首页 | 胎教 | 预产期计算器 | 安全期计算器 | 汉语字典
当前位置:小娃子 > 成语大全 > 按拼音查成语大全 > 字母L开头的成语大全

成语大全

输入要查询的成语。

字母L开头的成语大全

拼音la开头的成语大全

拉皮条lā pí tiáo 拉帮结伙lā bāng jié huǒ 拉拉扯扯lā lā chě chě 拉三扯四lā sān chě sì 拉家带口lā jiā dài kǒu 腊尽春来là jìn chūn lái 拉拉杂杂lā lā zá zá 拉帮结派lā bāng jié pài 拉人下水lā rén xià shuǐ 拉捋自坏lā luō zì huài 拉不下脸lā bù xià liǎn 邋邋遢遢lā lā tā tā 腊尽春回là jìn chūn huí 拉闲散闷lā xián sàn mèn 拉枯摧朽lā kū cuī xiǔ 拉东补西lā dōng bǔ xī 拉捭摧藏lā bǎi cuī cáng 拉大旗作虎皮lā dà qí zuò hǔ pí 拉朽摧枯lā xiǔ cuī kū 拉枯折朽lā kū zhē xiǔ 更多>

拼音lai开头的成语大全

来日方长lái rì fāng cháng 来历不明lái lì bù míng 来之不易lái zhī bù yì 来者不拒lái zhě bù jù 来龙去脉lái lóng qù mài 来势汹汹lái shì xiōng xiōng 来因去果lái yīn qù guǒ 来路不明lái lù bù míng 来日正长lái rì zhèng cháng 癞骨顽皮lài gǔ wán pí 来者可追lái zhě kě zhuī 来去分明lái qù fēn míng 赖骨顽皮lài gǔ wán pí 来情去意lái qíng qù yì 来踪去路lái zōng qù lù 来鸿去燕lái hóng qù yàn 来者居上lái zhě jū shàng 来回来去lái huí lái qù 来来往往lái lái wǎng wǎng 来者不善lái zhě bù shàn 来好息师lái hǎo xī shī 赖有此耳lài yǒu cǐ ěr 来日大难lái rì dà nàn 来之坎坎lái zhī kǎn kǎn 癞肉顽皮lài ròu wán pí 来去无踪lái qù wú zōng 来去匆匆lái qù cōng cōng 来轸方遒lái zhěn fāng qiú 来往如梭lái wǎng rú suō 来世不可待lái shì bù kě dài 癞狗扶不上墙lài gǒu fú bù shàng qiáng 更多>

拼音lan开头的成语大全

烂羊头làn yáng tóu 滥竽充数làn yú chōng shù 蓝青官话lán qīng guān huà 滥用职权làn yòng zhí quán 烂醉如泥làn zuì rú ní 阑风伏雨lán fēng fú yǔ 兰芝常生lán zhī cháng shēng 兰姿蕙质lán zī huì zhì 兰怨桂亲lán yuàn guì qīn 兰情蕙性lán qíng huì xìng 览闻辩见lǎn wén biàn jiàn 兰蒸椒浆lán zhēng jiāo jiāng 兰芷之室lán zhǐ zhī shì 拦路抢劫lán lù qiǎng jié 澜倒波随lán dǎo bō suí 兰因絮果lán yīn xù guǒ 滥官酷吏làn guān kù lì 蓝田生玉lán tián shēng yù 兰芷萧艾lán zhǐ xiāo ài 兰心蕙性lán xīn huì xìng 兰艾难分lán ài nán fēn 兰摧玉折lán cuī yù zhé 兰友瓜戚lán yǒu guā qī 烂若披锦làn ruò pī jǐn 蓝田出玉lán tián chū yù 兰桂齐芳lán guì qí fāng 揽辔中原lǎn pèi zhōng yuán 滥竽自耻làn yú zì chǐ 滥杀无辜làn shā wú gū 烂若披掌làn ruò pī zhǎng 蓝田种玉lán tián zhǒng yù 更多>

