōng là yuè 餐风露宿cān fēng lù sù 餐风沐雨cān fēng mù yǔ 餐风茹雪cān fēng rú xuě 餐风宿露cān fēng sù lù 餐风宿水cān fēng sù shuǐ 餐风宿草cān fēng sù xuě 餐风宿雨cān fēng sù yǔ 餐风咽露cān fēng yàn lù 餐风饮露cān fēng yǐn lù 残羹冷饭cán gēng lěng fàn 惨絶人寰cǎn jué rén huán 残军败将cán jūn bài jiāng 惭愧无地cán kuì wú dì 灿烂夺目càn làn duó mù 惨緑愁红cǎn lù chóu hóng 惨绿愁红cǎn lü chóu hóng 惨緑年华cǎn lù nián huá 惨緑少年cǎn lù shǎo nián 残民害物cán mín hài wù 餐葩饮露cān pā yǐn lù 残槃冷炙cán pán lěng zhì 残篇断简cán piān duàn jiǎn 惨然不乐cǎn rán bù lè 灿然一新càn rán yī xīn 更多>

拼音cang开头的成语大全

苍黄翻复cāng huáng fān fù 藏锋敛鋭cáng fēng liǎn ruì 藏锋敛锐cáng fēng liǎn ruì 藏锋敛颖cáng fēng liǎn yǐng 仓腐寄顿cāng fǔ jì dùn 苍狗白衣cāng gǒu bái yī 苍狗白云cāng gǒu bái yún 藏垢纳污cáng gòu nà wū 沧海一鳞cāng hǎi yī lín 苍黄反复cāng huáng fǎn fù 仓皇失措cāng huáng shī cuò 仓皇无措cāng huáng wú cuò 藏龙卧虎cáng lóng wò hǔ 苍生涂炭cāng shēng tú tàn 仓箱可期cāng xiāng kě qī 藏形匿影cáng xíng nì yǐng 苍颜白发cāng yán bái fā 苍蝇附骥尾cāng yíng fù jì wěi 苍蝇碰壁cāng yíng pèng bì 藏诸名山cáng zhū míng shān 仓卒从事cāng zú cóng shì 仓卒应战cāng zú yīng zhàn 苍白无力cāng bái wú lì 苍翠欲滴cāng cuì yù dī 仓卒之际cāng cù zhī jì 仓卒主人cāng cù zhǔ rén 藏锋敛锷cáng fēng liǎn è 藏弓烹狗cáng gōng pēng gǒu 沧海横流cāng hǎi héng liú 沧海桑田cāng hǎi sāng tián 沧海一粟cāng hǎi yī sù 更多>

拼音cao开头的成语大全

草率收兵cǎo shuài shōu bīng 操必胜之券cāo bì shèng zhī quàn 草草率率cǎo cǎo shuài shuài 操戈入室cāo gē rù shì 操戈同室cāo gē tóng shì 操翰成章cāo hàn chéng zhāng 草芥人命cǎo jiè rén mìng 草庐三顾cǎo lú sān gù 草靡风行cǎo mí fēng xíng 草木荣枯cǎo mù róng kū 操奇逐赢cāo qì zhù yíng 草率从事cǎo shuài cóng shì 草率将事cǎo shuài jiāng shì 草偃风从cǎo yǎn fēng cóng 草偃风行cǎo yǎn fēng xíng 草泽英雄cǎo zé yīng xióng 操之过蹙cāo zhī guò cù 操之过激cāo zhī guò jī 操之过切cāo zhī guò qiè 草草不恭cǎo cǎo bù gōng 草草了事cǎo cǎo liǎo shì 草草收兵cǎo cǎo shōu bīng 嘈嘈杂杂cáo cáo zá zá 草创未就cǎo chuàng wèi jiù 草船借箭cǎo chuán jiè jiàn 操刀必割cāo dāo bì gē 操刀不割cāo dāo bù gē 操刀伤锦cāo dāo shāng jǐn 操刀制锦cāo dāo zhì jǐn 草腹菜肠cǎo fù cài cháng 操斧伐柯cāo fǔ fá kē 更多>

拼音ce开头的成语大全

厕足其间cè zú qí jiān 恻怛之心cè dá zhī xīn 策无遗算cè wú yí suàn 策勋饮至cè xūn yǐn zhì 侧词艳曲cè cí yàn qǔ 策马奔腾cè mǎ bēn téng 策马飞舆cè mǎ fēi yú 策名就列cè míng jiù liè 策名委质cè míng wěi zhì 侧目而视cè mù ér shì 策驽砺钝cè nú lì dùn 厕身其间cè shēn qí jiān 策顽磨钝cè wán mó dùn 恻隐之心cè yǐn zhī xīn 侧足而立cè zú ér lì 更多>

拼音cen开头的成语大全

参差不一cēn cī bù yī 参差不齐cēn cī bù qí 参差错落cēn cī cuò luò 参错重出cēn cuò chóng chū 岑楼齐末cén lóu qí mò 岑牟单绞cén móu dān jiǎo 参伍错综cēn wǔ cuò zōng 更多>

