首页 | 胎教 | 预产期计算器 | 安全期计算器 | 汉语字典
当前位置:小娃子 > 成语大全 > 按拼音查成语大全 > 字母D开头的成语大全

成语大全

输入要查询的成语。

字母D开头的成语大全

拼音da开头的成语大全

打圆场dǎ yuán chǎng 打边鼓dǎ biān gǔ 打擂台dǎ lèi tái 打死虎dǎ sǐ hǔ 打光棍dǎ guāng gùn 答非所问dá fēi suǒ wèn 大吃大喝dà chī dà hē 大显身手dà xiǎn shēn shǒu 大名鼎鼎dà míng dǐng dǐng 大雪纷飞dà xuě fēn fēi 大禹治水dà yǔ zhì shuǐ 大模大样dà mú dà yàng 大言不惭dà yán bù cán 大义灭亲dà yì miè qīn 大喜过望dà xǐ guò wàng 大惊失色dà jīng shī sè 大吃一惊dà chī yī jīng 大摇大摆dà yáo dà bǎi 大材小用dà cái xiǎo yòng 大浪淘沙dà làng táo shā 大义凛然dà yì lǐn rán 大有裨益dà yǒu bì yì 大相径庭dà xiāng jìng tíng 大声疾呼dà shēng jí hū 大煞风景dà shā fēng jǐng 大放厥词dà fàng jué cí 大吹大擂dà chuī dà léi 打家劫舍dǎ jiā jié shè 大展宏图dà zhǎn hóng tú 打抱不平dǎ bào bù píng 大起大落dà qǐ dà luò 更多>

拼音dai开头的成语大全

代代相传dài dài xiāng chuán 戴罪立功dài zuì lì gōng 呆头呆脑dāi tóu dāi nǎo 戴绿帽子dài lǜ mào zi 呆若木鸡dāi ruò mù jī 待人接物dài rén jiē wù 待价而沽dài jià ér gū 戴天蹐地dài tiān jí dì 戴鸡佩豚dài jī pèi tún 戴高帽子dài gāo mào zi 代拆代行dài chāi dài xíng 戴玄履黄dài xuán lǚ huáng 殆无虚日dài wú xū rì 戴头识脸dài tóu shí liǎn 待字闺中dài zì guī zhōng 戴目倾耳dài mù qīng ěr 待价藏珠dài jià cáng zhū 带河厉山dài hé lì shān 代马依风dài mǎ yī fēng 带减腰围dài jiǎn yāo wéi 戴日戴斗dài rì dài dòu 待月西厢dài yuè xī xiāng 戴盆望天dài pén wàng tiān 戴高履厚dài gāo lǚ hòu 呆里藏乖dāi lǐ cáng guāi 带牛佩犊dài niú pèi dú 戴圆履方dài yuán lǚ fāng 戴大帽子dài dà mào zi 带金佩紫dài jīn pèi zǐ 代马望北dài mǎ wàng běi 戴笠故交dài lì gù jiāo 更多>

拼音dan开头的成语大全

胆小鬼dǎn xiǎo guǐ 单刀直入dān dāo zhí rù 胆大妄为dǎn dà wàng wéi 单枪匹马dān qiāng pǐ mǎ 担惊受怕dān jīng shòu pà 胆战心惊dǎn zhàn xīn jīng 胆大包天dǎn dà bāo tiān 胆颤心惊dǎn chàn xīn jīng 胆小怕事dǎn xiǎo pà shì 弹尽粮绝dàn jìn liáng jué 单刀赴会dān dāo fù huì 弹无虚发dàn wú xū fā 胆大心细dǎn dà xīn xì 胆小如鼠dǎn xiǎo rú shǔ 弹丸之地dàn wán zhī dì 胆略兼人dǎn lüè jiān rén 殚精毕思dān jīng bì sī 胆大如斗dǎn dà rú dǒu 胆战魂惊dǎn zhàn hún jīng 胆大包身dǎn dà bāo shēn 旦暮入地dàn mù rù dì 丹书白马dān shū bái mǎ 单丝不线dān sī bù xiàn 殚谋戮力dān móu lù lì 瘅恶彰善dàn è zhāng shàn 淡而不厌dàn ér bù yàn 胆惊心战dǎn jīng xīn zhàn 殚心积虑dān xīn jī lǜ 蟮蜎蠖濩dàn yuān huò hù 丹心一寸dān xīn yī cùn 单复之术dān fù zhī shù 更多>

