首页 | 胎教 | 预产期计算器 | 安全期计算器 | 汉语字典
当前位置:小娃子 > 成语大全 > 按拼音查成语大全 > 字母M开头的成语大全

成语大全

输入要查询的成语。

字母M开头的成语大全

拼音m开头的成语大全

拼音ma开头的成语大全

马屁精mǎ pì jīng 马后炮mǎ hòu pào 马生角mǎ shēng jiǎo 马到成功mǎ dào chéng gōng 马马虎虎mǎ mǎ hǔ hǔ 麻痹大意má bì dà yì 麻木不仁má mù bù rén 马首是瞻mǎ shǒu shì zhān 骂骂咧咧mà ma liē liē 马不停蹄mǎ bù tíng tí 马革裹尸mǎ gé guǒ shī 马策西州mǎ cè xī zhōu 马上房子mǎ shàng fáng zi 马后大练mǎ hòu dà liàn 麻姑献寿má gū xiàn shòu 马捉老鼠mǎ zhuō lǎo shǔ 马上功成mǎ shàng gōng chéng 马足龙沙mǎ zú lóng shā 马前泼水mǎ qián pō shuǐ 马腹逃鞭mǎ fù táo biān 马去马归mǎ qù mǎ guī 马放南山mǎ fàng nán shān 马毛猬磔mǎ máo wèi zhé 马牛其风mǎ niú qí fēng 马不解鞍mǎ bù jiě ān 马空冀北mǎ kōng jì běi 马耳春风mǎ ěr chūn fēng 马愿如羊mǎ yuàn rú yáng 马失前蹄mǎ shī qián tí 麻糜不分má mí bù fēn 马入华山mǎ rù huá shān 更多>

拼音mai开头的成语大全

埋头苦干mái tóu kǔ gàn 买椟还珠mǎi dú huán zhū 买爵贩官mǎi jué fàn guān 买牛息戈mǎi niú xī gē 埋锅造饭mái guō zào fàn 卖李钻核mài lǐ zuān hé 卖狗悬羊mài gǒu xuán yáng 卖国求荣mài guó qiú róng 脉络分明mài luò fēn míng 卖文为生mài wén wéi shēng 卖官鬻爵mài guān yù jué 买笑追欢mǎi xiào zhuī huān 麦穗两岐mài suì liǎng qí 卖主求荣mài zhǔ qiú róng 买王得羊mǎi wáng dé yáng 卖头卖脚mài tóu mài jiǎo 买上告下mǎi shàng gào xià 卖儿鬻女mài ér yù nǚ 埋没人才mái mò rén cái 卖俏行奸mài qiào xíng jiān 埋头财主mái tóu cái zhǔ 买欢追笑mǎi huān zhuī xiào 卖笑生涯mài xiào shēng yá 迈四方步mài sì fāng bù 卖弄才学mài nòng cái xué 卖浆屠狗mài jiāng tú gǒu 卖弄风情mài nòng fēng qíng 买空卖空mǎi kōng mài kōng 卖弄风骚mài nong fēng sāo 买臣覆水mǎi chén fù shuǐ 卖身投靠mài shēn tóu kào 更多>

拼音man开头的成语大全

满堂灌mǎn táng guàn 满天飞mǎn tiān fēi 满堂红mǎn táng hóng 满面春风mǎn miàn chūn fēng 漫不经心màn bù jīng xīn 漫山遍野màn shān biàn yě 慢条斯理màn tiáo sī lǐ 满腔怒火mǎn qiāng nù huǒ 满不在乎mǎn bù zài hu 满载而归mǎn zài ér guī 满腔热忱mǎn qiāng rè chén 满门抄斩mǎn mén chāo zhǎn 蛮不讲理mán bù jiǎng lǐ 漫无边际màn wú biān jì 满腹经纶mǎn fù jīng lún 满山遍野mǎn shān biàn yě 满腹牢骚mǎn fù láo sāo 慢慢吞吞màn man tūn tūn 满满当当mǎn mǎn dāng dāng 满盘皆输mǎn pán jiē shū 满面红光mǎn miàn hóng guāng 满城风雨mǎn chéng fēng yǔ 瞒天过海mán tiān guò hǎi 满门英烈mǎn mén yīng liè 蛮笺象管mán jiān xiàng guǎn 满车而归mǎn chē ér guī 漫笔延闻man bi yan wen 满腔义愤mǎn qiāng yì fèn 满城桃李mǎn chéng táo lǐ 满腹诗书mǎn fù shī shū 满目凄凉mǎn mù qī liáng 更多>

