首页 | 胎教 | 预产期计算器 | 安全期计算器 | 汉语字典
当前位置:小娃子 > 成语大全 > 按拼音查成语大全 > 字母J开头的成语大全

成语大全

输入要查询的成语。

字母J开头的成语大全

拼音ji开头的成语大全

激扬清浊jī yáng qīng zhuó 霁月光风jì yuè guāng fēng 极目远望jí mù yuǎn wàng 极天罔地jí tiān wǎng dì 急脉缓灸jí mài huǎn jiù 急如风火jí rú fēng huǒ 急功好利jí gōng hǎo lì 疾恶如雠jí è rú chóu 积习难除jī xí nán chú 疾首痛心jí shǒu tòng xīn 急不可耐jí bù kě nài 济世之才jì shì zhī cái 既有今日,何必当初jì yǒu jīn rì,hé bì dāng chū 急于星火jí yú xīng huǒ 激昂慷慨jī áng kāng kǎi 极本穷源jí běn qióng yuán 肌擘理分jī bò lǐ fēn 计不返顾jì bù fǎn gù 计不反顾jì bù fǎn gù 饥不遑食jī bù huáng shí 急不及待jí bù jí dài 急不可待jí bù kě dài 机不容发jī bù róng fà 积不相能jī bù xiāng néng 几不欲生jī bù yù shēng 急不择路jí bù zé lù 急不择途jí bù zé tú 急不择言jí bù zé yán 饥飡渴饮jī cān kě yǐn 积草屯粮jī cǎo tún liáng 积草囤粮jī cǎo tún liáng 更多>

拼音jia开头的成语大全

家破人离jiā pò rén lí 假公营私jiǎ gōng yíng sī 假力于人jiǎ lì yú rén 家给民足jiā jǐ mín zú 驾雾腾云jià wù téng yún 家败人亡jiā bài rén wáng 浃背汗流jiā bèi hàn liú 家常茶饭jiā cháng chá fàn 家常里短jiā cháng lǐ duǎn 家丑不外扬jiā chǒu bù wài yáng 家传户诵jiā chuán hù sòng 家传户颂jiā chuán hù sòng 家传人诵jiā chuán rén sòng 假传圣旨jiǎ chuán shèng zhǐ 假道灭虢jiǎ dào miè guó 价等连城jià děng lián chéng 甲第连天jiǎ dì lián tiān 甲第星罗jiǎ dì xīng luó 家反宅乱jiā fǎn zhái luàn 家烦宅乱jiā fán zhái luàn 戛釜撞翁jiá fǔ zhuàng wèng 戛羹之嫂jiá gēng zhī sǎo 嫁狗逐狗jià gǒu zhú gǒu 加官进爵jiā guān jìn jué 加官进禄jiā guān jìn lù 加官进位jiā guān jìn wèi 家鸡野雉jiā jī yě zhì 嫁鸡逐鸡,嫁犬逐犬jià jī zhú jī,jià quǎn zhú quǎn 戛戛乎其难矣jiá jiá hū qí nán yǐ 戛戛其难jiá jiá qí nán 架肩击毂jià jiān jī gǔ 更多>

拼音jian开头的成语大全

简捷了当jiǎn jié liǎo dàng 见利思义jiàn lì sī yì 蹇之匪躬jiǎn zhī fěi gōng 见德思齐jiàn dé sī qí 箭拔弩张jiàn bá nǔ zhāng 鉴毛辨色jiàn máo biàn sè 鉴前毖后jiàn qián bì hòu 见笑大方jiàn xiào dà fāng 见义当为jiàn yì dāng wéi 见危致命jiàn wēi zhì mìng 见事风生jiàn shì fēng shēng 见所不见jiàn suǒ bù jiàn 见溺不救jiàn nì bù jiù 见始知终jiàn shǐ zhī zhōng 见诮大方jiàn qiào dà fāng 见义必为jiàn yì bì wéi 见貌辨色jiàn mào biàn sè 坚甲利刃jiān jiǎ lì rèn 肩背相望jiān bèi xiāng wàng 坚强不屈jiān qiáng bù qū 尖言冷语jiān yán lěng yǔ 间不容息jiàn bù róng xī 坚如盘石jiān rú pán shí 坚甲厉兵jiān jiǎ lì bīng 兼收并采jiān shōu bìng cǎi 剑态箫心jiàn tai xiāo xīn 兼葭倚玉jiān jiā yǐ yù 兼权熟计jiān quán shú jì 兼包并容jiān bāo bìng róng 坚壁不战jiān bì bù zhàn 肩不能挑,手不能提jiān bù néng tiāo shǒu bù néng tí 更多>