拼音dang开头的成语大全

挡箭牌dǎng jiàn pái 当仁不让dāng rén bù ràng 当务之急dāng wù zhī jí 荡气回肠dàng qì huí cháng 当机立断dāng jī lì duàn 当断不断dāng duàn bù duàn 当家作主dāng jiā zuò zhǔ 当之无愧dāng zhī wú kuì 荡然无存dàng rán wú cún 当世取舍dāng shì qǔ shě 当场出彩dāng chǎng chū cǎi 当场出丑dāng chǎng chū chǒu 荡荡悠悠dàng dàng yōu yōu 当道撅坑dāng dào jué kēng 当头一棒dāng tóu yī bàng 当局者迷dāng jú zhě mí 荡为寒烟dàng wéi hán yān 当面出丑dāng miàn chū chǒu 当家理纪dāng jiā lǐ jì 当着不着dāng zhuó bù zhuó 谠论危言dǎng lùn wēi yán 党豺为虐dǎng chái wéi nüè 当头对面dāng tóu duì miàn 党恶佑奸dǎng è yòu jiān 当今之务dāng jīn zhī wù 荡荡之勋dàng dàng zhī xūn 荡海拔山dàng hǎi bá shān 荡然无遗dàng rán wú yí 当头棒喝dāng tóu bàng hè 当风秉烛dāng fēng bǐng zhú 荡析离居dàng xī lí jū 更多>

拼音dao开头的成语大全

刀笔吏dāo bǐ lì 稻粱谋dào liáng móu 道听途说dào tīng tú shuō 倒行逆施dào xíng nì shī 道貌岸然dào mào àn rán 倒打一耙dào dǎ yī pá 倒背如流dào bèi rú liú 刀山火海dāo shān huǒ hǎi 盗亦有道dào yì yǒu dào 刀光剑影dāo guāng jiàn yǐng 刀山剑林dāo shān jiàn lín 倒持戈矛dǎo chí gē máo 蹈其覆辙dǎo qí fù zhé 刀枪剑戟dāo qiāng jiàn jǐ 刀俎馀生dāo zǔ yú shēng 盗钟掩耳dào zhōng yǎn ěr 道寡称孤dào guǎ chēng gū 倒街卧巷dǎo jiē wò xiàng 刀笔贾竖dāo bǐ jiǎ shù 道尽途殚dào jìn tú dān 刀枪入库dāo qiāng rù kù 道不相谋dào bù xiāng móu 盗泉之水dào quán zhī shuǐ 蹈常袭故dǎo cháng xí gù 倒悬之急dào xuán zhī jí 道而不径dào ér bù jìng 刀枪不入dāo qiāng bù rù 悼心失图dào xīn shī tú 到处碰壁dào chù pèng bì 道在屎溺dào zài shǐ nì 导德齐礼dǎo dé qí lǐ 更多>

拼音de开头的成语大全

得意洋洋dé yì yáng yáng 得天独厚dé tiān dú hòu 德高望重dé gāo wàng zhòng 得不偿失dé bù cháng shī 得陇望蜀dé lǒng wàng shǔ 得意之作dé yì zhī zuò 德才兼备dé cái jiān bèi 得意门生dé yì mén shēng 得寸进尺dé cùn jìn chǐ 得心应手dé xīn yìng shǒu 得意忘形dé yì wàng xíng 得过且过dé guò qiě guò 得之若惊dé zhī ruò jīng 得意忘象dé yì wàng xiàng 得鱼忘筌dé yú wàng quán 得马失马dé mǎ shī mǎ 得见青天dé jiàn qīng tiān 得江山助dé jiāng shān zhù 得意忘筌dé yì wàng quán 得道多助dé dào duō zhù 德配天地dé pèi tiān dì 得兔忘蹄dé tù wàng tí 德薄能鲜dé bó néng xiǎn 德被四方dé bèi sì fāng 德浅行薄dé qiǎn xíng báo 得胜回朝dé shèng huí cháo 得寸则寸dé cùn zé cùn 得新忘旧dé xīn wàng jiù 德被八方dé bèi bā fāng 德重恩弘dé zhòng ēn hóng 得寸入尺dé cùn rù chǐ 更多>

