首页 | 胎教 | 预产期计算器 | 安全期计算器 | 汉语字典
当前位置:小娃子 > 成语大全 > 按拼音查成语大全 > 字母X开头的成语大全

成语大全

输入要查询的成语。

字母X开头的成语大全

拼音xi开头的成语大全

息息相关xī xī xiāng guān 淅淅沥沥xī xī lì lì 悉听尊便xī tīng zūn biàn 细枝末节xì zhī mò jié 细嚼慢咽xì jiáo màn yàn 喜出望外xǐ chū wàng wài 熙来攘往xī lái rǎng wǎng 嘻嘻哈哈xī xī hā hā 嬉笑怒骂xī xiào nù mà 西风残照xī fēng cán zhào 息事宁人xī shì níng rén 细水长流xì shuǐ cháng liú 喜上眉梢xǐ shàng méi shāo 稀里哗啦xī li huā lā 细高挑儿xì gāo tiǎor 洗心革面xǐ xīn gé miàn 洗耳恭听xǐ ěr gōng tīng 喜从天降xǐ cóng tiān jiàng 熙熙攘攘xī xī rǎng rǎng 喜怒无常xǐ nù wú cháng 嬉皮笑脸xī pí xiào liǎn 细皮嫩肉xì pí nèn ròu 稀里马虎xī li mǎ hū 席地而坐xí dì ér zuò 稀里糊涂xī li hú tú 西装革履xī zhuāng gé lǚ 喜新厌旧xǐ xīn yàn jiù 喜怒哀乐xǐ nù āi lè 喜形于色xǐ xíng yú sè 夕阳西下xī yáng xī xià 稀奇古怪xī qí gǔ guài 更多>

拼音xia开头的成语大全

下马威xià mǎ wēi 下车伊始xià chē yī shǐ 下落不明xià luò bù míng 虾兵蟹将xiā bīng xiè jiàng 下不为例xià bù wéi lì 瑕不掩瑜xiá bù yǎn yú 下笔风雷xià bǐ fēng léi 霞振云从xiá zhèn yún cóng 夏阳酷暑xià yáng kù shǔ 瑕瑜互现xiá yú hù xiàn 下车冯妇xià chē féng fù 霞裙月帔xiá qún yuè pèi 下马看花xià mǎ kàn huā 遐迩一体xiá ěr yī tǐ 虾忙蟹乱xiā máng xiè luàn 遐迩著闻xiá ěr zhù wén 唬鬼瞒神xià guǐ mán shén 霞姿月韵xiá zī yuè yùn 遐迩知名xiá ěr zhī míng 霞友云朋xiá yǒu yún péng 下情上达xià qíng shàng dá 瑕瑜互见xiá yú hù jiàn 夏五郭公xià wǔ guō gōng 下乔入幽xià qiáo rù yōu 下临无际xià lín wú jì 下笔千言xià bǐ qiān yán 下陵上替xià líng shàng tì 瞎说白道xiā shuō bái dào 下塞上聋xià sāi shàng lóng 夏裘冬葛xià qiú dōng gě 下车未几xià chē wèi jǐ 更多>

拼音xian开头的成语大全

现世报xiàn shì bào 现成饭xiàn chéng fàn 先入为主xiān rù wéi zhǔ 先来后到xiān lái hòu dào 先人后己xiān rén hòu jǐ 显而易见xiǎn ér yì jiàn 闲言碎语xián yán suì yǔ 闲情逸致xián qíng yì zhì 险象迭生xiǎn xiàng dié shēng 先发制人xiān fā zhì rén 现身说法xiàn shēn shuō fǎ 咸与维新xián yù wéi xīn 先礼后兵xiān lǐ hòu bīng 先斩后奏xiān zhǎn hòu zòu 先睹为快xiān dǔ wéi kuài 仙风道骨xiān fēng dào gǔ 先知先觉xiān zhī xiān jué 贤妻良母xián qī liáng mǔ 陷入僵局xiàn rù jiāng jú 现实主义xiàn shí zhǔ yì 闲云野鹤xián yún yě hè 闲杂人等xián zá rén děng 先见之明xiān jiàn zhī míng 弦外之音xián wài zhī yīn 险象环生xiǎn xiàng huán shēng 嫌贫爱富xián pín ài fù 先天不足xiān tiān bù zú 鲜为人知xiǎn wéi rén zhī 闲情雅致xián qíng yǎ zhì 掀风鼓浪xiān fēng gǔ làng 显露端倪xiǎn lù duān ní 更多>