拼音mang开头的成语大全

忙里偷闲máng lǐ tōu xián 茫无头绪máng wú tóu xù 忙忙碌碌máng máng lù lù 芒刺在背máng cì zài bèi 盲人瞎马máng rén xiā mǎ 茫茫荡荡máng máng dàng dàng 芒寒色正máng hán sè zhèng 莽莽漠漠mǎng mǎng mò mò 盲目乐观máng mù lè guān 盲瞽之言máng gǔ zhī yán 盲目崇拜máng mù chóng bài 盲人把烛máng rén bǎ zhú 茫然失措máng rán shī cuò 盲眼无珠máng yǎn wú zhū 忙投急趁máng tóu jí chèn 盲者得镜máng zhě dé jìng 忙不择价máng bù zé jià 芒芒苦海máng máng kǔ hǎi 盲风涩雨máng fēng sè yǔ 茫然费解máng rán fèi jiě 忙中有错máng zhōng yǒu cuò 盲人摸象máng rén mō xiàng 芒鞋竹杖máng xié zhú zhàng 茫然不解máng rán bù jiě 茫然若迷máng rán ruò mí 盲翁扪籥máng wēng mén yuè 忙上加忙máng shàng jiā máng 茫然无知máng rán wú zhī 盲人扪烛máng rén mén zhú 忙忙乱乱máng máng luàn luàn 蟒袍玉带mǎng páo yù dài 更多>

拼音mao开头的成语大全

冒失鬼mào shi guǐ 冒牌货mào pái huò 毛手毛脚máo shǒu máo jiǎo 貌合神离mào hé shén lí 茅塞顿开máo sè dùn kāi 貌不惊人mào bù jīng rén 冒名顶替mào míng dǐng tì 毛骨悚然máo gǔ sǒng rán 贸首之雠mào shǒu zhī chóu 耄安稚嬉mào ān zhì xī 毛举细故máo jǔ xì gù 毛毛腾腾máo máo téng téng 貌如其心mao ru qi xin 毛头毛脑máo tóu máo nǎo 茂林修竹mào lín xiū zhú 冒冒失失mào mào shī shī 毛举缕析máo jǔ lǚ xī 毛施淑姿máo shī shū zī 毛羽零落máo yǔ líng luò 猫鼠同眠māo shǔ tóng mián 冒功邀赏mào gōng yāo shǎng 猫哭老鼠māo kū lǎo shǔ 毛毛细雨máo máo xì yǔ 猫哭耗子māo kū hào zi 毛发悚立máo fà sǒng lì 毛遂坠井máo suì zhuì jǐng 毛发尽竖máo fà jìn shù 毛森骨立máo sēn gǔ lì 茂林深篁mào lín shēn huáng 茅室蓬户máo shì péng hù 毛发为竖máo fà wéi shù 更多>