拼音den开头的成语大全

拼音dei开头的成语大全

拼音deng开头的成语大全

灯红酒绿dēng hóng jiǔ lǜ 等因奉此děng yīn fèng cǐ 灯火辉煌dēng huǒ huī huáng 等闲视之děng xián shì zhī 登堂入室dēng táng rù shì 等闲之辈děng xián zhī bèi 登峰造极dēng fēng zào jí 等而上之děng ér shàng zhī 等而下之děng ér xià zhī 登高望远dēng gāo wàng yuǎn 等米下锅děng mǐ xià guō 登庸纳揆dēng yōng nà kuí 瞪眉瞠眼dèng méi chēng yǎn 邓攸无子dèng yōu wú zǐ 登室入堂dēng shì rù táng 等闲人物děng xián rén wù 登山小鲁dēng shān xiǎo lǔ 登坛拜将dēng tán bài jiàng 等夷之志děng yí zhī zhì 等量齐观děng liàng qí guān 登高去梯dēng gāo qù tī 登高自卑dēng gāo zì bēi 等价交换děng jià jiāo huàn 灯影幢幢dēng yǐng chuáng chuáng 登高必自dēng gāo bì zì 澄沙汰砾dèng shā tài lì 登锋履刃dēng fēng lǚ rèn 登门谢罪dēng mén xiè zuì 登高能赋dēng gāo néng fù 邓家无子dèng jiā wú zǐ 等礼相亢děng lǐ xiāng kàng 更多>

拼音di开头的成语大全

地头蛇dì tóu shé 滴水穿石dī shuǐ chuān shí 地大物博dì dà wù bó 滴水不漏dī shuǐ bù lòu 地老天荒dì lǎo tiān huāng 低声下气dī shēng xià qì 低三下四dī sān xià sì 滴里嘟噜dī li dū lū 敌众我寡dí zhòng wǒ guǎ 地动山摇dì dòng shān yáo 低眉顺眼dī méi shùn yǎn 谛分审布dì fēn shěn bù 砥锋挺锷dǐ fēng tǐng è 砥名砺节dǐ míng lì jié 滴水难消dī shuǐ nán xiāo 滴水成河dī shuǐ chéng hé 敌国外患dí guó wài huàn 地利人和dì lì rén hé 地塌天荒dì tā tiān huāng 地下修文dì xià xiū wén 地上天宫dì shàng tiān gōng 弟男子侄dì nán zǐ zhí 地狱变相dì yù biàn xiàng 抵掌而谈dǐ zhǎng ér tán 低情曲意dī qíng qū yì 帝王将相dì wáng jiàng xiàng 低低切切dī dī qiè qiè 抵掌谈兵dǐ zhǎng tán bīng 涤故更新dí gù gēng xīn 低头下心dī tóu xià xīn 抵瑕蹈隙dǐ xiá dǎo xì 更多>