拼音xiang开头的成语大全

想当然xiǎng dāng rán 香火缘xiāng huǒ yuán 乡巴佬xiāng bā lǎo 想入非非xiǎng rù fēi fēi 响彻云霄xiǎng chè yún xiāo 相提并论xiāng tí bìng lùn 相辅相成xiāng fǔ xiāng chéng 香消玉殒xiāng xiāo yù yǔn 向隅而泣xiàng yú ér qì 降龙伏虎xiáng lóng fú hǔ 相生相克xiāng shēng xiāng kè 乡规民约xiāng guī mín yuē 相见恨晚xiāng jiàn hèn wǎn 相亲相爱xiāng qīn xiāng ài 相敬如宾xiāng jìng rú bīn 像模像样xiàng mó xiàng yàng 想方设法xiǎng fāng shè fǎ 相貌堂堂xiàng mào táng táng 相濡以沫xiāng rú yǐ mò 相差无几xiāng chā wú jǐ 相持不下xiāng chí bù xià 相得益彰xiāng dé yì zhāng 相安无事xiāng ān wú shì 相依为命xiāng yī wéi mìng 相形见绌xiāng xíng jiàn chù 橡茹藿歠xiàng rú huò chuò 向平之愿xiàng píng zhī yuàn 相恃为命xiāng shì wéi mìng 相门洒埽xiāng mén sǎ sào 项背相望xiàng bèi xiāng wàng 相煎何急xiāng jiān hé jí 更多>

拼音xiao开头的成语大全

小气鬼xiǎo qì guǐ 小朝廷xiǎo cháo tíng 小题大做xiǎo tí dà zuò 小巧玲珑xiǎo qiǎo líng lóng 小惩大诫xiǎo chéng dà jiè 笑逐颜开xiào zhú yán kāi 骁勇善战xiāo yǒng shàn zhàn 消愁解闷xiāo chóu jiě mèn 晓风残月xiǎo fēng cán yuè 宵衣旰食xiāo yī gàn shí 逍遥法外xiāo yáo fǎ wài 晓以利害xiǎo yǐ lì hài 小鸟依人xiǎo niǎo yī rén 淆乱视听xiáo luàn shì tīng 小恩小惠xiǎo ēn xiǎo huì 逍遥自在xiāo yáo zì zài 小家子气xiǎo jiā zi qì 小打小闹xiǎo dǎ xiǎo nào 笑里藏刀xiào lǐ cáng dāo 小心翼翼xiǎo xīn yì yì 小道消息xiǎo dào xiāo xī 笑而不答xiào ér bù dá 小肚鸡肠xiǎo dù jī cháng 小本经营xiǎo běn jīng yíng 消息灵通xiāo xī líng tōng 小心谨慎xiǎo xīn jǐn shèn 小心眼儿xiǎo xīn yǎnr 小人得志xiǎo rén dé zhì 啸聚山林xiào jù shān lín 销声匿迹xiāo shēng nì jì 鸮鸣鼠暴xiāo míng shǔ bào 更多>

拼音xie开头的成语大全

胁肩谄笑xié jiān chǎn xiào 泄露天机xiè lòu tiān jī 卸磨杀驴xiè mò shā lǘ 谢天谢地xiè tiān xiè dì 斜风细雨xié fēng xì yǔ 邪神野鬼xié shén yě guǐ 谢公扶病xiè gōng fú bìng 泻水著地xiè shuǐ zhuó dì 燮和天下xiè hé tiān xià 携家带口xié jiā dài kǒu 挟人捉将xié rén zhuō jiàng 携男挈女xié nán qiè nǚ 挟筴读书xié cè dú shū 挟而不服xié ér bù fú 胁不沾席xié bù zhān xí 挟细拿粗xié xì ná cū 谢郎着帽xiè láng zhe mào 协私罔上xié sī wǎng shàng 挟长挟贵xié zhǎng xié guì 胁肩低眉xié jiān dī méi 蟹将虾兵xiè jiàng xiā bīng 谢兰燕桂xiè lán yàn guì 蟹慌蟹乱xiè huāng xiè luàn 邪说异端xié shuō yì duān 挟贵倚势xié guì yǐ shì 携云握雨xié yún wò yǔ 携手接武xié shǒu jiē wǔ 邂逅相遇xiè hòu xiāng yù 鞋弓袜浅xié gōng wà qiǎn 谢家兄弟xiè jiā xiōng dì 燮和之任xiè hé zhī rèn 更多>

