首页 | 胎教 | 预产期计算器 | 安全期计算器 | 汉语字典
当前位置:小娃子 > 成语大全 > 按拼音查成语大全 > 字母B开头的成语大全

成语大全

输入要查询的成语。

字母B开头的成语大全

拼音ba开头的成语大全

八仙过海bā xiān guò hǎi 罢黜百家bà chù bǎi jiā 八拜之交bā bài zhī jiāo 八面玲珑bā miàn líng lóng 拔不出腿bá bù chū tuǐ 八索九丘bā suǒ jiǔ qiū 拔树寻根bá shù xún gēn 八方风雨bā fāng fēng yǔ 巴山夜雨bā shān yè yǔ 霸王风月bà wáng fēng yuè 八府巡按bā fǔ xún àn 八万四千bā wàn sì qiān 八花九裂bā huā jiǔ liè 霸陵伤别bà líng shāng bié 拔帜易帜bá zhì yì zhì 跋前踬后bá qián zhì hòu 拔刀相助bá dāo xiāng zhù 八门五花bā mén wǔ huā 拔刃张弩bá rèn zhāng nǔ 拔赵易汉bá zhào yì hàn 跋扈自恣bá hù zì zì 巴山蜀水bā shān shǔ shuǐ 八面受敌bā miàn shòu dí 扒拉不开bā lā bù kāi 拔地摇山bá dì yáo shān 拔葵去织bá kuí qù zhī 八百孤寒bā bǎi gū hán 八两半斤bā liǎng bàn jīn 拔不出脚bá bù chū jiǎo 罢战息兵bà zhàn xī bīng 跋履山川bá lǚ shān chuān 更多>

拼音bai开头的成语大全

败家子bài jiā zǐ 百里才bǎi lǐ cái 百世师bǎi shì shī 白日做梦bái rì zuò mèng 百花齐放bǎi huā qí fàng 白手起家bái shǒu qǐ jiā 百发百中bǎi fā bǎi zhòng 白雪皑皑bái xuě ái ái 百无聊赖bǎi wú liáo lài 百战百胜bǎi zhàn bǎi shèng 百花争艳bǎi huā zhēng yàn 白发苍苍bái fà cāng cāng 白驹过隙bái jū guò xì 稗官野史bài guān yě shǐ 百折不挠bǎi zhé bù náo 百家争鸣bǎi jiā zhēng míng 百步穿杨bǎi bù chuān yáng 百战不殆bǎi zhàn bù dài 百炼成钢bǎi liàn chéng gāng 白璧微瑕bái bì wēi xiá 百尺竿头bǎi chǐ gān tóu 百感交集bǎi gǎn jiāo jí 白头到老bái tóu dào lǎo 百读不厌bǎi dú bù yàn 败军之将bài jūn zhī jiàng 百年不遇bǎi nián bù yù 摆龙门阵bǎi lóng mén zhèn 百年好合bǎi nián hǎo hé 百密一疏bǎi mì yī shū 白纸黑字bái zhǐ hēi zì 百依百顺bǎi yī bǎi shùn 更多>

拼音ban开头的成语大全

半吊子bàn diào zi 半推半就bàn tuī bàn jiù 半信半疑bàn xìn bàn yí 半途而废bàn tú ér fèi 斑斑点点bān bān diǎn diǎn 斑驳陆离bān bó lù lí 半身不遂bàn shēn bù suí 坂上走丸bǎn shàng zǒu wán 班师回朝bān shī huí cháo 半大不小bàn dà bù xiǎo 半死不活bàn sǐ bù huó 半梦半醒bàn mèng bàn xǐng 半斤八两bàn jīn bā liǎng 半生不熟bàn shēng bù shú 绊手绊脚bàn shǒu bàn jiǎo 半老徐娘bàn lǎo xú niáng 班门弄斧bān mén nòng fǔ 搬弄是非bān nòng shì fēi 班师振旅bān shī zhèn lǚ 半低不高bàn dī bù gāo 半截入土bàn jié rù tǔ 半半路路bàn bàn lù lù 半死半生bàn sǐ bàn shēng 半子之谊bàn zǐ zhī yì 班妾辞辇bān qiè cí niǎn 半丝半缕bàn sī bàn lǚ 班衣戏彩bān yī xì cǎi 半路出家bàn lù chū jiā 半明半暗bàn míng bàn àn 半饥半饱bàn jī bàn bǎo 绊绊磕磕bàn bàn kē kē 更多>