拼音dia开头的成语大全

拼音dian开头的成语大全

电闪雷鸣diàn shǎn léi míng 掂斤播两diān jīn bō liǎng 颠沛流离diān pèi liú lí 颠三倒四diān sān dǎo sì 点头哈腰diǎn tóu hā yāo 颠倒是非diān dǎo shì fēi 阽危之域diàn wēi zhī yù 颠扑不碎diān pū bù suì 点金作铁diǎn jīn zuò tiě 典则俊雅diǎn zé jùn yǎ 电流星散diàn liú xīng sàn 颠鸾倒凤diān luán dǎo fèng 点金无术diǎn jīn wú shù 钿合金钗diàn hé jīn chāi 攧唇簸嘴diān chún bǒ zuǐ 电光朝露diàn guāng zhāo lù 点头称是diǎn tóu chēng shì 典身卖命diǎn shēn mài mìng 点头之交diǎn tóu zhī jiāo 点指画字diǎn zhǐ huà zì 电照风行diàn zhào fēng xíng 颠颠倒倒diān diān dǎo dǎo 簟纹如水diàn wén rú shuǐ 颠倒错乱diān dǎo cuò luàn 颠倒衣裳diān dǎo yī cháng 颠毛种种diān máo zhǒng zhǒng 颠寒作热diān hán zuò rè 颠倒乾坤diān dǎo qián kūn 颠唇簸嘴diān chún bò zuǐ 殿堂楼阁diàn táng lóu gé 点点滴滴diǎn diǎn dī dī 更多>

拼音diao开头的成语大全

钓鳌客diào áo kè 雕梁画栋diāo liáng huà dòng 调虎离山diào hǔ lí shān 雕栏玉砌diāo lán yù qì 雕虫小技diāo chóng xiǎo jì 吊儿郎当diào er láng dāng 雕心刻肾diāo xīn kè shèn 吊民伐罪diào mín fá zuì 雕虫篆刻diāo chóng zhuàn kè 掉三寸舌diào sān cùn shé 刁天决地diāo tiān jué dì 刁滑奸诈diāo huá jiān zhà 吊拷掤扒diào kǎo bīng bā 刁风弄月diāo fēng nòng yuè 吊古伤今diào gǔ shāng jīn 掉以轻心diào yǐ qīng xīn 刁钻古怪diāo zuān gǔ guài 雕肝琢膂diāo gān zhuó lǚ 雕心雁爪diāo xīn yàn zhǎo 雕虎焦原diāo hǔ jiāo yuán 雕蚶镂蛤diāo hān lòu gé 钓伏渡挽diào fú dù wǎn 雕章缛彩diāo zhāng rù cǎi 吊死问疾diào sǐ wèn jí 掉臂不顾diào bì bù gù 刁钻刻薄diāo zuān kè bó 貂裘换酒diāo qiú huàn jiǔ 掉舌鼓唇diào shé gǔ chún 雕章缋句diāo zhāng huì jù 吊拷绷扒diào kǎo bēng bā 掉头不顾diào tóu bù gù 更多>

拼音die开头的成语大全

跌跌撞撞diē diē zhuàng zhuàng 喋喋不休dié dié bù xiū 叠床架屋dié chuáng jià wū 跌弹斑鸠diē dàn bān jiū 叠见层出dié xiàn céng chū 跌宕不羁diē dàng bù jī 跌打损伤diē dǎ sǔn shāng 蝶恋蜂狂dié liàn fēng kuáng 喋喋不已dié dié bù yǐ 迭为宾主dié wéi bīn zhǔ 蝶化庄周dié huà zhuāng zhōu 蝶意莺情dié yì yīng qíng 叠石为山dié shí wéi shān 叠翠流金dié cuì liú jīn 蝶怨蛩凄dié yuàn qióng qī 蹀躞不下dié xiè bù xià 蝶粉蜂黄dié fěn fēng huáng 跌跌跄跄diē diē qiàng qiàng 跌足大呼diē zú dà hū 跌脚绊手diē jiǎo bàn shǒu 鲽离鹣背dié lí jiān bèi 跌宕昭彰diē dàng zhāo zhāng 跌宕风流diē dàng fēng liú 跌荡放言diē dàng fàng yán 跌跌滚滚diē diē gǔn gǔn 跌荡不羁diē dàng bù jī 跌荡风流diē dàng fēng liú 迭嶂层峦dié zhàng céng luán 蝶化庄生dié huà zhuāng shēng 蝶使蜂媒dié shǐ fēng méi 叠岭层峦dié lǐng céng luán 更多>

