首页 | 胎教 | 预产期计算器 | 安全期计算器 | 汉语字典
当前位置:小娃子 > 成语大全 > 按拼音查成语大全 > 字母K开头的成语大全

成语大全

输入要查询的成语。

字母K开头的成语大全

拼音ka开头的成语大全

拼音kai开头的成语大全

开后门kāi hòu mén 开天辟地kāi tiān pì dì 开基立业kāi jī lì yè 开诚布公kāi chéng bù gōng 开阔眼界kāi kuò yǎn jiè 开门揖盗kāi mén yī dào 开宗明义kāi zōng míng yì 开源节流kāi yuán jié liú 开门见山kāi mén jiàn shān 开国功臣kāi guó gōng chén 开花结果kāi huā jiē guǒ 开怀畅饮kāi huái chàng yǐn 开卷有益kāi juàn yǒu yì 开山之祖kāi shān zhī zǔ 开柙出虎kāi xiá chū hǔ 开花结实kāi huā jié shí 慨然应允kǎi rán yīng yǔn 开佛光明kāi fó guāng míng 开山祖师kāi shān zǔ shī 开国承家kāi guó chéng jiā 开国元勋kāi guó yuán xūn 慨乎言之kǎi hū yán zhī 开合自如kāi hé zì rú 凯风寒泉kǎi fēng hán quán 慨当以慷kǎi dāng yǐ kāng 开口见胆kāi kǒu jiàn dǎn 开科取士kāi kē qǔ shì 凯旋而归kǎi xuán ér guī 开门受徒kāi mén shòu tú 开路先锋kāi lù xiān fēng 开怀痛饮kāi huái tòng yǐn 更多>

拼音kan开头的成语大全

看破红尘kàn pò hóng chén 侃侃而谈kǎn kǎn ér tán 看生见长kàn shēng jiàn cháng 看人眉睫kàn rén méi jié 堪称独步kān chēng dú bù 看杀卫玠kàn shā wèi jiè 戡平叛乱kān píng pàn luàn 看朱成碧kàn zhū chéng bì 侃侃誾誾kǎn kǎn yín yín 坎坷不平kǎn kě bù píng 看文巨眼kàn wén jù yǎn 看碧成朱kàn bì chéng zhū 看菜吃饭kàn cài chī fàn 堪以告慰kān yǐ gào wèi 看家本领kān jiā běn lǐng 砍瓜切菜kǎn guā qiē cài 看文老眼kàn wén lǎo yǎn 看风驶篷kàn fēng shǐ péng 看景生情kàn jǐng shēng qíng 侃然正色kǎn rán zhèng sè 看风行事kàn fēng xíng shì 瞰亡往拜kàn wáng wǎng bài 坎井之蛙kǎn jǐng zhī wā 看风行船kàn fēng xíng chuán 看人下菜kàn rén xià cài 侃侃訚訚kǎn kǎn yín yín 侃侃谔谔kǎn kǎn è è 看人下菜碟kàn rén xià cài dié 看人下菜碟儿kàn rén xià cài dié ér 看菜吃饭,量体裁衣kàn cài chī fàn , liàng tǐ cái yī 看家本事kàn jiā běn shì 更多>

拼音kang开头的成语大全

扛大梁káng dà liáng 伉俪情深kàng lì qíng shēn 慷慨激昂kāng kǎi jī áng 慷慨解囊kāng kǎi jiě náng 慷慨淋漓kāng kǎi lín lí 慷慨就义kāng kǎi jiù yì 康衢之谣kāng qú zhī yáo 亢宗之子kàng zōng zhī zǐ 慷慨捐生kāng kǎi juān shēng 慷慨陈词kāng kǎi chén cí 糠豆不赡kang dou bu shan 抗颜为师kàng yán wéi shī 康哉之歌kāng zāi zhī gē 康了之中kāng liǎo zhī zhōng 亢音高唱kàng yīn gāo chàng 康庄大道kāng zhuāng dà dào 糠秕在前kāng bǐ zài qián 抗尘走俗kàng chén zǒu sú 亢极之悔kàng jí zhī huǐ 亢厉为能kàng lì wéi néng 亢心憍气kàng xīn jiāo qì 抗心希古kàng xīn xī gǔ 亢龙有悔kàng lóng yǒu huǐ 慷慨输将kāng kǎi shū jiāng 糠菜半年粮kāng cài bàn nián liáng 慷他人之慨kāng tā rén zhī kǎi 伉俪荣谐kàng lì róng xié 慷慨悲歌kāng kǎi bēi gē 慷慨激扬kāng kǎi jī yáng 慷慨赴义kāng kǎi fù yì 慷慨仗义kāng kǎi zhàng yì 更多>