拼音jiang开头的成语大全

江天一色jiāng tiān yī sè 江翻海沸jiāng fān hǎi fèi 江翻海倒jiāng fān hǎi dǎo 将无作有jiāng wú zuò yǒu 浆酒藿肉jiāng jiǔ huò ròu 降尊纡贵jiàng zūn yū guì 将功折过jiāng gōng shé guò 江郎才掩jiāng láng cái yǎn 将本求财jiāng běn qiú cái 将伯之呼jiāng bó zhī hū 奖罚分明jiǎng fá fēn míng 江翻海搅jiāng fān hǎi jiǎo 江翻海扰jiāng fān hǎi rǎo 将废姑兴jiāng fèi gū xīng 将功抵罪jiāng gōng dǐ zuì 将功赎罪jiāng gōng shú zuì 将功折罪jiāng gōng zhē zuì 讲古论今jiǎng gǔ lùn jīn 降贵纡尊jiàng guì yū zūn 姜桂之性,到老愈辣jiāng guì zhī xìng dào lǎo yù là 江海士jiāng hǎi shì 将机就计jiāng jī jiù jì 将机就机jiāng jī jiù jī 将恐将惧jiāng kǒng jiāng jù 将李代桃jiāng lǐ dài táo 僵李代桃jiāng lǐ dài táo 江流日下jiāng liú rì xià 江南海北jiāng nán hǎi běi 江山半壁jiāng shān bàn bì 江山可改,本性难移jiāng shān kě gǎi,běn xìng nán yí 僵桃代李jiāng táo dài lǐ 更多>

拼音jiao开头的成语大全

脚不点地jiǎo bù diǎn dì 矫枉过中jiǎo wǎng guò zhōng 矫世励俗jiǎo shì lì sú 矫枉过直jiǎo wǎng guò zhí 矫邪归正jiǎo xié guī zhèng 搅海翻江jiǎo hǎi fān jiāng 焦眉愁眼jiāo méi chóu yǎn 焦唇敝舌jiāo chún bì shé 胶柱调瑟jiāo zhù tiáo sè 矫国更俗jiǎo guó gēng sú 交口同声jiāo kǒu tóng shēng 挢抂过正jiǎo kuāng guò zhèng 交臂失之jiāo bì shī zhī 较长絜短jiào cháng xié duǎn 焦唇干肺jiāo chún gān fèi 焦唇干舌jiāo chún gān shé 浇醇散朴jiāo chún sàn pǔ 较短比长jiào duǎn bǐ cháng 较短絜长jiào duǎn xié cháng 搅海翻天jiǎo hǎi fān tiān 矫激奇诡jiǎo jī qí guǐ 娇娇痴痴jiāo jiāo chī chī 焦金烁石jiāo jīn shuò shí 燋金烁石jiāo jīn shuò shí 角巾素服jiǎo jīn sù fú 交口称誉jiāo kǒu chēng yù 交口赞誉jiāo kǒu zàn yù 蛟龙擘水jiāo lóng bò shuǐ 蛟龙得云雨,终非池中物jiāo lóng dé yún yǔ zhōng fēi chí zhōng wù 脚忙手乱jiǎo máng shǒu luàn 矫情饰貌jiǎo qíng shì mào 更多>