拼音ceng开头的成语大全

层出叠见céng chū dié jiàn 层出不穷céng chū bù qióng 层出迭见céng chū dié jiàn 层峦迭嶂céng luán dié zhàng 曾不惨然céng bù cǎn rán 层层加码céng céng jiā mǎ 层层深入céng céng shēn rù 层出不穷céng chū bù qióng 层出叠现céng chū dié xiàn 层次分明céng cì fēn míng 曾几何时céng jǐ hé shí 曾经沧海céng jīng cāng hǎi 曾经沧桑céng jīng cāng sāng 层楼叠榭céng lóu dié xiè 层峦叠嶂céng luán dié zhàng 层山叠嶂céng shān dié zhàng 层台累榭céng tái lěi xiè 曾无与二céng wú yǔ èr 层见叠出céng xiàn dié chū 层见迭出céng xiàn dié chū 层崖峭壁céng yá qiào bì 更多>

拼音cha开头的成语大全

察察而明chá chá ér míng 插翅难飞chā chì nán fēi 察颜观色chá yán guān sè 搽油抹粉chá yóu mǒ fěn 茶余饭饱chá yú fàn bǎo 茶余酒后chá yú jiǔ hòu 搽脂抹粉chá zhī mǒ fěn 插插花花chā chā huā huā 察察为明chá chá wéi míng 插翅难逃chā chì nán táo 茶饭无心chá fàn wú xīn 插汉干云chā hàn gān yún 察见渊鱼chá jiàn yuān yú 插架万轴chā jià wàn zhóu 察今知古chá jīn zhī gǔ 察己知人chá jǐ zhī rén 插科打诨chā kē dǎ hùn 插科使砌chā kē shǐ qì 差强人意chā qiáng rén yì 察其所安chá qí suǒ ān 插圈弄套chā quān nòng tào 差若毫厘chà ruò háo lí 差若毫厘,谬以千里chā ruò háo lí,miù yǐ qiān lǐ 差若天渊chā ruò tiān yuān 差三错四chā sān cuò sì 察三访四chá sān fǎng sì 差慰人意chā wèi rén yì 查无实据chá wú shí jù 察言观色chá yán guān sè 察言观行chá yán guān xíng 差以毫厘,谬以千里chā yǐ háo lí,miù yǐ qiān lǐ 更多>

拼音chai开头的成语大全

柴毁骨立chái huǐ gǔ lì 拆白道字chāi bái dào zì 柴虎肆虐chái hǔ sì nüè 钗荆裙布chāi jīng qún bù 豺狼当路chái láng dāng lù 豺狼当涂chái láng dāng tú 豺狼横道chái láng héng dào 豺狼塞道chái láng sāi dào 豺狼塞路chái láng sāi lù 柴天改玉chái tiān gǎi yù 拆西补东chāi xī bǔ dōng 柴车幅巾chái chē fú jīn 钗钏盥沐chāi chuàn guàn mù 拆东补西chāi dōng bǔ xī 拆东墙补西墙chāi dōng qiáng bǔ xī qiáng 钗横鬓乱chāi héng bìn luàn 柴毁灭性chái huǐ miè xìng 豺虎肆虐chái hǔ sì nüè 豺狐之心chái hú zhī xīn 拆家荡产chāi jiā dàng chǎn 豺狼成性chái láng chéng xìng 豺狼当道chái láng dāng dào 豺狼虎豹chái láng hǔ bào 豺狼野心chái láng yě xīn 豺狼之吻chái láng zhī wěn 柴立不阿chái lì bù ē 柴米夫妻chái mǐ fū qī 柴米油盐chái mǐ yóu yán 柴米油盐酱醋茶chái mǐ yóu yán jiàng cù chá 拆牌道字chāi pái dào zì 柴天改物chái tiān gǎi wù 更多>

拼音chan开头的成语大全

刬草除根chǎn cǎo chú gēn 剗草除根chǎn cǎo chú gēn 刬恶锄奸chǎn è chú jiān 蟾宫扳桂chán gōng bān guì 铲迹销声chǎn jì xiāo shēng 剗旧谋新chǎn jiù móu xīn 刬旧谋新chǎn jiù móu xīn 谗口嗷嗷chán kǒu áo áo 谗口铄金chán kǒu shuò jīn 馋獠生涎chán liáo shēng xián 缠绵幽怨chán mián yōu yuàn 蝉緌蟹匡chán ruí xiè kuāng 谄上傲下chǎn shàng ào xià 谄上欺下chǎn shàng qī xià 馋涎欲垂chán xián yù chuí 馋涎欲滴chán xián yù dī 谄笑胁肩chǎn xiào xié jiān 阐扬光大chǎn yáng guāng dà 阐幽明微chǎn yōu míng wēi 蝉不知雪chán bù zhī xuě 铲草除根chǎn cǎo chú gēn 潺潺流水chán chán liú shuǐ 颤颤巍巍chàn chàn wēi wēi 蝉喘雷干chán chuǎn léi gān 蝉喘雷乾chán chuǎn léi qián 谄词令色chǎn cí lìng sè 剗恶锄奸chǎn è chú jiān 铲恶锄奸chǎn è chú jiān 蝉腹龟肠chán fù guī cháng 蟾宫折桂chán gōng zhé guì 搀行夺市chān háng duó shì 更多>