拼音me开头的成语大全

拼音mei开头的成语大全

美人计měi rén jì 每事问měi shì wèn 美中不足měi zhōng bù zú 眉清目秀méi qīng mù xiù 眉飞色舞méi fēi sè wǔ 每况愈下měi kuàng yù xià 美轮美奂měi lún měi huàn 眉开眼笑méi kāi yǎn xiào 美人迟暮měi rén chí mù 没完没了méi wán méi liǎo 美不胜收měi bù shèng shōu 眉来眼去méi lái yǎn qù 没大没小méi dà méi xiǎo 媒妁之言méi shuò zhī yán 没心没肺méi xīn méi fèi 美味佳肴měi wèi jiā yáo 媚上欺下mèi shàng qī xià 昧昧无闻mèi mèi wú wén 眉高眼下méi gāo yǎn xià 眉梢眼角méi shāo yǎn jiǎo 没事找事méi shì zhǎo shì 眉尖眼尾méi jiān yǎn wěi 眉目传情méi mù chuán qíng 美其名曰měi qí míng yuē 没里没外méi lǐ méi wài 美衣玉食měi yī yù shí 眉扬目展méi yáng mù zhǎn 没眉没眼méi méi méi yǎn 美意延年měi yì yán nián 没头没脑méi tóu méi nǎo 没日没夜méi rì méi yè 更多>

拼音men开头的成语大全

门外汉mén wài hàn 闷葫芦mèn hú lu 闷胡卢mèn hú lú 门庭若市mén tíng ruò shì 门里出身mén li chū shēn 门当户对mén dāng hù duì 扪心自问mén xīn zì wèn 闷闷不乐mèn mèn bù lè 闷头不语mēn tóu bù yǔ 闷声不响mēn shēng bù xiǎng 闷闷不悦mèn mèn bù yuè 门外之治mén wài zhī zhì 门墙桃李mén qiáng táo lǐ 门禁森严mén jìn sēn yán 门不停宾mén bù tíng bīn 门生故吏mén shēng gù lì 门户之见mén hù zhī jiàn 扪虱而谈mén shī ér tán 门可罗雀mén kě luó què 门内之口mén nèi zhī kǒu 扪心清夜mén xīn qīng yè 门户洞开mén hù dòng kāi 门庭赫奕mén tíng hè yì 门不夜扃mén bù yè jiōng 门单户薄mén dān hù bó 扪烛扣盘mén zhú kòu pán 门可张罗mén kě zhāng luó 门殚户尽mén dān hù jìn 门到户说mén dào hù shuō 门无杂宾mén wú zá bīn 门户人家mén hù rén jiā 更多>

拼音meng开头的成语大全

梦寐以求mèng mèi yǐ qiú 蒙混过关méng hùn guò guān 懵懵懂懂měng měng dǒng dǒng 孟母三迁mèng mǔ sān qiān 梦中说梦mèng zhōng shuō mèng 黾穴鸲巢měng xué qú cháo 朦朦胧胧méng méng lóng lóng 梦劳魂想mèng láo hún xiǎng 猛虎下山měng hǔ xià shān 孟嘉落帽mèng jiā luò mào 猛虎出山měng hǔ chū shān 梦里南柯mèng lǐ nán kē 蒙袂辑屦méng mèi jí jù 梦想神交mèng xiǎng shén jiāo 梦尸得官mèng shī de guān 孟诗韩笔mèng shī hán bǐ 梦梦查查mèng mèng zhā zhā 梦幻泡影mèng huàn pào yǐng 猛着先鞭měng zhuó xiān biān 梦见周公mèng jiàn zhōu gōng 猛志常在měng zhì cháng zài 梦喜三刀mèng xǐ sān dāo 梦撒撩丁mèng sā liáo dīng 梦断魂劳mèng duàn hún láo 梦寐魂求mèng mèi hún qiú 懵头转向měng tóu zhuàn xiàng 蒙面丧心méng miàn sàng xīn 蒙在鼓里méng zài gǔ lǐ 梦想为劳mèng xiǎng wéi láo 蒙袂辑履méng mèi jí lǚ 孟公投辖mèng gōng tóu xiá 更多>