拼音jie开头的成语大全

截趾适屦jié zhǐ shì jù 截趾適履jié zhǐ shì lǚ 截铁斩钉jié tiě zhǎn dìng 街谈巷语jiē tán xiàng yǔ 街谈巷谚jiē tán xiàng yàn 街头巷底jiē tóu xiàng dǐ 洁身自守jié shēn zì shǒu 诘屈謷牙jié qū dà yá 洁己从公jié jǐ cóng gōng 借古喻今jiè gǔ yù jīn 节衣素食jié yī sù shí 结驷连镳jié sì lián biāo 借公行私jiè gōng xíng sī 桀傲不恭jié ào bù gōng 桀骜不恭jié áo bù gōng 桀敖不驯jié áo bù xùn 桀骜不逊jié áo bù xùn 桀骜难驯jié áo nán xùn 解骖推食jiě cān tuī shí 竭诚相待jié chéng xiāng dài 借贷无门jiè dài wú mén 结党聚群jié dǎng jù qún 结党连群jié dǎng lián qún 街道巷陌jiē dào xiàng mò 揭地掀天jiē dì xiān tiān 街坊邻舍jiē fāng lín shè 解纷排难jiě fēn pái nàn 借风使船jiè fēng shǐ chuán 解构之言jiě gòu zhī yán 羯鼓解秽jié gǔ jiě huì 接贵攀高jiē guì pān gāo 更多>

拼音jin开头的成语大全

巾国英雄jīn guó yīng xióng 锦囊佳制jǐn náng jiā zhì 金波玉液jīn bō yù yè 进退有常jìn tuì yǒu cháng 进退无所jìn tuì wú suǒ 进贤退奸jìn xián tuì jiān 进退无措jìn tuì wú cuò 进贤退愚jìn xián tuì yú 进退无门jìn tuì wú mén 进退为难jìn tuì wéi nán 进退中度jìn tuì zhōng dù 进退失所jìn tuì shī suǒ 进退失图jìn tuì shī tú 进退出处jìn tuì chū chǔ 尽其所长jìn qí suǒ cháng 金石之功jīn shí zhī gōng 金石之交jīn shí zhī jiāo 金石之言jīn shí zhī yán 金石之计jīn shí zhī jì 金声玉润jīn shēng yù rùn 金石可开jīn shí kě kāi 金尽裘弊jīn jìn qiú bì 金匮石室jīn guì shí shì 金人之缄jīn rén zhī jiān 金玉之言jīn yù zhī yán 金榜挂名jīn bǎng guà míng 禁暴诛乱jīn bào zhū luàn 金鎞刮膜jīn bī guā mó 金璧辉煌jīn bì huī huáng 金碧辉映jīn bì huī yìng 金碧荧煌jīn bì yíng huáng 更多>

拼音jing开头的成语大全

精疲力尽jīng pí lì jìn 惊喜交加jīng xǐ jiāo jiā 惊涛巨浪jīng tāo jù làng 惊群动众jīng qún dòng zhòng 荆棘塞途jīng jí sè tú 惊神破胆jīng shén pò dǎn 敬贤爱士jìng xián ài shì 敬贤下士jìng xián xià shì 经年累月jīng nián lěi yuè 经济之才jīng jì zhī cái 经邦论道jīng bāng lùn dào 经帮纬国jīng bāng wěi guó 精兵勇将jīng bīng yǒng jiàng 鲸波鳄浪jīng bō è làng 鲸波怒浪jīng bō nù làng 鲸波鼍浪jīng bō tuó làng 惊采絶艳jīng cǎi jué yàn 惊采绝艳jīng cǎi jué yàn 惊才絶艳jīng cái jué yàn 精诚所加,金石为开jīng chéng suǒ jiā jīn shí wéi kāi 精诚所加,金石为亏jīng chéng suǒ jiā jīn shí wéi kuī 胫大于股者难以步jìng dà yú gǔ zhě nán yǐ bù 井底蛤蟆jǐng dǐ há mā 寒底捞月jǐng dǐ lāo yuè 井底鸣蛙jǐng dǐ míng wā 竞短争长jìng duǎn zhēng cháng 惊愕失色jīng è shī sè 惊耳骇目jīng ěr hài mù 惊风骇浪jīng fēng hài làng 经国之才jīng guó zhī cái 惊慌失措jīng huāng shī cuò 更多>