拼音bang开头的成语大全

帮倒忙bāng dào máng 膀大腰圆bǎng dà yāo yuán 棒打鸳鸯bàng dǎ yuān yāng 邦国殄瘁bāng guó tiǎn cuì 傍观冷眼bàng guān lěng yǎn 傍人门户bàng rén mén hù 旁午走急bàng wǔ zǒu jí 帮闲钻懒bāng xián zuān lǎn 傍花随柳bàng huā suí liǔ 蚌病成珠bàng bìng chéng zhū 谤书一箧bàng shū yī qiè 旁午构扇bàng wǔ gòu shān 蚌鹬争衡bàng yù zhēng héng 傍门依户bàng mén yī hù 傍人篱壁bàng rén lí bì 邦家之光bāng jiā zhī guāng 帮虎吃食bāng hǔ chī shí 榜上无名bǎng shàng wú míng 蚌孕双珠bàng yùn shuāng zhū 棒打不回头bàng dǎ bù huí tóu 邦以民为本bāng yǐ mín wéi běn 傍观者审,当局者迷bàng guān zhě shěn,dāng jú zhě mí 帮狗吃食bāng gǒu chī shí 傍观者清bàng guān zhě qīng 蚌病生珠bàng bìng shēng zhū 蚌鹬相持bàng yù xiāng chí 傍柳随花bàng liǔ suí huā 傍人篱落bàng rén lí luò 傍观必审bàng guān bì shěn 更多>

拼音bao开头的成语大全

暴发户bào fā hù 抱不平bào bù píng 保护伞bǎo hù sǎn 抱佛脚bào fó jiǎo 饱眼福bǎo yǎn fú 饱经忧患bǎo jīng yōu huàn 抱头鼠窜bào tóu shǔ cuàn 饱经风霜bǎo jīng fēng shuāng 暴戾恣睢bào lì zì suī 报仇雪恨bào chóu xuě hèn 饱经世故bǎo jīng shì gù 暴殄天物bào tiǎn tiān wù 保家卫国bǎo jiā wèi guó 包罗万象bāo luó wàn xiàng 暴风骤雨bào fēng zhòu yǔ 暴跳如雷bào tiào rú léi 包藏祸心bāo cáng huò xīn 抱成一团bào chéng yī tuán 饱学之士bǎo xué zhī shì 暴饮暴食bào yǐn bào shí 抱薪救火bào xīn jiù huǒ 宝贝疙瘩bǎo bèi gē da 宝刀未老bǎo dāo wèi lǎo 抱蔓摘瓜bào wàn zhāi guā 抱一为式bào yī wéi shì 抱璞泣血bào pú qì xuè 抱屈含冤bào qū hán yuān 抱枝拾叶bào zhī shí yè 宝山空回bǎo shān kōng huí 抱鸡养竹bào jī yǎng zhú 包羞忍辱bāo xiū rěn rǔ 更多>

拼音bei开头的成语大全

背黑锅bēi hēi guō 杯中物bēi zhōng wù 背水一战bèi shuǐ yī zhàn 杯弓蛇影bēi gōng shé yǐng 杯盘狼藉bēi pán láng jí 悲欢离合bēi huān lí hé 背道而驰bèi dào ér chí 悲喜交集bēi xǐ jiāo jí 杯水车薪bēi shuǐ chē xīn 悲天悯人bēi tiān mǐn rén 卑躬屈膝bēi gōng qū xī 倍道而行bèi dào ér xíng 背井离乡bèi jǐng lí xiāng 背信弃义bèi xìn qì yì 卑鄙无耻bēi bǐ wú chǐ 悲痛欲绝bēi tòng yù jué 背紫腰金bèi zǐ yāo jīn 悖入悖出bèi rù bèi chū 倍称之息bèi chèn zhī xī 杯酒戈矛bēi jiǔ gē máo 悲喜交加bēi xǐ jiāo jiā 悲泗淋漓bēi sì lín lí 背曲腰躬bèi qǔ yāo gōng 杯酒解怨bēi jiǔ jiě yuàn 北门之叹běi mén zhī tàn 备预不虞bèi yù bù yú 杯茗之敬bēi míng zhī jìng 悲喜兼集bēi xǐ jiān jí 北雁南飞běi yàn nán fēi 悲悲切切bēi bēi qiè qiē 背山起楼bèi shān qǐ lóu 更多>