拼音mi开头的成语大全

迷魂汤mí hún tāng 密密麻麻mì mi má má 秘而不宣mì ér bù xuān 密密层层mì mi céng céng 密密匝匝mì mi zā zā 靡靡之音mǐ mǐ zhī yīn 迷离恍惚mí lí huǎng hū 迷途知反mí tú zhī fǎn 迷迷糊糊mí mí hu hū 弥留之际mí liú zhī jì 密针细缕mì zhēn xì lǚ 弥日累夜mí rì lèi yè 迷头认影mí tóu rèn yǐng 迷花眼笑mí huā yǎn xiào 糜躯碎首mí qū suì shǒu 靡哲不愚mǐ zhé bù yú 秘而不泄mì ér bù xiè 迷迷惑惑mí mí huò huò 迷迷荡荡mí mí dàng dàng 迷踪失路mí zōng shī lù 迷惑视听mí huò shì tīng 麋沸蚁聚mí fèi yǐ jù 靡有孑遗mǐ yǒu jié yí 弥患无形mí huàn wú xíng 密意幽悰mì yì yōu cóng 米粒之珠mǐ lì zhī zhū 靡然顺风mí rán shùn fēng 弥天亘地mí tiān gèn dì 靡所底止mí suǒ dǐ zhǐ 米盐博辩mǐ yán bó biàn 弥天盖地mí tiān gài dì 更多>

拼音mian开头的成语大全

免战牌miǎn zhàn pái 绵里针mián lǐ zhēn 面目全非miàn mù quán fēi 面红耳赤miàn hóng ěr chì 面面相觑miàn miàn xiāng qù 面不改色miàn bù gǎi sè 绵里藏针mián lǐ cáng zhēn 面面俱到miàn miàn jù dào 面目可憎miàn mù kě zēng 勉为其难miǎn wéi qí nán 面黄肌瘦miàn huáng jī shòu 面目犁黑miàn mù lí hēi 面朋口友miàn péng kǒu yǒu 面面向觎miàn miàn xiāng qù 面聆謦欬miàn líng qǐng kài 面壁磨砖miàn bì mó zhuān 面似靴皮miàn sì xuē pí 面无惭色miàn wú cán sè 面冷言横miàn lěng yán hèng 绵里薄材mián lǐ bó cái 面貌一新miàn mào yī xīn 面无人色miàn wú rén sè 面从腹非miàn cóng fù fēi 面朋面友miàn péng miàn yǒu 面色如生miàn sè rú shēng 面誉不忠miàn yù bù zhōng 靦面相迎miǎn miàn xiāng yíng 面方如田miàn fāng rú tián 绵绵不息mián mián bù xī 靦颜天壤miǎn yán tiān rǎng 眠思梦想mián sī mèng xiǎng 更多>

拼音miao开头的成语大全

妙不可言miào bù kě yán 妙笔生花miào bǐ shēng huā 妙手偶得miào shǒu ǒu dé 妙趣横生miào qù héng shēng 妙手回春miào shǒu huí chūn 妙喻取譬miào yù qǔ pì 妙绝一时miào jué yī shí 妙语连珠miào yǔ lián zhū 庙垣之鼠miào yuán zhī shǔ 妙药灵丹miào yào líng dān 描头画角miáo tóu huà jiǎo 渺渺茫茫miǎo miǎo máng máng 邈若山河miǎo ruò shān hé 藐兹一身miǎo zī yī shēn 妙言要道miào yán yào dào 妙绝时人miào jué shí rén 妙语如珠miào yǔ rú zhū 眇乎其小miǎo hū qí xiǎo 渺无踪影miǎo wú zōng yǐng 描龙绣凤miáo lóng xiù fèng 描龙刺凤miáo lóng cì fèng 妙手空空miào shǒu kōng kōng 渺若烟云miǎo ruò yān yún 眇眇忽忽miǎo miǎo hū hū 庙胜之策miào shèng zhī cè 庙堂之器miào táng zhī qì 妙手丹青miào shǒu dān qīng 邈如旷世miǎo rú kuàng shì 妙处不传miào chù bù chuán 渺然一身miǎo rán yī shēn 妙绝人寰miào jué rén huán 更多>