拼音ding开头的成语大全

定心丸dìng xīn wán 顶天立地dǐng tiān lì dì 定时炸弹dìng shí zhà dàn 顶头上司dǐng tóu shàng si 顶礼膜拜dǐng lǐ mó bài 丁宁告戒dīng níng gào jiè 顶名冒姓dǐng míng mào xìng 丁娘十索dīng niáng shí suǒ 顶针续麻dǐng zhēn xù má 鼎铛玉石dǐng chēng yù shí 顶门壮户dǐng mén zhuàng hù 定于一尊dìng yú yī zūn 鼎力相助dǐng lì xiāng zhù 顶踵捐糜dǐng zhǒng juān mí 顶门一针dǐng mén yī zhēn 定省晨昏dìng xǐng chén hūn 定倾扶危dìng qīng fú wēi 丁丁列列dīng dīng liè liè 鼎铛有耳dǐng chēng yǒu ěr 叮叮当当dīng dīng dāng dāng 定乱扶衰dìng luàn fú shuāi 鼎玉龟符dǐng yù guī fú 丁一卯二dīng yī mǎo èr 鼎足而立dǐng zú ér lì 钉嘴铁舌dīng zuǐ tiě shé 鼎镬如饴dǐng huò rú yí 定省温凊dìng xǐng wēn qìng 顶门立户dǐng mén lì hù 丁公凿井dīng gōng záo jǐng 定谋贵决dìng móu guì jué 鼎足之势dǐng zú zhī shì 更多>

拼音diu开头的成语大全

丢人现眼diū rén xiàn yǎn 丢三落四diū sān là sì 丢卒保车diū zú bǎo jū 丢帽落鞋diū mào luò xié 丢心落肠diū xīn luò cháng 丢眉弄色diū méi nòng sè 丢盔弃甲diū kuī qì jiǎ 丢心落意diū xīn luò yì 丢风撒脚diū fēng sā jiǎo 丢丢秀秀diū diū xiù xiù 丢下耙儿弄扫帚diū xià pá er nòng sào zhǒu 丢魂丧胆diū hún sāng dǎn 丢魂失魄diū hún shī pò 丢三拉四diū sān lā sì 丢盔抛甲diū kuī pāo jiǎ 丢魂丢魄diū hún diū pò 丢盔卸甲diū kuī xiè jiǎ 丢眉丢眼diū méi diū yǎn 丢车保帅diū chē bǎo shuài 丢盔撂甲diū kuī liào jiǎ 更多>

拼音dong开头的成语大全

东窗计dōng chuāng jì 东家丘dōng jiā qiū 东山再起dōng shān zài qǐ 东张西望dōng zhāng xī wàng 东拉西扯dōng lā xī chě 东施效颦dōng shī xiào pín 动辄得咎dòng zhé dé jiù 东窗事发dōng chuāng shì fā 东拼西凑dōng pīn xī còu 东倒西歪dōng dǎo xī wāi 洞房花烛dòng fáng huā zhú 洞若观火dòng ruò guān huǒ 动荡不安dòng dàng bù ān 东西南北dōng xī nán běi 洞察秋毫dòng chá qiū háo 动手动脚dòng shǒu dòng jiǎo 动之以情dòng zhī yǐ qíng 栋榱崩折dòng cuī bēng zhé 洞明世事dòng míng shì shì 东躲西逃dōng duǒ xī táo 洞隐烛微dòng yǐn zhú wēi 东郭先生dōng guō xiān sheng 恫瘝一体dòng guān yī tǐ 东南之宝dōng nán zhī bǎo 东床择对dōng chuáng zé duì 冬日黑裘dōng rì hēi qiú 东扭西捏dōng niǔ xī niē 东摇西摆dōng yáo xī bǎi 冬裘夏葛dōng qiú xià gě 东抄西转dōng chāo xī zhuǎn 冬烘学究dōng hōng xué jiū 更多>