拼音ben开头的成语大全

本末倒置běn mò dào zhì 奔流不息bēn liú bù xī 本位主义běn wèi zhǔ yì 本本主义běn běn zhǔ yì 笨手笨脚bèn shǒu bèn jiǎo 笨鸟先飞bèn niǎo xiān fēi 本固枝荣běn gù zhī róng 笨头笨脑bèn tóu bèn nǎo 本固邦宁běn gù bāng níng 本小利微běn xiǎo lì wēi 贲军之将bēn jūn zhī jiàng 本深末茂běn shēn mò mào 奔走如市bēn zǒu rú shì 笨嘴拙舌bèn zuǐ zhuō shé 笨嘴拙腮bèn zuǐ zhuō sāi 奔走相告bēn zǒu xiāng gào 奔走钻营bēn zǒu zuān yíng 奔播四出bēn bō sì chū 本来面目běn lái miàn mù 本本源源běn běn yuán yuán 本同末离běn tóng mò lí 奔逸绝尘bēn yì jué chén 奔腾澎湃bēn téng péng pài 奔竞之士bēn jìng zhī shì 奔放不羁bēn fàng bù jī 本末相顺běn mò xiāng shùn 本本分分běn běn fèn fēn 贲育之勇bēn yù zhī yǒng 本性难移běn xìng nán yí 本末源流běn mò yuán liú 夯雀先飞bèn què xiān fēi 更多>

拼音beng开头的成语大全

蹦蹦跳跳bèng bèng tiào tiào 绷巴吊拷bēng bā diào kǎo 绷扒吊拷bēng bā diào kǎo 绷爬吊拷bēng pá diào kǎo 更多>

拼音bi开头的成语大全

闭门羹bì mén gēng 避风港bì fēng gǎng 壁上观bì shàng guān 比翼鸟bǐ yì niǎo 毕恭毕敬bì gōng bì jìng 笔走龙蛇bǐ zǒu lóng shé 碧空如洗bì kōng rú xǐ 闭门造车bì mén zào chē 敝帚自珍bì zhǒu zì zhēn 比比皆是bǐ bǐ jiē shì 逼良为娼bī liáng wéi chāng 避重就轻bì zhòng jiù qīng 笔底生花bǐ dǐ shēng huā 避而不谈bì ér bù tán 鼻青脸肿bí qīng liǎn zhǒng 比翼双飞bǐ yì shuāng fēi 闭月羞花bì yuè xiū huā 荜门圭窦bì mén guī dòu 必恭必敬bì gōng bì jìng 笔困纸穷bǐ kùn zhǐ qióng 敝帚千金bì zhǒu qiān jīn 避迹藏时bì jì cáng shí 璧坐玑驰bì zuò jī chí 避害就利bì hài jiù lì 避面尹邢bì miàn yǐn xíng 闭门思过bì mén sī guò 比肩齐声bǐ jiān qí shēng 比肩而立bǐ jiān ér lì 闭目养神bì mù yǎng shén 蔽伤之忧bì shāng zhī yōu 碧波浩渺bì bō hào miǎo 更多>

拼音bian开头的成语大全

遍体鳞伤biàn tǐ lín shāng 变幻莫测biàn huàn mò cè 变本加厉biàn běn jiā lì 鞭辟入里biān pì rù lǐ 便宜行事biàn yí xíng shì 遍地开花biàn dì kāi huā 鞭打快牛biān dǎ kuài niú 变化多端biàn huà duō duān 弁髦法纪biàn máo fǎ jì 鞭长驾远biān cháng jià yuǎn 变动不居biàn dòng bù jū 变化如神biàn huà rú shén 辨日炎凉biàn rì yán liáng 便辞巧说biàn cí qiǎo shuō 边老便便biān lǎo biàn pián 砭庸针俗biān yōng zhēn sú 变征之声biàn zhēng zhī shēng 便还就孤biàn huán jiù gū 辩说属辞biàn shuō shǔ cí 变贪厉薄biàn tān lì bó 变颜变色biàn yán biàn sè 变服诡行biàn fú guǐ xíng 辩口利辞biàn kǒu lì cí 鞭丝帽影biān sī mào yǐng 变化有时biàn huà yǒu shí 辨物居方biàn wù jū fāng 变俗易教biàn sú yì jiào 变色易容biàn sè yì róng 鞭驽策蹇biān nú cè jiǎn 辩才无碍biàn cái wú ài 抃风舞润biàn fēng wǔ rùn 更多>