拼音xin开头的成语大全

心直口快xīn zhí kǒu kuài 欣欣向荣xīn xīn xiàng róng 心急火燎xīn jí huǒ liǎo 心急如焚xīn jí rú fén 心烦意乱xīn fán yì luàn 心绪不宁xīn xù bù níng 欣喜若狂xīn xǐ ruò kuáng 心悦诚服xīn yuè chéng fú 心照不宣xīn zhào bù xuān 心灵手巧xīn líng shǒu qiǎo 心安理得xīn ān lǐ dé 辛辛苦苦xīn xīn kǔ kǔ 心旷神怡xīn kuàng shén yí 心不在焉xīn bù zài yān 心花怒放xīn huā nù fàng 心驰神往xīn chí shén wǎng 心潮澎湃xīn cháo péng pài 心浮气躁xīn fú qì zào 心无旁骛xīn wú páng wù 心灰意冷xīn huī yì lěng 心满意足xīn mǎn yì zú 信誓旦旦xìn shì dàn dàn 心血来潮xīn xuè lái cháo 心心相印xīn xīn xiāng yìn 心存芥蒂xīn cún jiè dì 心劳日拙xīn láo rì zhuō 心服口服xīn fú kǒu fú 心有余悸xīn yǒu yú jì 心猿意马xīn yuán yì mǎ 信口开河xìn kǒu kāi hé 心慈手软xīn cí shǒu ruǎn 更多>

拼音xing开头的成语大全

星星点点xīng xīng diǎn diǎn 形单影只xíng dān yǐng zhī 星月交辉xīng yuè jiāo huī 星罗棋布xīng luó qí bù 兴高采烈xìng gāo cǎi liè 兴致勃勃xìng zhì bó bó 行色匆匆xíng sè cōng cōng 星火燎原xīng huǒ liáo yuán 形迹可疑xíng jì kě yí 兴味盎然xīng wèi àng rán 行将就木xíng jiāng jiù mù 形形色色xíng xíng sè sè 形影相吊xíng yǐng xiāng diào 惺惺作态xīng xīng zuò tài 形势逼人xíng shì bī rén 行尸走肉xíng shī zǒu ròu 幸灾乐祸xìng zāi lè huò 兴师动众xīng shī dòng zhòng 兴风作浪xīng fēng zuò làng 兴师问罪xīng shī wèn zuì 形而上学xíng ér shàng xué 形影不离xíng yǐng bù lí 形式主义xíng shì zhǔ yì 惺惺相惜xīng xīng xiāng xī 兴趣盎然xìng qù àng rán 省方观民xǐng fāng guān mín 行短才乔xíng duǎn cái qiáo 星霜荏苒xīng shuāng rěn rǎn 行不由径xíng bù yóu jìng 兴利除弊xīng lì chú bì 兴会淋漓xìng huì lín lí 更多>