拼音dou开头的成语大全

抖擞精神dǒu sǒu jīng shén 豆蔻年华dòu kòu nián huá 兜头盖脸dōu tóu gài liǎn 斗志昂扬dòu zhì áng yáng 斗柄指东dǒu bǐng zhǐ dōng 斗筲之材dǒu shāo zhī cái 抖搂精神dǒu sǒu jīng shén 斗笋合缝dǒu sǔn hé féng 斗筲小器dǒu shāo xiǎo qì 斗榫合缝dǒu sǔn hé fèng 斗米尺布dǒu mǐ chǐ bù 斗量筲计dǒu liáng shāo jì 斗挹箕扬dǒu yì jī yáng 斗筲穿窬dǒu shāo chuān yú 斗方名士dǒu fāng míng shì 斗筲之人dǒu shāo zhī rén 豆萁燃豆dòu qí rán dòu 斗筲小人dǒu shāo xiǎo rén 斗转参横dǒu zhuǎn shēn héng 斗绝一隅dòu jué yī yú 斗折蛇行dǒu zhé shé xíng 斗大如牛dǒu dà rú niú 斗升之禄dǒu shēng zhī lù 抖抖瑟瑟dǒu dǒu sè sè 兜肚连肠dōu dǔ lián cháng 斗斛之禄dǒu hú zhī lù 斗柄回寅dǒu bǐng huí yín 斗升之水dǒu shēng zhī shuǐ 斗酒学士dǒu jiǔ xué shì 斗而铸锥dòu ér zhù zhuī 斗酒百篇dǒu jiǔ bǎi piān 更多>

拼音du开头的成语大全

蠹书虫dù shū chóng 度日如年dù rì rú nián 独树一帜dú shù yī zhì 独占鳌头dú zhàn áo tóu 独辟蹊径dú pì xī jìng 妒火中烧dù huǒ zhōng shāo 读书得间dú shū dé jiàn 独当一面dú dāng yī miàn 杜鹃啼血dù juān tí xuè 独到之处dú dào zhī chù 独一无二dú yī wú èr 独具慧眼dú jù huì yǎn 睹物思人dǔ wù sī rén 独来独往dú lái dú wǎng 独擅胜场dú shàn shèng chǎng 独揽大权dú lǎn dà quán 杜绝后患dù jué hòu huàn 独断专行dú duàn zhuān xíng 独善其身dú shàn qí shēn 蠹居棊处dù jū qí chǔ 肚里泪下dù lǐ lèi xià 毒燎虐焰dú liáo nüè yàn 杜门面壁dù mén mian bì 独霸一方dú bà yī fāng 杜鹃泣血dù juān qì xuè 杜默为诗dù mò wéi shī 笃论高言dǔ lùn gāo yán 都鄙有章dū bǐ yǒu zhāng 杜门谢客dù mén xiè kè 杜口吞声dù kǒu tūn shēng 读不舍手dú bù shě shǒu 更多>

拼音duan开头的成语大全

短平快duǎn píng kuài 断断续续duàn duàn xù xù 端端正正duān duān zhèng zhèng 短小精悍duǎn xiǎo jīng hàn 断子绝孙duàn zǐ jué sūn 短兵相接duǎn bīng xiāng jiē 断章取义duàn zhāng qǔ yì 断壁残垣duàn bì cán yuán 锻炼罗织duàn liàn luó zhī 断尾雄鸡duàn wěi xióng jī 断珪缺璧duàn guī quē bì 断线珍珠duàn xiàn zhēn zhū 断然不可duàn rán bù kě 断璧残璋duàn bì cán zhāng 断墙残垣duàn qiáng cán yuán 断蛟刺虎duàn jiāo cì hǔ 断怪除妖duàn guài chú yāo 断手续玉duàn shǒu xù yù 断袖余桃duàn xiù yú táo 断港绝潢duàn gǎng jué huáng 断断继继duàn duàn jì jì 断木掘地duàn mù jué dì 短垣自逾duǎn yuán zì yú 断圭碎璧duàn guī suì bì 断齑画粥duàn jī huà zhōu 断杼择邻duàn zhù zé lín 断雁孤鸿duàn yàn gū hóng 断缣尺楮duàn jiān chǐ chǔ 断鳌立极duàn áo lì jí 断袖分桃duàn xiù fēn táo 断事如神duàn shì rú shén 更多>