拼音biao开头的成语大全

表面光biǎo miàn guāng 膘肥体壮biāo féi tǐ zhuàng 标新立异biāo xīn lì yì 彪形大汉biāo xíng dà hàn 表里如一biǎo lǐ rú yī 表里不一biǎo lǐ bù yī 表面文章biǎo miàn wén zhāng 标情夺趣biāo qíng duó qù 飙举电至biāo jǔ diàn zhì 飙发电举biāo fā diàn jǔ 摽末之功biào mò zhī gōng 表里相合biǎo lǐ xiāng hé 表里相应biǎo lǐ xiāng yìng 标奇立异biāo qí lì yì 彪炳千秋biāo bǐng qiān qiū 标新取异biāo xīn qǔ yì 彪炳日月biāo bǐng rì yuè 表里为奸biǎo lǐ wéi jiān 标枝野鹿biāo zhī yě lù 彪炳千古biāo bǐng qiān gǔ 表里一致biǎo lǐ yī zhì 表里相符biǎo lǐ xiāng fú 摽梅之年biào méi zhī nián 标本兼治biāo běn jiān zhì 表里受敌biǎo lǐ shòu dí 表壮不如里壮biǎo zhuàng bù rú lǐ zhuàng 表壮不如理壮biǎo zhuàng bù rú lǐ zhuàng 标新创异biāo xīn chuàng yì 表里相济biǎo lǐ xiāng jì 标新领异biāo xīn lǐng yì 标新竞异biāo xīn jìng yì 更多>

拼音bie开头的成语大全

别有洞天bié yǒu dòng tiān 别出心裁bié chū xīn cái 别具一格bié jù yī gé 别具匠心bié jù jiàng xīn 别无二致bié wú èr zhì 别来无恙bié lái wú yàng 别有用心bié yǒu yòng xīn 别具炉锤bié jù lú chuí 别有企图bié yǒu qǐ tú 别开生面bié kāi shēng miàn 别风淮雨bié fēng huái yǔ 别妇抛雏bié fù pāo chú 别作一眼bié zuò yī yǎn 别出新裁bié chū xīn cái 别财异居bié cái yì jū 别易会难bié yì huì nán 别具慧眼bié jù huì yǎn 别饶风致bié ráo fēng zhì 别有天地bié yǒu tiān dì 别无出路bié wú chū lù 别鹤孤鸾bié hè gū luán 别置一喙bié zhì yī huì 别开蹊径bié kāi xī jìng 憋气窝火biē qì wō huǒ 别恨离愁bié hèn lí chóu 别无它法bié wú tā fǎ 别作良图bié zuò liáng tú 别有心肝bié yǒu xīn gān 别有人间bié yǒu rén jiān 别有风味bié yǒu fēng wèi 别出机杼bié chū jī zhù 更多>

拼音bin开头的成语大全

彬彬有礼bīn bīn yǒu lǐ 宾至如归bīn zhì rú guī 彬彬济济bīn bīn jǐ jǐ 鬓影衣香bìn yǐng yī xiāng 摈斥异己bìn chì yì jǐ 摈欲绝缘bìn yù jué yuán 宾客如云bīn kè rú yún 宾饯日月bīn jiàn rì yuè 鬓丝禅榻bìn sī chán tà 宾客盈门bīn kè yíng mén 鬓乱钗横bìn luàn chāi héng 宾餞日月bīn jiàn rì yuè 宾朋满座bīn péng mǎn zuò 宾入如归bīn rù rú guī 宾来如归bīn lái rú guī 宾客迎门bīn kè yíng mén 彬彬文质bīn bīn wén zhì 更多>