拼音chang开头的成语大全

尝胆卧薪cháng dǎn wò xīn 昌言无忌chāng yán wú jì 长驱深入cháng qū shēn rù 长生不死cháng shēng bū sǐ 长舌妇cháng shé fù 长江后浪推前浪cháng jiāng hòu làng tuī qián làng 长别人志气,灭自己威风cháng bié rén zhì qì miè zì jǐ wēi fēng 昌歜羊枣chāng chù yáng zǎo 尝胆眠薪cháng dǎn mián xīn 长恶靡悛cháng è mǐ quān 长发其祥cháng fā qí xiáng 肠肥脑满cháng féi nǎo mǎn 长风破浪cháng fēng pò làng 唱高调chàng gāo diào 长歌代哭cháng gē dài kū 长虺成蛇cháng huī chéng shé 肠回气荡cháng huí qì dàng 长计远虑cháng jì yuǎn lǜ 长铗归来cháng jiá guī lái 长驾远驭cháng jià yuǎn yù 长娇美人cháng jiāo měi rén 长虑后顾cháng lǜ hòu gù 长虑却顾cháng lǜ què gù 常年累月cháng nián lèi yuè 长辔远御cháng pèi yuǎn yù 长篇大套cháng piān dà tào 长篇累牍cháng piān lěi dú 长期打算cháng qī dǎ suàn 长驱直进cháng qū zhí jìn 怅然自失chàng rán zì shī 长蛇封豕cháng shé fēng shǐ 更多>

拼音chao开头的成语大全

超轶绝尘chāo yì jué chén 超群拔类chāo qún bá lèi 巢居穴处cháo jū xué chǔ 超古冠今chāo gǔ guàn jīn 超超玄箸chāo chāo xuán zhù 超超玄着chāo chāo xuán zhù 超尘出俗chāo chén chū sú 超度众生chāo dù zhòng shēng 嘲风弄月cháo fēng nòng yuè 嘲风咏月cháo fēng yǒng yuè 朝虀暮盐cháo jī mù yán 超今绝古chāo jīn jué gǔ 超类绝伦chāo lèi jué lún 超迈绝伦chāo mài jué lún 潮鸣电挚cháo míng diàn zhì 超前绝后chāo qián jué hòu 朝前夕惕cháo qián xī tì 超前轶后chāo qián yì hòu 超羣拔萃chāo qún bá cuì 超群轶类chāo qún yì lèi 超然独处chāo rán dú chǔ 超然独立chāo rán dú lì 超然绝俗chāo rán jué sú 超然象外chāo rán xiàng wài 超然远引chāo rán yuǎn yǐn 超然自得chāo rán zì dé 超然自逸chāo rán zì yì 超神入化chāo shén rù huà 超世拔俗chāo shì bá sú 超世绝伦chāo shì jué lún 超世绝俗chāo shì jué sú 更多>

拼音che开头的成语大全

车尘马迹chē chén mǎ jì 车怠马烦chē dài mǎ fán 掣襟露肘chè jīn lù zhǒu 彻里至外chè lǐ zhì wài 车马填门chē mǎ tián mén 彻内彻外chè nèi chè wài 彻首彻尾chè shǒu chè wěi 车辙马迹chē zhé mǎ jì 车尘马足chē chén mǎ zú 扯扯拽拽chě chě zhuài zhuài 车驰马骤chē chí mǎ zhòu 车殆马烦chē dài mǎ fán 车到山前必有路chē dào shān qián bì yǒu lù 澈底澄清chè dǐ chéng qīng 彻底澄清chè dǐ chéng qīng 车烦马毙chē fán mǎ bì 车攻马同chē gōng mǎ tóng 扯鼓夺旗chě gǔ duó qí 车轨共文chē guǐ gòng wén 车过腹痛chē guò fù tòng 掣襟肘见chè jīn zhǒu xiàn 车击舟连chē jī zhōu lián 扯空砑光chě kōng yà guāng 车量斗数chē liàng dòu shù 彻里彻外chè lǐ chè wài 车笠之盟chē lì zhī méng 车龙马水chē lóng mǎ shuǐ 车轮战chē lún zhàn 车马辐辏chē mǎ fú còu 车马骈阗chē mǎ pián tián 车马如龙chē mǎ rú lóng 更多>