拼音mie开头的成语大全

灭绝人性miè jué rén xìng 灭顶之灾miè dǐng zhī zāi 灭门绝户miè mén jué hù 蔑伦悖理miè lún bèi lǐ 灭虢取虞miè guó qǔ yú 灭此朝食miè cǐ zhāo shí 灭门之祸miè mén zhī huò 灭德立违miè dé lì wéi 灭景追风miè yǐng zhuī fēng 灭自己志气,长别人威风miè zì jǐ zhì qì cháng bié rén wēi fēng 灭门刺史miè mén cì shǐ 灭私奉公miè sī fèng gōng 更多>

拼音min开头的成语大全

民生凋敝mín shēng diāo bì 黾勉从事mǐn miǎn cóng shì 民胞物与mín bāo wù yǔ 民不堪命mín bù kān mìng 民不畏死mín bù wèi sǐ 民心不壹mín xīn bù yī 民不聊生mín bù liáo shēng 民淳俗厚mín chún sú hòu 民穷财尽mín qióng cái jìn 民力凋敝mín lì diāo bì 民困国贫mín kùn guó pín 民不畏威mín bù wèi wēi 民贵君轻mín guì jūn qīng 民生在勤mín shēng zài qín 民脂民膏mín zhī mín gāo 民保于信mín bǎo yú xìn 民安国治mín ān guó zhì 民殷财阜mín yīn cái fù 僶俛从事mǐn fǔ cóng shì 悯时病俗mǐn shí bìng sú 民心无常mín xīn wú cháng 愍不畏死mǐn bù wèi sǐ 敏而好学mǐn ér hào xué 民疲师老mín pí shī lǎo 闵乱思治mǐn luàn sī zhì 民力凋弊mín lì diāo bì 民无噍类mín wú jiào lèi 民殷国富mín yīn guó fù 敏而好古mǐn ér hào gǔ 民不安枕mín bù ān zhěn 民心不一mín xīn bù yī 更多>

拼音ming开头的成语大全

命根子mìng gēn zi 明明白白míng míng bái bái 名胜古迹míng shèng gǔ jì 名列前茅míng liè qián máo 明知故犯míng zhī gù fàn 名垂青史míng chuí qīng shǐ 名不虚传míng bù xū chuán 冥思苦想míng sī kǔ xiǎng 明察秋毫míng chá qiū háo 明眸善睐míng móu shàn lài 名副其实míng fù qí shí 明火执仗míng huǒ zhí zhàng 名门望族míng mén wàng zú 明心见性míng xīn jiàn xìng 酩酊大醉mǐng dǐng dà zuì 冥顽不灵míng wán bù líng 明枪暗箭míng qiāng àn jiàn 明哲保身míng zhé bǎo shēn 明珠暗投míng zhū àn tóu 名正言顺míng zhèng yán shùn 明白了当míng bái liǎo dàng 明媒正娶míng méi zhèng qǔ 明辨是非míng biàn shì fēi 明目张胆míng mù zhāng dǎn 明升暗降míng shēng àn jiàng 明争暗斗míng zhēng àn dòu 名落孙山míng luò sūn shān 名利双收míng lì shuāng shōu 名扬四海míng yáng sì hǎi 名存实亡míng cún shí wáng 名不副实míng bù fù shí 更多>

拼音miu开头的成语大全

谬以千里miù yǐ qiān lǐ 谬托知己miù tuō zhī jǐ 谬采虚声miù cǎi xū shēng 谬妄无稽miù wàng wú jī 谬种流传miù zhǒng liú chuán 缪种流传miù zhǒng liú chuán 缪力同心miù lì tóng xīn 谬采虚誉miù cǎi xū yù 谬想天开miù xiǎng tiān kāi 谬悠之说miù yōu zhī shuō 更多>