拼音jiong开头的成语大全

迥然不羣jiǒng rán bù qún 迥然不群jiǒng rán bù qún 迥然不同jiǒng rán bù tóng 迥不犹人jiǒng bù yóu rén 迥隔霄壤jiong ge xiao rang 迥乎不同jiǒng hū bù tóng 炯炯目光jiǒng jiǒng mù guāng 炯炯有神jiǒng jiǒng yǒu shén 更多>

拼音jiu开头的成语大全

酒地花天jiǔ dì huā tiān 旧念复萌jiù niàn fù máng 灸艾分痛jiǔ ài fēn tòng 久安长治jiǔ ān cháng zhì 九层之台,起于累土jiǔ céng zhī tái,qǐ yú lěi tǔ 鸠巢计拙jiū cháo jì zhuō 旧仇宿怨jiù chóu sù yuàn 旧愁新恨jiù chóu xīn hèn 臼杵之交jiù chǔ zhī jiāo 旧调重弹jiù diào zhòng dàn 鸠夺鹊巢jiū duó què cháo 救焚投薪jiù fén tóu xīn 救焚益薪jiù fén yì xīn 柳骨颜筋jiǔ gǔ yán jīn 救过不给jiù guò bù gěi 救过不赡jiù guò bù shàn 酒酣耳熟jiǔ hān ěr shú 旧恨新愁jiù hèn xīn chóu 旧恨新仇jiù hèn xīn chóu 酒后茶余jiǔ hòu chá yú 酒后之勇jiǔ hòu zhī yǒng 旧话重提jiù huà zhòng tí 九阍虎豹jiǔ hūn hǔ bào 救火拯溺jiù huǒ zhěng nì 救急扶伤jiù jí fú shāng 救饥拯溺jiù jī zhěng nì 九间大殿jiǔ jiān dà diàn 鸠僭鹊巢jiū jiàn què cháo 酒浇块垒jiǔ jiāo kuài lěi 酒浇垒块jiǔ jiāo lěi kuài 久经风霜jiǔ jīng fēng shuāng 更多>

拼音ju开头的成语大全

聚萤积雪jù yíng jī xuě 屦贱踊贵jù jiàn yǒng guì 据高临下jù gāo lín xià 举直厝枉jǔ zhí cuò wǎng 举例发凡jǔ lì fā fán 拒狼进虎jù láng jìn hǔ 局地扣天jú dì kòu tiān 局高蹐厚jú gāo guǎ hòu 倨傲无礼jù ào wú lǐ 居不重席jū bù zhòng xí 居不重茵jū bù zhòng yīn 举措不当jǔ cuò bù dāng 举措不定jǔ cuò bù dìng 局地吁天jú dì xū tiān 举鼎拔山jǔ dǐng bá shān 举鼎絶膑jǔ dǐng jué bìn 局高天,蹐厚地jú gāo tiān,jí hòu dì 鞠躬尽力jū gōng jìn lì 踞虎盘龙jù hǔ pán lóng 局蹐不安jú jí bù ān 屦及剑及jù jí jiàn jí 聚精凝神jù jīng níng shén 居敬穷理jū jìng qióng lǐ 鞠旅陈师jū lǚ chén shī 裾马襟牛jū mǎ jīn niú 苴茅裂土jū máo liè tǔ 苴茅焘土jū máo tāo tǔ 聚米为谷jù mǐ wéi gǔ 举目皆是jǔ mù jiē shì 举目远望jǔ mù yuǎn wàng 抅奇抉异jū qí jué yì 更多>