拼音chen开头的成语大全

嗔目切齿chēn mù qiē chǐ 趁虚而入chèn xū ér rù 沉灶生蛙chén zào shēng wā 沉重寡言chén zhòng guǎ yán 趁风转帆chèn fēng zhuǎn fān 沈博绝丽chén bó jué lì 趁波逐浪chèn bō zhú làng 晨参暮礼chén cān mù lǐ 陈辞滥调chén cí làn diào 趁风转篷chèn fēng zhuǎn péng 尘羹涂饭chén gēng tú fàn 尘垢粃糠chén gòu bǐ kāng 陈古刺今chén gǔ cì jīn 趁哄打劫chèn hōng dǎ jié 沉厚寡言chén hòu guǎ yán 趁夥打劫chèn huǒ dǎ jié 趁伙打劫chèn huǒ dǎ jié 趁火抢劫chèn huǒ qiǎng jié 沉渐刚克chén jiàn gāng kè 沉静寡言chén jìng guǎ yán 趁浪逐波chèn làng zhú bō 沉迷不悟chén mí bù wù 沉谋重虑chén móu zhòng lǜ 晨秦暮楚chén qín mù chǔ 沉声静气chén shēng jìng qì 趁势收篷chèn shì shōu péng 陈世徇俗chén shì xùn sú 沉思默想chén sī mò xiǎng 沉思熟虑chén sī shú lǜ 称心满意chèn xīn mǎn yì 趁心像意chèn xīn xiàng yì 更多>

拼音cheng开头的成语大全

层见错出cheng xian chuo chu 瞠目挢舌chēng mù jiǎo shé 橙黄桔绿chéng huáng jú lǜ 称孤道寡chēng gū dào guǎ 逞强好胜chéng qiáng hào shèng 惩羹吹虀chéng gēng chuī jī 惩一警百chéng yī jǐng bǎi 乘肥衣轻chéng féi yì qīng 成千论万chéng qiān lùn wàn 成帮结队chéng bāng jié duì 秤不离铊chèng bù lí tā 撑肠拄肚chēng cháng zhǔ dù 惩恶劝善chéng è quàn shàn 乘风转舵chéng fēng zhuǎn duò 惩羹吹韲chéng gēng chuī jī 称功颂德chēng gōng sòng dé 称功诵德chēng gōng sòng dé 逞工衒巧chěng gōng xuàn qiǎo 瞠乎后已chēng hū hòu yǐ 瞠呼其后chēng hū qí hòu 骋怀游目chěng huái yóu mù 诚欢诚喜chéng huān chéng xǐ 承欢献媚chéng huān xiàn mèi 成家立业chéng jiā lì yè 乘间伺隙chéng jiān sì xì 称斤掂两chēng jīn diān liǎng 成精作怪chéng jīng zuò guài 诚恐诚惶chéng kǒng chéng huáng 乘龙贵婿chéng lóng guì xù 乘龙佳婿chéng lóng jiā xù 乘鸾跨凤chéng luán kuà fèng 更多>

拼音chi开头的成语大全

鸱视虎顾chī shì hǔ gù 齿少气锐chǐ shǎo qì ruì 池鱼笼鸟chí yú lóng niǎo 驰魂夺魄chí hún duó pò 迟暮之年chí mù zhī nián 迟疑未决chí yí wèi jué 持螯把酒chí áo bǎ jiǔ 持鳌下酒chí áo xià jiǔ 齿白唇红chǐ bái chún hóng 尺璧寸阴chǐ bì cùn yīn 齿弊舌存chǐ bì shé cún 尺步绳趋chǐ bù shéng qū 赤诚相待chì chéng xiāng dài 痴痴迷迷chī chī mí mí 蚩蚩者民chī chī zhě mín 踟蹰不前chí chú bù qián 絺辞绘句chī cí huì jù 吃醋拈酸chī cù niān suān 尺寸之地chǐ cùn zhī dì 赤胆忠肝chì dǎn zhōng gān 持刀动杖chí dāo dòng zhàng 吃得苦中苦,方为人上人chī dé kǔ zhōng kǔ,fāng wéi rén shàng rén 驰高骛远chí gāo wù yuǎn 迟徊不决chí huái bù jué 迟徊观望chí huái guān wàng 迟回观望chí huí guān wàng 絺绘章句chī huì zhāng jù 弛魂宕魄chí hún dàng pò 尺蠖求伸chǐ huò qiú shēn 齿豁头童chǐ huō tóu tóng 尺豁头童chǐ huō tóu tóng 更多>

拼音chong开头的成语大全

冲冠怒发chōng guàn nù fā 崇论谹议chóng lùn hóng yì 重垣迭锁chóng yuán dié suǒ 重岩叠障chóng yán dié zhàng 重床叠屋chóng chuáng dié wū 虫臂鼠肝chóng bì shǔ gān 充栋汗牛chōng dòng hàn niú 重睹天日chóng dǔ tiān rì 冲风破浪chōng fēng pò làng 冲锋陷坚chōng fēng xiàn jiān 冲锋陷锐chōng fēng xiàn ruì 冲锋陷鋭chōng fēng xiàn ruì 冲冠发怒chōng guān fā nù 重关击柝chóng guān jī tuò 重规叠矩chóng guī dié jǔ 重珪迭组chóng guī dié zǔ 重珪叠组chóng guī dié zǔ 重规累矩chóng guī lèi jǔ 重规沓矩chóng guī tà jǔ 重规袭矩chóng guī xí jǔ 重迹屏气chóng jì bǐng qì 充饥画饼chōng jī huà bǐng 冲坚陷阵chōng jiān xiàn zhèn 冲口而出chōng kǒu ér chū 重理旧业chóng lǐ jiù yè 重峦迭巘chóng luán dié yǎn 重峦叠巘chóng luán dié yǎn 重峦迭嶂chóng luán dié zhàng 重峦复嶂chóng luán fù zhàng 崇论吰议chóng lùn hóng yì 崇论闳议chóng lùn hóng yì 更多>