拼音mo开头的成语大全

抹稀泥mǒ xī ní 默默无闻mò mò wú wén 模棱两可mó léng liǎng kě 莫名其妙mò míng qí miào 莫逆之交mò nì zhī jiāo 摩肩接踵mó jiān jiē zhǒng 漠不关心mò bù guān xīn 墨守成规mò shǒu chéng guī 模模糊糊mó mó hu hū 没齿难忘mò chǐ nán wàng 莫衷一是mò zhōng yī shì 秣马脂车mò mǎ zhī chē 抹泪揉眵mǒ lèi róu chī 末节细行mò jié xì xíng 末俗流弊mò sú liú bì 磨刀霍霍mó dāo huò huò 磨穿枯砚mó chuān kū yàn 磨穿铁砚mó chuān tiě yàn 陌路相逢mò lù xiāng féng 模山范水mó shān fàn shuǐ 磨踵灭顶mó zhǒng miè dǐng 末尾三稍mò wěi sān shāo 末路之难mò lù zhī nán 莫此之甚mò cǐ zhī shèn 莫逆之友mò nì zhī yǒu 磨铅策蹇mó qiān cè jiǎn 抹月批风mǒ yuè pī fēng 莫逆于心mò nì yú xīn 摸金校尉mō jīn xiào wèi 貊乡鼠攘mò xiāng shǔ rǎng 墨子泣丝mò zǐ qì sī 更多>

拼音mou开头的成语大全

谋财害命móu cái hài mìng 谋及妇人móu jí fù rén 谋而后动móu ér hòu dòng 谋定后战móu dìng hòu zhàn 谋虚逐妄móu xū zhú wàng 侔色揣称móu sè chuǎi chèn 谋事在人móu shì zài rén 谋夫孔多móu fū kǒng duō 谋无遗谞móu wú yí xū 谋逆不轨móu nì bù guǐ 谋道作舍móu dào zuò shě 谋臣如雨móu chén rú yǔ 谋臣猛将móu chén měng jiāng 谋谟帷幄móu mó wéi wò 谋事在人,成事在天móu shì zài rén,chéng shì zài tiān 谋先则事昌móu xiān zé shì chāng 谋及庶人móu jí shù rén 缪异之端móu yì zhī duān 谋如泉涌móu rú quán yǒng 谋莫难于周密móu mò nán yú zhōu mì 谋听计行móu tīng jì xíng 谋臣似雨,猛将如云móu chén sì yǔ měng jiāng rú yún 谋臣武将móu chén wǔ jiàng 谋无遗策móu wú yí cè 谋图不轨móu tú bù guǐ 谋为不轨móu wéi bù guǐ 谋如涌泉móu rú yǒng quán 更多>

拼音mu开头的成语大全

母老虎mǔ lǎo hǔ 目中无人mù zhōng wú rén 目瞪口呆mù dèng kǒu dāi 目不暇接mù bù xiá jiē 幕天席地mù tiān xí dì 目光炯炯mù guāng jiǒng jiǒng 目不转睛mù bù zhuǎn jīng 木已成舟mù yǐ chéng zhōu 目无尊长mù wú zūn zhǎng 目无王法mù wú wáng fǎ 目无法纪mù wú fǎ jì 目光短浅mù guāng duǎn qiǎn 目不识丁mù bù shí dīng 慕名而来mù míng ér lái 目空一切mù kōng yī qiè 目治手营mù zhì shǒu yíng 目瞪心骇mù dèng xīn hài 目成心授mù chéng xīn shòu 木朽蛀生mù xiǔ zhù shēng 木人石心mù rén shí xīn 目下十行mù xià shí háng 目不苟视mù bù gǒu shì 目无全牛mù wú quán niú 木本水源mù běn shuǐ yuán 目牛游刃mù niú yóu rèn 目眢心忳mù yuān xīn tún 目披手抄mù pī shǒu chāo 目呆口咂mù dāi kǒu zā 木石鹿豕mù shí lù shǐ 目断鳞鸿mù duàn lín hóng 目如悬珠mù rú xuán zhū 更多>

按拼音查成语

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ

©2020 小娃子  版权所有  小娃子 育儿生活实用查询工具