拼音kao开头的成语大全

靠天吃饭kào tiān chī fàn 犒赏三军kào shǎng sān jūn 尻舆神马kāo yú shén mǎ 考绩幽明kǎo jì yōu míng 靠山吃山kào shān chī shān 靠山吃山,靠水吃水kào shān chī shān,kào shuǐ chī shuǐ 靠胸贴肉kào xiōng tiē ròu 考绩黜陟kǎo jì chù zhì 尻轮神马kāo lún shén mǎ 考名责实kǎo míng zé shí 更多>

拼音ke开头的成语大全

可怜巴巴kě lián bā bā 可见一斑kě jiàn yī bān 苛捐杂税kē juān zá shuì 刻骨铭心kè gǔ míng xīn 科头跣足kē tóu xiǎn zú 克己奉公kè jǐ fèng gōng 克勤克俭kè qín kè jiǎn 溘然长逝kè rán cháng shì 克己复礼kè jǐ fù lǐ 可乘之机kě chéng zhī jī 可有可无kě yǒu kě wú 客死他乡kè sǐ tā xiāng 可丁可卯kě dīng kě mǎo 刻舟求剑kè zhōu qiú jiàn 克敌制胜kè dí zhì shèng 可想而知kě xiǎng ér zhī 可歌可泣kě gē kě qì 恪尽职守kè jìn zhí shǒu 客客气气kè kè qi qì 磕头撞脑kē tóu zhuàng nǎo 科头箕踞kē tóu jī jù 苛政猛虎kē zhèng měng hǔ 刻意求工kè yì qiú gōng 克绍箕裘kè shào jī qiú 刻肌刻骨kè jī kè gǔ 刻木为鹄kè mù wéi hú 克传弓冶kè chuán gōng yě 磕头礼拜kē tóu lǐ bài 客囊羞涩kè náng xiū sè 嗑牙料嘴kē yá liào zuǐ 刻足适屦kè zú shì jù 更多>

拼音ken开头的成语大全

肯堂肯构kěn táng kěn gòu 肯构肯堂kěn gòu kěn táng 更多>

拼音keng开头的成语大全

铿锵有力kēng qiāng yǒu lì 坑坑洼洼kēng keng wā wā 坑蒙拐骗kēng mēng guǎi piàn 硁硁之见kēng kēng zhī jiàn 铿镪顿挫kēng qiāng dùn cuò 坑坑坎坎kēng kēng kǎn kǎn 铿铿锵锵kēng kēng qiāng qiāng 坑家败业kēng jiā bài yè 坑灰未冷kēng huī wèi lěng 铿金霏玉kēng jīn fēi yù 铿锵顿挫kēng qiāng dùn cuò 硁硁之信kēng kēng zhī xìn 坑儒焚书kēng rú fén shū 吭吭吃吃kēng kēng chī chī 坑绷拐骗kēng bēng guǎi piàn 硁硁之愚kēng kēng zhī yú 铿金戛玉kēng jīn jiá yù 更多>