拼音chou开头的成语大全

愁红惨绿chóu hóng cǎn lü 臭不可闻chòu bù kě wén 愁肠百结chóu cháng bǎi jié 愁肠寸断chóu cháng cùn duàn 愁肠九回chóu cháng jiǔ huí 愁肠九转chóu cháng jiǔ zhuǎn 愁长殢酒chóu cháng tì jiǔ 踌躇不决chóu chú bù jué 抽钉拔楔chōu dīng bá xiē 抽多补少,抽肥补瘦chōu duō bǔ shǎo,chōu féi bǔ shòu 愁海无涯chóu hǎi wú yá 愁红惨緑chóu hóng cǎn lù 愁红怨绿chóu hóng yuàn lǜ 丑话说在前头chǒu huà shuō zài qián tóu 抽筋剥皮chōu jīn bāo pí 抽梁换柱chōu liáng huàn zhù 愁眉蹙额chóu méi cù é 愁眉苦目chóu méi kǔ mù 愁眉苦眼chóu méi kǔ yǎn 抽祕骋妍chōu mì chěng yán 臭名昭彰chòu míng zhāo zhāng 绸缪桑土chóu miù sāng tǔ 绸缪未雨chóu miù wèi yǔ 绸缪帷帐chóu miù wéi zhàng 愁潘病沉chóu pān bìng chén 丑腔恶态chǒu qiāng è tài 稠人广座chóu rén guǎng zuò 稠人广坐chóu rén guǎng zuò 愁思茫茫chóu sī máng máng 抽胎换骨chōu tāi huàn gǔ 丑态尽露chǒu tài jìn lù 更多>

拼音chu开头的成语大全

黜幽陟明chù yōu zhì míng 触类而长chù lèi ér cháng 触类而通chù lèi ér tōng 楚歌四起chǔ gē sì qǐ 除恶务本chú è wù běn 出入将相chū rù jiāng xiāng 出其不备chū qí bù bèi 出乎意外chū hū yì wài 出浅入深chū qiǎn rù shēn 出奴入主chū nú rù zhǔ 出人意外chū rén yì wài 出谋画策chū móu huà cè 出入生死chū rù shēng sǐ 出师无名chū shī wú míng 出自意外chū zì yì wai 刍荛之言chú ráo zhī yán 出于意表chū yú yì biǎo 出于意外chū yú yì wai 出一头地chū yī tóu dì 楚材晋用chǔ cái jìn yòng 楚楚可怜chǔ chǔ kě lián 楚楚可人chǔ chǔ kě rén 出处殊涂chū chù shū tú 出词吐气chū cí tǔ qì 楚得楚弓chǔ dé chǔ gōng 出敌不意chū dí bù yì 楚歌四合chǔ gē sì hé 楚歌四面chǔ gē sì miàn 楚弓复得chǔ gōng fù dé 出公忘私chū gōng wàng sī 出乖弄丑chū guāi nòng chǒu 更多>

拼音chua开头的成语大全

拼音chuai开头的成语大全

揣时度力chuǎi shí duó lì 揣骨听声chuāi gǔ tīng shēng 揣合逢迎chuǎi hé féng yíng 揣奸把猾chuāi jiān bǎ huá 揣歪捏怪chuāi wāi niē guài 更多>

拼音chuan开头的成语大全

传柄移藉chuán bǐng yí jiè 传杯递盏chuán bēi dì zhǎn 传杯换盏chuán bēi huàn zhǎn 传杯弄斝chuán bēi nòng jiǎ 传道穷经chuán dào qióng jīng 传风搧火chuán fēng shān huǒ 传龟袭紫chuán guī xí zǐ 穿红着緑chuān hóng zhe lù 传神写照chuán shén xiě zhào 川渟岳峙chuān tíng yuè zhì 传为笑柄chuán wéi xiào bǐng 传檄可定chuán xí kě dìng 喘息之机chuǎn xī zhī jī 喘息之间chuǎn xī zhī jiān 穿靴带帽chuān xuē dài mào 穿衣吃饭chuān yī chī fàn 穿一条裤子chuān yī tiáo kù zi 喘月吴牛chuǎn yuè wú niú 穿凿傅会chuān záo fù huì 传杯弄盏chuán bēi nòng zhǎn 传杯送盏chuán bēi sòng zhǎn 传柄移籍chuán bǐng yí jí 穿壁引光chuān bì yǐn guāng 舛错不齐chuǎn cuò bù qí 船到江心补漏迟chuán dào jiāng xīn bǔ lòu chí 船到桥门自会直chuán dào qiáo mén zì huì zhí 船到桥门自然直chuán dào qiáo mén zì rán zhí 船到桥头自会直chuán dào qiáo tóu zì huì zhí 传道受业chuán dào shòu yè 传道授业chuán dào shòu yè 船多不碍路chuán duō bù ài lù 更多>