拼音dui开头的成语大全

对牛弹琴duì niú tán qín 对症下药duì zhèng xià yào 对酒当歌duì jiǔ dāng gē 堆积如山duī jī rú shān 对答如流duì dá rú liú 堆集如山duī jí rú shān 堆积成山duī jī chéng shān 对牛鼓簧duì niú gǔ huáng 对景挂画duì jǐng guà huà 对泣牛衣duì qì niú yī 对床夜雨duì chuáng yè yǔ 对花啜茶duì huā chuò chá 对客挥毫duì kè huī háo 对天发誓duì tiān fā shì 堆银彻玉duī yín chè yù 堆垛死尸duī duǒ sǐ shī 对面不识duì miàn bù shí 堆金积玉duī jīn jī yù 对簿公堂duì bù gōng táng 堆山积海duī shān jī hǎi 对嘴对舌duì zuǐ duì shé 堆案盈几duī àn yíng jī 对着和尚骂贼秃duì zhe hé shàng mà zéi tū 对不起duì bù qǐ 堆金叠玉duī jīn dié yù 堆金迭玉duī jīn dié yù 对症发药duì zhèng fā yào 对症之药duì zhèng zhī yào 对症用药duì zhèng yòng yào 对屠门而大嚼duì tú mén ér dà jiáo 对床夜语duì chuáng yè yǔ 更多>

拼音dun开头的成语大全

遁天妄行dùn tiān wàng xíng 遁名匿迹dùn míng nì jì 遁身远迹dùn shēn yuǎn jì 钝兵挫锐dùn bīng cuò ruì 钝学累功dùn xué lěi gōng 遁世长往dùn shì cháng wǎng 钝刀慢剐dùn dāo màn guǎ 遁世无闷dùn shì wú mèn 顿首再拜dùn shǒu zài bài 遁迹匿影dùn jì nì yǐng 顿足失色dùn zú shī sè 遁形远世dùn xíng yuǎn shì 遁迹藏名dùn jì cáng míng 遁入空门dùn rù kōng mén 顿纲振纪dùn gāng zhèn jì 遁阴匿景dùn yīn nì jǐng 顿足不前dùn zú bù qián 遁迹黄冠dùn jì huáng guàn 敦诗说礼dūn shī shuō lǐ 遁世离俗dùn shì lí sú 遁世绝俗dùn shì jué sú 遁迹方外dùn jì fāng wài 顿兵坚城dùn bīng jiān chéng 惇信明义dūn xìn míng yì 顿腹之言dùn fù zhī yán 敦本务实dūn běn wù shí 遁世幽居dùn shì yōu jū 顿首之礼dùn shǒu zhī lǐ 遁天之刑dùn tiān zhī xíng 遁光不耀dùn guāng bù yào 遁世遗荣dùn shì yí róng 更多>

拼音duo开头的成语大全

多面手duō miàn shǒu 夺锦才duó jǐn cái 多多少少duō duō shǎo shǎo 多种多样duō zhǒng duō yàng 多多益善duō duō yì shàn 多灾多难duō zāi duō nàn 多姿多彩duō zī duō cǎi 多愁善感duō chóu shàn gǎn 夺眶而出duó kuàng ér chū 咄咄逼人duō duō bī rén 躲躲闪闪duǒ duo shǎn shǎn 多情多义duō qíng duō yì 夺人所好duó rén suǒ hào 多此一举duō cǐ yī jǔ 多管闲事duō guǎn xián shì 多事之秋duō shì zhī qiū 多才多艺duō cái duō yì 躲灾避难duǒ zāi bì nàn 堕云雾中duò yún wù zhōng 多歧亡羊duō qí wáng yáng 多言或中duō yán huò zhōng 多才为累duō cái wéi lěi 多口阿师duō kǒu ā shī 夺人风采duó rén fēng cǎi 多藏厚亡duō cáng hòu wáng 多许少与duō xǔ shǎo yǔ 度长絜大duó cháng xié dà 多闻阙疑duō wén quē yí 多端寡要duō duān guǎ yào 咄嗟立办duō jiē lì bàn 堕指裂肤duò zhǐ liè fū 更多>

按拼音查成语

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ

©2020 小娃子  版权所有  小娃子 育儿生活实用查询工具