拼音kong开头的成语大全

空城计kōng chéng jì 空空如也kōng kōng rú yě 空穴来风kōng xué lái fēng 孔武有力kǒng wǔ yǒu lì 空中楼阁kōng zhōng lóu gé 空头支票kōng tóu zhī piào 空口无凭kōng kǒu wú píng 空前绝后kōng qián jué hòu 空口白话kōng kǒu bái huà 孔怀之亲kǒng huái zhī qīn 空前未有kōng qián wèi yǒu 孔壁古文kǒng bì gǔ wén 空心架子kōng xīn jià zi 空拳赤手kōng quán chì shǒu 空谷幽兰kōng gǔ yōu lán 空心汤圆kōng xīn tāng yuán 孔怀之重kǒng huái zhī zhòng 孔席墨突kǒng xí mò tū 恐伤雅道kǒng shāng yǎ dào 空室清野kōng shì qīng yě 空心汤团kōng xīn tāng tuán 空谈无补kōng tán wú bǔ 空头人情kōng tóu rén qíng 空谷足音kōng gǔ zú yīn 空言虚辞kōng yán xū cí 恐遭物议kǒng zāo wù yì 孔孟之道kǒng mèng zhī dào 空腹高心kōng fù gāo xīn 空心老大kōng xīn lǎo dà 空中结构kōng zhōng jié gòu 空心老官kōng xīn lǎo guān 更多>

拼音kou开头的成语大全

扣帽子kòu mào zi 口头禅kǒu tóu chán 口是心非kǒu shì xīn fēi 口若悬河kǒu ruò xuán hé 口干舌燥kǒu gān shé zào 扣人心弦kòu rén xīn xián 口诛笔伐kǒu zhū bǐ fá 口出狂言kǒu chū kuáng yán 口不择言kǒu bù zé yán 口口声声kǒu kou shēng shēng 口齿伶俐kǒu chǐ líng lì 口不应心kǒu bù yìng xīn 口无择言kǒu wú zé yán 口出不逊kǒu chū bù xùn 口体之奉kǒu tǐ zhī fèng 口不二价kǒu bù èr jià 口讲指画kǒu jiǎng zhǐ huà 口呿舌挢kǒu qū shé jiǎo 口角风情kǒu jiǎo fēng qíng 口传心授kǒu chuán xīn shòu 口绝行语kǒu jué xíng yǔ 口是心苗kǒu shì xīn miáo 抠衣趋隅kōu yī qū yú 口尚乳臭kǒu shàng rǔ xiù 口齿生香kǒu chǐ shēng xiāng 口多食寡kǒu duō shí guǎ 口角生风kǒu jiǎo shēng fēng 口吐珠玑kǒu tǔ zhū jī 扣屎盆子kòu shǐ pén zǐ 扣心泣血kòu xīn qì xuè 口中蚤虱kǒu zhōng zǎo shī 更多>

拼音ku开头的成语大全

枯木逢春kū mù féng chūn 哭笑不得kū xiào bù dé 枯枝败叶kū zhī bài yè 苦心孤诣kǔ xīn gū yì 苦心经营kǔ xīn jīng yíng 苦尽甘来kǔ jìn gān lái 苦口婆心kǔ kǒu pó xīn 哭哭啼啼kū kū tí tí 哭丧着脸kū sang zhe liǎn 苦不堪言kǔ bù kān yán 苦打成招kǔ dǎ chéng zhāo 刳精鉥心kū jīng shù xīn 枯树生华kū shù shēng huā 苦口恶石kǔ kǒu è shí 苦绷苦拽kǔ bēng kǔ zhuài 枯鱼之肆kū yú zhī sì 刳精呕血kū jīng ǒu xuè 苦口逆耳kǔ kǒu nì ěr 枯耘伤岁kū yún shāng suì 枯朽之馀kū xiǔ zhī yú 枯脑焦心kū nǎo jiāo xīn 哭天抹泪kū tiān mǒ lèi 苦争恶战kǔ zhēng è zhàn 枯蓬断草kū péng duàn cǎo 枯瘦如柴kū shòu rú chái 苦中作乐kǔ zhōng zuò lè 苦不聊生kǔ bù liáo shēng 苦心竭力kǔ xīn jié lì 苦大仇深kǔ dà chóu shēn 刳脂剔膏kū zhī tī gāo 枯木死灰kū mù sǐ huī 更多>