拼音chuang开头的成语大全

床下安床chuáng xià ān chuáng 怆地呼天chuàng dì hū tiān 创家立业chuàng jiā lì yè 疮疥之疾chuāng jiè zhī jí 创巨痛仍chuàng jù tòng réng 创钜痛仍chuàng jù tòng réng 创钜痛深chuàng jù tòng shēn 创剧痛深chuàng jù tòng shēn 闯南走北chuǎng nán zǒu běi 床上迭床chuáng shàng dié chuáng 床上叠床chuáng shàng dié chuáng 床上施床chuáng shàng shī chuáng 创深痛巨chuàng shēn tòng jù 怆天呼地chuàng tiān hū dì 疮痍满目chuāng yí mǎn mù 疮痍弥目chuāng yí mí mù 闯荡江湖chuǎng dàng jiāng hú 疮好忘痛chuāng hǎo wàng tòng 窗间过马chuāng jiān guò mǎ 创巨痛深chuāng jù tòng shēn 疮巨衅深chuāng jù xìn shēn 窗明几净chuāng míng jī jìng 怆然泪下chuàng rán lèi xià 怆然涕下chuàng rán tì xià 床上安床chuáng shàng ān chuáng 床头金尽chuáng tóu jīn jìn 床头捉刀人chuáng tóu zhuō dāo rén 窗外有耳chuāng wài yǒu ěr 床下牛斗chuáng xià niú dòu 创业垂统chuàng yè chuí tǒng 创业维艰chuàng yè wéi jiān 更多>

拼音chui开头的成语大全

垂名竹帛chuí míng zhú bó 吹竹弹丝chuí zhú dàn sī 吹大法螺chuī dà fǎ luó 吹毛索瘢chuí máo suǒ bān 吹箎乞食chuī chí qǐ shí 吹篪乞食chuī chí qǐ shí 捶床捣枕chuí chuáng dǎo zhěn 搥床捣枕chuí chuáng dǎo zhěn 吹吹拍拍chuī chuī pāi pāi 椎锋陷陈chuī fēng xiàn chén 椎肤剥髓chuí fū bō suǐ 椎肤剥体chuí fū bō tǐ 吹垢索瘢chuī gòu suǒ bān 炊骨爨骸chuī gǔ cuàn hái 槌骨沥髓chuí gǔ lì suǐ 炊臼之戚chuī jiù zhī qī 垂帘听决chuí lián tīng jué 吹毛求瘢chuī máo qiú bān 吹毛求瑕chuī máo qiú xiá 吹毛索垢chuī máo suǒ gòu 吹毛洗垢chuī máo xǐ gòu 垂名青史chuí míng qīng shǐ 吹牛皮chuī niú pí 吹气胜兰chuī qì shèng lán 炊沙成饭chuī shā chéng fàn 炊沙作饭chuī shā zuò fàn 炊砂作饭chuī shā zuò fàn 炊沙作糜chuī shā zuò mí 垂世不朽chuí shì bù xiǔ 垂手而得chuí shǒu ér dé 垂手恭立chuí shǒu gōng lì 更多>

拼音chun开头的成语大全

鹑居鷇饮chún jū yàn yǐn 唇竭齿寒chún jié chǐ hán 春晖寸草chūn huī cùn cǎo 春花秋月chūn huā qiū yuè 春冰虎尾chūn bīng hǔ wěi 唇齿相须chún chǐ xiāng xū 蠢蠢思动chǔn chǔn sī dòng 春风风人,夏雨雨人chūn fēng fēng rén xià yǔ yǔ rén 春风满面chūn fēng mǎn miàn 春风夏雨chūn fēng xià yǔ 春风沂水chūn fēng yí shuǐ 唇干口燥chún gān kǒu zào 春光明媚chūn guāng míng mèi 春花秋实chūn huā qiū shí 唇焦舌敝chún jiāo shé bì 唇揭齿寒chún jiē chǐ hán 醇酒美人chún jiǔ měi rén 春暖花香chūn nuǎn huā xiāng 春葩丽藻chūn pā lì zǎo 春祈秋报chūn qí qiū bào 春秋责备贤者chūn qiū zé bèi xián zhě 春去冬来chūn qù dōng lái 唇如激丹chún rú jī dān 春山八字chūn shān bā zì 春蛇秋蚓chūn shé qiū yǐn 椿庭萱堂chūn tíng xuān táng 鹑衣鷇食chún yī kòu shí 唇敝舌腐chún bì shé fǔ 唇不离腮chún bù lí sāi 春蚕抽丝chūn cán chōu sī 春蚕到死丝方尽chūn cán dào sǐ sī fāng jìn 更多>