拼音bing开头的成语大全

并蒂莲bìng dì lián 并头莲bìng tóu lián 冰天雪地bīng tiān xuě dì 兵贵神速bīng guì shén sù 并驾齐驱bìng jià qí qū 兵不厌诈bīng bù yàn zhà 兵荒马乱bīng huāng mǎ luàn 病入膏肓bìng rù gāo huāng 并行不悖bìng xíng bù bèi 兵强马壮bīng qiáng mǎ zhuàng 病从口入bìng cóng kǒu rù 冰清玉洁bīng qīng yù jié 兵戎相见bīng róng xiāng jiàn 冰雪聪明bīng xuě cōng míng 兵败将亡bīng bài jiàng wáng 兵微将寡bīng wēi jiàng guǎ 兵不血刃bīng bù xuè rèn 秉烛达旦bǐng zhú dá dàn 兵来将挡bīng lái jiàng dǎng 秉文经武bǐng wén jīng wǔ 并日而食bìng rì ér shí 兵挫地削bīng cuò dì xuē 秉烛夜读bǐng zhú yè dú 秉笔直书bǐng bǐ zhí shū 病民蛊国bìng mín gǔ guó 秉公办事bǐng gōng bàn shì 冰冻三尺bīng dòng sān chǐ 冰弦玉柱bīng xián yù zhù 炳炳烺烺bǐng bǐng lǎng lǎng 兵为邦捍bīng wéi bāng hàn 兵燹之祸bīng xiǎn zhī huò 更多>

拼音bo开头的成语大全

拨云见日bō yún jiàn rì 博大精深bó dà jīng shēn 拨乱反正bō luàn fǎn zhèng 波光粼粼bō guāng lín lín 波澜壮阔bō lán zhuàng kuò 勃然变色bó rán biàn sè 博采众长bó cǎi zhòng cháng 博览群书bó lǎn qún shū 勃然大怒bó rán dà nù 伯仲之间bó zhòng zhī jiān 博识洽闻bó shí qià wén 波涛汹涌bō tāo xiōng yǒng 博古通今bó gǔ tōng jīn 博学多识bó xué duō shí 跛鳖千里bǒ biē qiān lǐ 薄技在身bó jì zài shēn 博洋内涵bó yáng nèi hán 博关经典bó guān jīng diǎn 博采群议bó cǎi qún yì 勃然不悦bó rán bù yuè 剥复之机bō fù zhī jī 波属云委bō zhǔ yún wěi 博古知今bó gǔ zhī jīn 薄利多销bó lì duō xiāo 伯俞泣杖bó yú qì zhàng 擘两分星bò liǎng fēn xīng 波罗奢花bō luó shē huā 播土扬尘bō tǔ yáng chén 博士买驴bó shì mǎi lǘ 博识多通bó shí duō tōng 渤澥桑田bó xiè sāng tián 更多>

拼音bu开头的成语大全

不倒翁bù dǎo wēng 不旋踵bù xuán zhǒng 步后尘bù hòu chén 不由自主bù yóu zì zhǔ 步步登高bù bù dēng gāo 不知所措bù zhī suǒ cuò 不可思议bù kě sī yì 不劳而获bù láo ér huò 不速之客bù sù zhī kè 不辞劳苦bù cí láo kǔ 不辞而别bù cí ér bié 不三不四bù sān bù sì 不紧不慢bù jǐn bù màn 不折不扣bù zhé bù kòu 不耻下问bù chǐ xià wèn 不慌不忙bù huāng bù máng 不怀好意bù huái hǎo yì 不假思索bù jiǎ sī suǒ 不言而喻bù yán ér yù 不惜代价bù xī dài jià 不动声色bù dòng shēng sè 不拘一格bù jū yī gé 不在话下bù zài huà xià 不同凡响bù tóng fán xiǎng 不解之缘bù jiě zhī yuán 不甘落后bù gān luò hòu 不落窠臼bù luò kē jiù 步履艰难bù lǚ jiān nán 不堪设想bù kān shè xiǎng 不屑一顾bù xiè yī gù 不可磨灭bù kě mó miè 更多>

按拼音查成语

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ

©2020 小娃子  版权所有  小娃子 育儿生活实用查询工具