拼音xiong开头的成语大全

雄心壮志xióng xīn zhuàng zhì 凶相毕露xiōng xiàng bì lù 胸无城府xiōng wú chéng fǔ 熊熊大火xióng xióng dà huǒ 汹涌澎湃xiōng yǒng péng pài 雄姿英发xióng zī yīng fā 雄才大略xióng cái dà lüè 凶神恶煞xiōng shén è shà 胸无大志xiōng wú dà zhì 胸怀大志xiōng huái dà zhì 凶多吉少xiōng duō jí shǎo 雄伟壮观xióng wěi zhuàng guān 胸有成竹xiōng yǒu chéng zhú 兄弟参商xiōng dì shēn shāng 胸有悬镜xiōng yǒu xuán jìng 熊罴之旅xióng pí zhī lǚ 熊罴之士xióng pí zhī shì 胸中无数xiōng zhōng wú shù 雄飞雌伏xióng fēi cí fú 雄飞突进xióng fēi tū jìn 胸中磊块xiōng zhōng lěi kuài 熊心豹胆xióng xīn bào dǎn 胸中之颖xiōng zhōng zhī yǐng 熊罴之师xióng pí zhī shī 胸中垒块xiōng zhōng lěi kuài 兄弟怡怡xiōng dì yí yí 雄师百万xióng shī bǎi wàn 雄兵百万xióng bīng bǎi wàn 熊熊烈火xióng xióng liè huǒ 雄姿飒爽xióng zī sà shuǎng 雄唱雌和xióng chàng cí hé 更多>

拼音xiu开头的成语大全

休养生息xiū yǎng shēng xī 秀外慧中xiù wài huì zhōng 修旧利废xiū jiù lì fèi 秀而不实xiù ér bù shí 秀色可餐xiù sè kě cān 修心养性xiū xīn yǎng xìng 绣花枕头xiù huā zhěn tou 袖手旁观xiù shǒu páng guān 修仁行义xiū rén xíng yì 绣佛长斋xiù fó cháng zhāi 朽戈钝甲xiǔ gē dùn jiǎ 羞恶之心xiū wù zhī xīn 朽木死灰xiǔ mù sǐ huī 朽竹篙舟xiǔ zhú gāo zhōu 休戚相关xiū qī xiāng guān 朽条腐索xiǔ tiáo fǔ suǒ 绣阁香闺xiù gé xiāng guī 修己安人xiū jǐ ān rén 羞以牛后xiū yǐ niú hòu 袖手充耳xiù shǒu chōng ěr 修身齐家xiū shēn qí jiā 秀外惠中xiù wài huì zhōng 羞面见人xiū miàn jiàn rén 褎如充耳xiù rú chōng ěr 休休有容xiū xiū yǒu róng 秀出班行xiù chū bān háng 朽索驭马xiǔ suǒ yù mǎ 修短随化xiū duǎn suí huà 秀才人情xiù cái rén qíng 羞手羞脚xiū shǒu xiū jiǎo 羞愧难当xiū kuì nán dāng 更多>

拼音xu开头的成语大全

旭日东升xù rì dōng shēng 栩栩如生xǔ xǔ rú shēng 虚怀若谷xū huái ruò gǔ 嘘寒问暖xū hán wèn nuǎn 虚无缥缈xū wú piāo miǎo 虚左以待xū zuǒ yǐ dài 虚张声势xū zhāng shēng shì 虚度年华xū dù nián huá 虚无飘渺xū wú piāo miǎo 絮絮叨叨xù xù dāo dāo 虚情假意xū qíng jiǎ yì 虚生浪死xū shēng làng sǐ 虚比浮词xū bǐ fú cí 蓄谋已久xù móu yǐ jiǔ 絮絮聒聒xù xù guō guō 虚延岁月xū yán suì yuè 须眉皓然xū méi hào rán 虚美隐恶xū měi yǐn è 歔欷不已xū xī bù yǐ 畜妻养子xù qī yǎng zǐ 畜我不卒xù wǒ bù zú 虚论浮谈xū lùn fú tán 虚晃一枪xū huǎng yī qiāng 煦伏之恩xù fú zhī ēn 虚张形势xū zhāng xíng shì 煦煦孑孑xù xù jié jié 虚构无端xu gou wu duan 虚堂悬镜xū táng xuán jìng 虚誉欺人xū yù qī rén 蓄势待发xù shì dài fā 须臾之间xū yú zhī jiān 更多>