拼音chuo开头的成语大全

踔厉骏发chuō lì jùn fā 绰绰有裕chuò chuò yǒu yù 踔厉奋发chuō lì fèn fā 绰然有余chuō rán yǒu yú 歠菽饮水chuò shū yǐn shuǐ 啜英咀华chuò yīng jǔ huá 绰有余暇chuō yǒu yú xiá 绰绰有余chuò chuò yǒu yú 惙怛伤悴chuò dá shāng cuì 辍毫栖牍chuò háo qī dú 戳脊梁骨chuō jǐ liang gǔ 踔绝之能chuō jué zhī néng 踔厉风发chuō lì fēng fā 啜食吐哺chuò shí tǔ bǔ 辍食吐哺chuò shí tǔ bǔ 啜菽饮水chuò shū yǐn shuǐ 逴俗绝物chuō sú jué wù 戳无路儿chuō wú lù ér 戳心灌髓chuō xīn guàn suǐ 绰有余妍chuò yǒu yú yán 绰有余裕chuò yǒu yú yù 绰约多姿chuò yuē duō zī 更多>

拼音ci开头的成语大全

辞严谊正cí yán yì zhèng 辞穷理屈cí qióng lǐ qū 刺股悬梁cì gǔ xuán liáng 词正理直cí zhèng lǐ zhí 词严义正cí yán yì zhèng 此伏彼起cǐ fú bǐ qǐ 此疆尔界cǐ jiāng ěr jiè 词言义正cí yán yì zhèng 辞不达义cí bù dá yì 辞不达意cí bù dá yì 词不逮理cí bù dài lǐ 词不逮意cí bù dài yì 此地无银三十两cǐ dì wú yín sān shí liǎng 此动彼应cǐ dòng bǐ yìng 此而可忍,孰不可容cǐ ér kě rěn,shú bù kě róng 此呼彼应cǐ hū bǐ yīng 辞简义赅cí jiǎn yì gāi 慈眉善眼cí méi shàn yǎn 此起彼落cǐ qǐ bǐ luò 词穷理尽cí qióng lǐ jìn 词穷理绝cí qióng lǐ jué 词穷理屈cí qióng lǐ qū 词人墨客cí rén mò kè 此事体大cǐ shì tǐ dà 慈乌返哺cí wū fǎn bǔ 辞无所假cí wú suǒ jiǎ 刺心刻骨cì xīn kè gǔ 刺心切骨cì xīn qiè gǔ 呲牙咧嘴cī yá liě zuǐ 辞严气正cí yán qì zhèng 词严义密cí yán yì mì 更多>

拼音cong开头的成语大全

从容自如cóng róng zì rú 从天而下cóng tiān ér xià 从壁上观cóng bì shàng guān 从长计较cóng cháng jì jiào 从长商议cóng cháng shāng yì 葱葱郁郁cōng cōng yù yù 从恶若崩cóng è ruò bēng 从恶是崩cóng è shì bēng 从风而靡cóng fēng ér mí 从规矩定方圆cóng guī jǔ dìng fāng yuán 从何说起cóng hé shuō qǐ 从谏如流cóng jiàn rú liú 从宽发落cóng kuān fā luò 聪明绝世cōng míng jué shì 聪明睿知cōng míng ruì zhī 聪明智能cōng míng zhì néng 丛轻折轴cóng qīng zhé zhóu 丛雀渊鱼cóng què yuān yú 丛山峻岭cóng shān jùn lǐng 从善若流cóng shàn ruò liú 从头彻尾cóng tóu chè wěi 从头到尾cóng tóu dào wěi 从头至尾cóng tóu zhì wěi 从头做起cóng tóu zuò qǐ 从吾所好cóng wú suǒ hǎo 从心所欲cóng xīn suǒ yù 从长计议cóng cháng jì yì 匆匆忙忙cōng cōng máng máng 从从容容cóng cóng róng róng 葱翠欲滴cōng cuì yù dī 从恶如崩cóng è rú bēng 更多>

拼音cou开头的成语大全

拼音cu开头的成语大全

粗心浮气cū xīn fú qì 粗粗笨笨cū cū bèn bèn 粗风暴雨cū fēng bào yǔ 粗服乱头cū fú luàn tóu 簇锦团花cù jǐn tuán huā 粗具梗概cū jù gěng gài 促鳞短羽cù lín duǎn yǔ 粗袍粝食cū páo lì shí 粗通文墨cū tōng wén mò 粗心大气cū xīn dà qì 麤心浮气cū xīn fú qì 粗衣淡饭cū yī dàn fàn 麤衣淡饭cū yī dàn fàn 粗衣恶食cū yī è shí 粗衣粝食cū yī lì shí 麤衣粝食cū yī lì shí 粗有眉目cū yǒu méi mù 粗株大叶cū zhū dà yè 猝不及防cù bù jí fáng 粗茶淡饭cū chá dàn fàn 促促刺刺cù cù cì cì 粗粗拉拉cū cū lā lā 蹙蹙靡骋cù cù mǐ chěng 卒卒鲜暇cù cù xiǎn xiá 粗犷浮滑cū guǎng fú huá 蹙国百里cù guó bǎi lǐ 蹙国丧师cù guó sàng shī 醋海翻波cù hǎi fān bō 踧踖不安cù jí bù ān 促襟见肘cù jīn jiàn zhǒu 蹙金结绣cù jīn jié xiù 更多>