拼音kua开头的成语大全

夸夸其谈kuā kuā qí tán 夸大其词kuā dà qí cí 胯下蒲伏kuà xià pú fú 夸州兼郡kuà zhōu jiān jùn 夸多斗靡kuā duō dòu mí 夸诞之语kuā dàn zhī yǔ 跨州连郡kuà zhōu lián jùn 跨山压海kuà shān yā hǎi 夸功自大kuā gōng zì dà 夸父逐日kuā fù zhú rì 姱容修态kuā róng xiū tài 夸辩之徒kuā biàn zhī tú 夸强道会kuā qiáng dào huì 跨凤乘龙kuà fèng chéng lóng 胯下之辱kuà xià zhī rǔ 跨凤乘鸾kuà fèng chéng luán 跨者不行kuà zhě bù xíng 夸父追日kuā fù zhuī rì 夸妍斗艳kuā yán dǒu yàn 夸能斗智kuā néng dǒu zhì 夸强说会kuā qiáng shuō huì 夸诞大言kuā dàn dà yán 夸诞生惑kuā dàn shēng huò 跨州越郡kuà zhōu yuè jùn 夸夸而谈kuā kuā ér tán 夸大其辞kuā dà qí cí 夸毗以求kuā pí yǐ qiú 更多>

拼音kuai开头的成语大全

快言快语kuài yán kuài yǔ 脍炙人口kuài zhì rén kǒu 块儿八毛kuài er bā máo 快马加鞭kuài mǎ jiā biān 快人快语kuài rén kuài yǔ 快马一鞭kuài mǎ yī biān 快犊破车kuài dú pò chē 块人独处kuài rén dú chǔ 快刀斩麻kuài dāo zhǎn má 快口直肠kuài kǒu zhí cháng 快意当前kuài yì dāng qián 块然独处kuài rán dú chǔ 郐下无讥kuài xià wú jī 会稽一战kuài jī yí zhàn 快马溜撒kuài mǎ liū sā 快刀斩乱麻kuài dāo zhǎn luàn má 快刀断乱麻kuài dāo duàn luàn má 快刀斩乱丝kuài dāo zhǎn luàn sī 快心满意kuài xīn mǎn yì 快心满志kuài xīn mǎn zhì 快心遂意kuài xīn suì yì 快步流星kuài bù liú xīng 快人快事kuài rén kuài shì 快人快性kuài rén kuài xìng 快快活活kuài kuài huó huó 更多>

拼音kuan开头的成语大全

宽心丸kuān xīn wán 宽大为怀kuān dà wéi huái 宽猛相济kuān měng xiāng jì 宽容大度kuān róng dà dù 宽打窄用kuān dǎ zhǎi yòng 款学寡闻kuǎn xué guǎ wén 宽严得体kuān yán dé tǐ 款款深深kuǎn kuǎn shēn shēn 宽廉平正kuān lián píng zhèng 款启寡闻kuǎn qǐ guǎ wén 款曲周至kuǎn qǔ zhōu zhì 款款之愚kuǎn kuǎn zhī yú 宽以待人kuān yǐ dài rén 款款而谈kuǎn kuǎn ér tán 宽袍大袖kuān páo dà xiù 宽洪大度kuān hóng dà dù 款言不听kuǎn yán bù tīng 宽洪海量kuān hóng hǎi liàng 宽备窄用kuān bèi zhǎi yòng 款语温言kuǎn yǔ wēn yán 宽怀大度kuān huái dà dù 宽猛并济kuān měng bìng jì 宽宏大量kuān hóng dà liáng 宽宏大度kuān hóng dà dù 宽仁大度kuān rén dà dù 宽豁大度kuān huō dà dù 宽洪大量kuān hóng dà liáng 更多>