拼音xuan开头的成语大全

悬梁刺股xuán liáng cì gǔ 悬崖勒马xuán yá lè mǎ 悬崖峭壁xuán yá qiào bì 轩然大波xuān rán dà bō 绚丽多彩xuàn lì duō cǎi 喧宾夺主xuān bīn duó zhǔ 玄之又玄xuán zhī yòu xuán 悬狟素飡xuán huán sù cān 玄圃积玉xuán pǔ jī yù 宣威耀武xuān wēi yào wǔ 炫玉贾石xuàn yù gǔ shí 喧客夺主xuān kè duó zhǔ 悬崖撒手xuán yá sā shǒu 悬壶行医xuán hú xíng yī 轩冕相袭xuān miǎn xiāng xí 悬羊卖狗xuán yáng mài gǒu 玄谋庙算xuán móu miào suàn 悬为厉禁xuán wéi lì jìn 悬军深入xuán jūn shēn rù 轩轩甚得xuān xuān shèn dé 悬悬在念xuán xuán zài niàn 悬鞀设铎xuán táo shè duó 悬断是非xuán duàn shì fēi 旋生旋灭xuán shēng xuán miè 轩然霞举xuān rán xiá jǔ 渲染烘托xuàn rǎn hōng tuō 悬榻留宾xuán tà liú bīn 諠客夺主xuān kè duó zhǔ 轩昂魁伟xuān áng kuí wěi 玄黄翻覆xuán huáng fān fù 悬龟系鱼xuán guī xì yú 更多>

拼音xue开头的成语大全

雪花飞舞xuě huā fēi wǔ 雪上加霜xuě shàng jiā shuāng 雪中送炭xuě zhōng sòng tàn 血气方刚xuè qì fāng gāng 血流如注xuè liú rú zhù 削足适履xuē zú shì lǚ 血海深仇xuè hǎi shēn chóu 学无止境xué wú zhǐ jìng 血雨腥风xuè yǔ xīng fēng 血流成河xuè liú chéng hé 血战到底xuè zhàn dào dǐ 学以致用xué yǐ zhì yòng 学富五车xué fù wǔ chē 血性男儿xuè xìng nán ér 血口喷人xuè kǒu pēn rén 学非所用xué fēi suǒ yòng 血光之灾xuè guāng zhī zāi 血肉模糊xuè ròu mó hu 雪操冰心xuě cāo bīng xīn 血盆大口xuè pén dà kǒu 学而不厌xué ér bù yàn 血脉偾张xuè mài fèn zhāng 穴居野处xué jū yě chǔ 学优则仕xué yōu zé shì 学不沾洽xué bù zhān qià 雪虐冰饕xuě nüè bīng tāo 雪天萤席xuě tiān yíng xí 血泪斑斑xuè lèi bān bān 雪胎梅骨xuě tāi méi gǔ 雪碗冰瓯xuě wǎn bīng ōu 雪飘如絮xuě piāo rú xù 更多>

拼音xun开头的成语大全

循规蹈矩xún guī dǎo jǔ 徇私舞弊xùn sī wǔ bì 循序渐进xún xù jiàn jìn 循循善诱xún xún shàn yòu 寻花问柳xún huā wèn liǔ 训练有素xùn liàn yǒu sù 徇私枉法xùn sī wǎng fǎ 寻欢作乐xún huān zuò lè 寻章摘句xún zhāng zhāi jù 寻消问息xún xiāo wèn xī 循次渐进xún cì jiàn jìn 寻风捕影xún fēng bǔ yǐng 循天顺人xún tiān shùn rén 寻头讨脑xún tóu tǎo nǎo 训格之言xùn gé zhī yán 循私废公xún sī fèi gōng 寻源讨本xún yuán tǎo běn 薰莸异器xūn yóu yì qì 旬输月送xún shū yuè sòng 循次而进xún cì ér jìn 徇公灭私xùn gōng miè sī 寻行逐队xún xíng zhú duì 寻流逐末xún liú zhú mò 埙篪相和xūn chí xiāng hè 迅速流逝xùn sù liú shì 熏陶成性xūn táo chéng xìng 薰莸有别xūn yóu yǒu bié 薰风解愠xūn fēng jiě yùn 迅风暴雨xùn fēng bào yǔ 寻幽探奇xún yōu tàn qí 循循善导xún xún shàn dǎo 更多>

按拼音查成语

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ

©2020 小娃子  版权所有  小娃子 育儿生活实用查询工具