拼音cuan开头的成语大全

撺拳拢袖cuān quán lǒng xiù 攒三集五cuán sān jí wǔ 篡位夺权cuàn wèi duó quán 篡党夺权cuàn dǎng duó quán 窜端匿迹cuàn duān nì jì 蹿房越脊cuān fáng yuè jǐ 攒锋聚镝cuán fēng jù dí 爨桂炊玉cuàn guì chuī yù 撺哄鸟乱cuān hōng niǎo luàn 攒零合整cuán líng hé zhěng 攒眉蹙额cuán mei cù é 窜入云霄cuàn rù yún xiāo 攒三聚五cuán sān jù wǔ 更多>

拼音cui开头的成语大全

翠围珠绕cuì wéi zhū rào 摧锋陷阵cuī fēng xiàn zhèn 榱崩栋折cuī bēng dòng shé 榱栋崩折cuī dòng bēng zhē 摧锋陷坚cuī fēng xiàn jiān 摧坚陷阵cuī jiān xiàn zhèn 摧坚殪敌cuī jiān yì dí 摧枯折腐cuī kū zhé fǔ 摧枯振朽cuī kū zhèn xiǔ 摧兰折玉cuī lán zhē yù 翠绕珠围cuì rào zhū wéi 翠围珠裹cuì wéi zhū guǒ 摧朽拉枯cuī xiǔ lā kū 翠羽明珰cuì yǔ míng dāng 翠被豹舄cuì bèi bào xì 璀璨夺目cuǐ càn duó mù 翠尘珠坱cuì chén zhū yǎng 啛啛喳喳cuì cuì chā chā 脆而不坚cuì ér bù jiān 摧刚为柔cuī gāng wéi róu 摧花斫柳cuī huā zhuó liǔ 摧毁廓清cuī huǐ kuò qīng 摧坚获丑cuī jiān huò chǒu 摧坚陷敌cuī jiān xiàn dí 摧紧获丑cuī jǐn huò chǒu 摧枯拉腐cuī kū lā fǔ 摧枯拉朽cuī kū lā xiǔ 翠纶桂饵cuì lún guì ěr 翠纶桂饵,反以失鱼cuì lún guì ěr,fǎn yǐ shī yú 摧眉折腰cuī méi zhé yāo 催眉折腰cuī méi zhé yāo 更多>

拼音cun开头的成语大全

村歌社鼓cūn gē shè gǔ 存心不良cún xīn bù liáng 寸兵尺铁cùn bīng chǐ tiě 寸步难行cùn bù nán xíng 寸草不留cùn cǎo bù liú 寸长尺短cùn cháng chǐ duǎn 寸长尺技cùn cháng chǐ jì 寸长片善cùn cháng piàn shàn 村村势势cūn cūn shì shì 村夫俗子cūn fū sú zǐ 村姑田妇cūn gū tián fù 村筋俗骨cūn jīn sú gǔ 村邻乡舍cūn lín xiāng shě 寸丝半粟cùn sī bàn sù 寸丝不挂cùn sī bù guà 寸土尺地cùn tǔ chǐ dì 存亡絶续cún wáng jué xù 存亡危急之秋cún wáng wēi jí zhī qiū 存亡续绝cún wáng xù jué 存亡续絶cún wáng xù jué 村箫社鼓cūn xiāo shè gǔ 存心积虑cún xīn jī lǜ 存心养性cún xīn yǎng xìng 寸阴尺璧cùn yīn chǐ bì 寸阴是惜cùn yīn shì xī 寸碧遥岑cùn bì yáo cén 寸步不离cùn bù bù lí 寸步不让cùn bù bù ràng 寸步不移cùn bù bù yí 寸步难移cùn bù nán yí 寸步千里cùn bù qiān lǐ 更多>

拼音cuo开头的成语大全

搓粉团朱cuō fěn tuán zhū 搓粉抟朱cuō fěn tuán zhū 错节盘根cuò jié pán gēn 撮科打閧cuō kē dǎ hòng 错落参差cuò luò cān chà 搓手顿脚cuō shǒu dùn jiǎo 搓手跺脚cuō shǒu duò jiǎo 撮土焚香cuō tǔ fén xiāng 撮土为香cuō tǔ wéi xiāng 蹉跎日月cuō tuó rì yuè 措心积虑cuò xīn jī lǜ 撮要删繁cuō yào shān fán 错臂左衽cuò bì zuǒ rèn 错彩镂金cuò cǎi lòu jīn 错过时机cuò guò shí jī 挫骨扬灰cuò gǔ yáng huī 厝火积薪cuò huǒ jī xīn 厝火燎原cuò huǒ liǎo yuán 撮科打哄cuō kē dǎ hòng 错落不齐cuò luò bù qí 错落高下cuò luò gāo xià 错落有致cuò luò yǒu zhì 搓绵扯絮cuō mián chě xù 错认颜标cuò rèn yán biāo 措手不迭cuò shǒu bù dié 措手不及cuò shǒu bù jí 搓手顿足cuō shǒu dùn zú 蹉跎仕路cuō tuó shì lù 蹉跎时日cuō tuó shí rì 蹉跎岁月cuō tuó suì yuè 蹉跎自误cuō tuó zì wù 更多>

按拼音查成语

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ

©2024 小娃子  版权所有  小娃子 育儿生活实用查询工具