拼音kuang开头的成语大全

狂风怒号kuáng fēng nù háo 狂风暴雨kuáng fēng bào yǔ 旷世奇才kuàng shì qí cái 旷日持久kuàng rì chí jiǔ 狂妄自大kuáng wàng zì dà 旷若发蒙kuàng ruò fā méng 狂风大作kuáng fēng dà zuò 狂言瞽说kuáng yán gǔ shuō 旷志怡神kuàng zhì yí shén 狂犬吠日kuáng quǎn fèi rì 筐箧中物kuāng qiè zhōng wù 狂吠狴犴kuáng fèi bì àn 匡合之功kuāng hé zhī gōng 诳时惑众kuáng shí huò zhòng 狂朋怪侣kuáng péng guài lǚ 匡鼎解颐kuāng dǐng jiě yí 匡其不逮kuāng qí bù dǎi 旷绝一世kuàng jué yī shì 狂风巨浪kuáng fēng jù làng 狂花病叶kuáng huā bìng yè 诓言诈语kuāng yán zhà yǔ 旷日弥久kuàng rì mí jiǔ 狂风怒吼kuáng fēng nù hǒu 狂嫖滥赌kuáng piáo làn dǔ 狂饮暴食kuáng yǐn bào shí 旷性怡情kuàng xìng yí qíng 旷世不羁kuàng shì bù jī 旷世杰作kuàng shì jié zuò 狂奴故态kuáng nú gù tài 匡救弥缝kuāng jiù mí fèng 狂吟老监kuáng yín lǎo jiān 更多>

拼音kui开头的成语大全

愧不敢当kuì bù gǎn dāng 魁垒之士kuí lěi zhī shì 亏法利私kuī fǎ lì sī 馈贫之粮kuì pín zhī liáng 愧及膏肓kuì jí gāo huāng 窥伺效慕kuī sì xiào mù 揆文奋武kuí wén fèn wǔ 溃不成军kuì bù chéng jūn 亏名损实kuī míng sǔn shí 傀儡登场kuǐ lěi dēng chǎng 揆情审势kuí qíng shěn shì 溃于蚁穴kuì yú yǐ xué 魁梧奇伟kuí wú qí wěi 葵花向日kuí huā xiàng rì 揆情度理kuí qíng duó lǐ 愧天怍人kuì tiān zuò rén 葵倾向日kuí qīng xiàng rì 窥涉百家kuī shè bǎi jiā 喟然而叹kuì rán ér tàn 喟然叹息kuì rán tàn xī 亏于一篑kuī yú yī kuì 窥牖小儿kuī yǒu xiǎo ér 愧悔无地kuì huǐ wú dì 喟然太息kuì rán tài xī 窥觎非望kuī yú fēi wàng 葵藿之心kuí huò zhī xīn 窥其门径kuī qí mén jìng 亏心短行kuī xīn duǎn xíng 岿然不动kuī rán bù dòng 岿然独存kuī rán dú cún 窥窬分毫kuī yú fēn háo 更多>

拼音kun开头的成语大全

困兽犹斗kùn shòu yóu dòu 困心横虑kùn xīn héng lǜ 悃质无华kǔn zhì wú huá 昆山片玉kūn shān piàn yù 壸浆箪食kǔn jiāng dān shí 稇载而归kǔn zǎi ér guī 琨玉秋霜kūn yù qiū shuāng 昆弟之好kūn dì zhī hǎo 困而不学kùn ér bù xué 困知勉行kùn zhī miǎn xíng 悃愊无华kǔn bì wú huá 困而学之kùn ér xué zhī 困心衡虑kùn xīn héng lǜ 昆冈之火kūn gāng zhī huǒ 昆山之下,以玉抵鸟kūn shān zhī xià yǐ yù dǐ niǎo 昆山之玉kūn shān zhī yù 捆载而归kǔn zài ér guī 昆仑失火,玉石俱焚kūn lún shī huǒ yù shí jù fén 鹍鹏得志kūn péng dé zhì 困勉下学kùn miǎn xià xué 昆仑之球琳kūn lún zhī qiú lín 更多>

拼音kuo开头的成语大全

廓然无累kuò rán wú lěi 括囊守禄kuò náng shǒu lù 廓清寰宇kuò qīng huán yǔ 扩而充之kuò ér chōng zhī 廓清环宇kuò qīng huán yǔ 括囊不言kuò náng bù yán 括囊拱手kuò náng gǒng shǒu 括囊避咎kuò náng bì jiù 阔论高谈kuò lùn gāo tán 括目相待kuò mù xiāng dài 廓达大度kuò dá dà dù 廓开大计kuò kāi dà jì 阔步高谈kuò bù gāo tán 更多>

按拼音查成语

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ

©2020 小娃子  版权所有  小娃子 育儿生活实用查询工具