拼音juan开头的成语大全

涓滴不遗juān dī bù yí 卷旗息鼓juǎn qí xī gǔ 卷甲束兵juàn jiǎ shù bīng 涓埃之力juān āi zhī lì 捐本逐末juān běn zhú mò 捐残去杀juān cán qù shā 镌骨铭心juān gǔ míng xīn 捐华务实juān huá wù shí 卷甲韬戈juàn jiǎ tāo gē 狷介之士juàn jiè zhī shì 惓惓之意juàn juàn zhī yì 捐躯殉国juān qū xùn guó 涓埃之报juān āi zhī bào 涓埃之功juān āi zhī gōng 涓埃之微juān āi zhī wēi 蠲敝崇善juān bì chóng shàn 涓滴不漏juān dī bù lòu 涓滴成河juān dī chéng hé 涓滴归公juān dī guī gōng 卷地皮juàn dì pí 涓滴微利juān dī wēi lì 涓滴之劳juān dī zhī láo 捐忿弃瑕juān fèn qì xiá 娟好静秀juān hǎo jìng xiù 眷红偎翠juàn hóng wēi cuì 卷甲倍道juǎn jiǎ bèi dào 卷甲衔枚juàn jiǎ xián méi 捐金沉珠juān jīn chén zhū 捐金抵璧juān jīn dǐ bì 眷眷不忘juàn juàn bù wàng 涓涓不壅,终为江河juān juān bù yōng,zhōng wéi jiāng hé 更多>

拼音jue开头的成语大全

绝后光前jué hòu guāng qián 绝世独立jué shì dú lì 绝世超伦jué shì chāo lún 抉目悬门jué mù xuán mén 抉目吴门jué mù wú mén 绝不护短jué bù hù duǎn 绝长补短jué cháng bǔ duǎn 绝长继短jué cháng jì duǎn 绝长续短jué cháng xù duǎn 絶处逢生jué chǔ féng shēng 掘地寻天jué dì xún tiān 绝顶聪明jué dǐng cōng míng 决断如流jué duàn rú liú 撧耳挠腮juē ěr náo sāi 撧耳揉腮juē ěr róu sāi 决蹯之兽jué fán zhī shòu 絶甘分少jué gān fēn shǎo 絶后光前jué hòu guāng qián 绝后空前jué hòu kōng qián 绝类离群jué lèi lí qún 絶类离羣jué lèi lí qún 绝路逢生jué lù féng shēng 绝伦超群jué lún chāo qún 绝伦逸群jué lún yì qún 絶妙好词jué miào hǎo cí 絶妙好辞jué miào hǎo cí 绝妙好词jué miào hǎo cí 掘墓鞭尸jué mù biān shī 掘墓人jué mù rén 抉目胥门jué mù xū mén 绝裙而去jué qún ér qù 更多>

拼音jun开头的成语大全

军临城下jūn lín chéng xià 军不血刃jūn bù xuè rèn 军不厌诈jūn bù yàn zhà 君唱臣和jūn chàng chén hé 峻法严刑jùn fǎ yán xíng 峻宇彫墙jùn yǔ diāo qiáng 麇至沓来jūn zhì tà lái 君子爱财,取之有道jūn zǐ ài cái,qǔ zhī yǒu dào 君子爱人以德jūn zǐ ài rén yǐ dé 君子报仇,十年不晚jūn zǐ bào chóu,shí nián bù wǎn 君子交绝,不出恶声jūn zǐ jiāo jué,bù chū è shēng 君子劳心,小人劳力jūn zǐ láo xīn xiǎo rén láo lì 君子之交接如水jūn zǐ zhī jiāo jiē rú shuǐ 峻阪盐车jùn bǎn yán chē 骏波虎浪jùn bō hǔ làng 君侧之恶jūn cè zhī è 君臣佐使jūn chén zuǒ shǐ 军法从事jūn fǎ cóng shì 骏骨牵盐jùn gǔ qiān yán 麇骇雉伏jūn hài zhì fú 俊杰廉悍jùn jié lián hàn 麕集蜂萃jūn jí fēng cuì 军令如山jūn lìng rú shān 军令状jūn lìng zhuàng 骏命不易jùn mìng bù yì 君命无二jūn mìng wú èr 君辱臣死jūn rǔ chén sǐ 君圣臣贤jūn shèng chén xián 皲手茧足jūn shǒu jiǎn zú 钧天广乐jūn tiān guǎng yuè 钧天之乐jūn tiān zhī yuè 更多>

按拼音查成语

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ

©2024 小娃子  版权所有  小娃子 育儿生活实用查询工具