拼音lang开头的成语大全

狼吞虎咽láng tūn hǔ yàn 浪子回头làng zǐ huí tóu 朗朗乾坤lǎng lǎng qián kūn 狼狈不堪láng bèi bù kān 浪迹天涯làng jì tiān yá 狼狈为奸láng bèi wéi jiān 琅琅上口láng láng shàng kǒu 狼心狗肺láng xīn gǒu fèi 郎才女貌láng cái nǚ mào 狼子野心láng zǐ yě xīn 狼狈万状láng bèi wàn zhuàng 狼贪鼠窃láng tān shǔ qiè 锒铛下狱láng dāng xià yù 狼烟大话láng yān dà huà 朗朗上口lǎng lǎng shàng kǒu 浪迹江湖làng jì jiāng hú 狼吃幞头láng chī fú tóu 朗目疏眉lǎng mù shū méi 狼奔豕突láng bēn shǐ tū 廊腰缦回láng yāo màn huí 狼前虎后láng qián hǔ hòu 浪声浪气làng shēng làng qì 朗若列眉lǎng ruò liè méi 狼戾不仁láng lì bù rén 狼嚎鬼叫láng háo guǐ jiào 狼吞虎噬láng tūn hǔ shì 浪子宰相làng zǐ zǎi xiàng 浪酒闲茶làng jiǔ xián chá 浪漫谛克làng màn dì kè 狼突豕窜láng tū shǐ cuàn 狼多肉少láng duō ròu shǎo 更多>

拼音lao开头的成语大全

劳什子láo shí zi 老黄牛lǎo huáng niú 老皇历lǎo huáng li 老古董lǎo gǔ dǒng 老江湖lǎo jiāng hú 老油条lǎo yóu tiáo 老油子lǎo yóu zi 老古板lǎo gǔ bǎn 老来俏lǎo lái qiào 劳苦功高láo kǔ gōng gāo 老师宿儒lǎo shī xiǔ rú 老当益壮lǎo dāng yì zhuàng 老骥伏枥lǎo jì fú lì 唠唠叨叨láo lao dāo dāo 老生常谈lǎo shēng cháng tán 老态龙钟lǎo tài lóng zhōng 老泪纵横lǎo lèi zòng héng 老弱病残lǎo ruò bìng cán 老成持重lǎo chéng chí zhòng 老奸巨猾lǎo jiān jù huá 老着脸皮lǎo zhe liǎn pí 老八辈子lǎo bā bèi zi 老弱残兵lǎo ruò cán bīng 劳民伤财láo mín shāng cái 老实巴交lǎo shi bā jiāo 老谋深算lǎo móu shēn suàn 老调重弹lǎo diào chóng tán 劳力费心láo lì fèi xīn 老而弥坚lǎo ér mí jiān 劳身焦思láo shēn jiāo sī 老成之见lǎo chéng zhī jiàn 更多>

拼音le开头的成语大全

乐极生悲lè jí shēng bēi 乐善好施lè shàn hào shī 乐在其中lè zài qí zhōng 乐此不疲lè cǐ bù pí 乐自由我lè zì yóu wǒ 乐乐不殆lè lè bù dài 乐而不淫lè ér bù yín 乐乐陶陶lè lè táo táo 乐祸不悛lè huò bù quān 乐行忧违lè xíng yōu wéi 勒马悬崖lè mǎ xuán yá 乐以忘忧lè yǐ wàng yōu 乐成人美lè chéng rén měi 乐而忘忧lè ér wàng yōu 乐尽哀生lè jìn āi shēng 乐变化天lè biàn huà tiān 乐不思蜀lè bù sī shǔ 乐而不厌lè ér bù yàn 乐而不荒lè ér bù huāng 乐道好古lè dào hǎo gǔ 乐不可言lè bù kě yán 乐嗟苦咄lè jiē kǔ duō 乐而忘返lè ér wàng fǎn 乐道忘饥lè dào wàng jī 乐事劝功lè shì quàn gōng 乐于助人lè yú zhù rén 乐昌之镜lè chāng zhī jìng 乐不可极lè bù kě jí 乐为用命lè wéi yòng mìng 乐山乐水lè shān lè shuǐ 乐而忘归lè ér wàng guī 更多>

拼音lei开头的成语大全

泪如泉涌lèi rú quán yǒng 雷霆万钧léi tíng wàn jūn 雷厉风行léi lì fēng xíng 泪流满面lèi liú mǎn miàn 雷打不动léi dǎ bù dòng 累土聚沙lěi tǔ jù shā 累卵之危lěi luǎn zhī wēi 累足成步lěi zú chéng bù 擂天倒地léi tiān dǎo dì 累棋之危lěi qí zhī wēi 耒耨之利lěi nòu zhī lì 耒耜之勤lěi sì zhī qín 泪干肠断lèi gān cháng duàn 磊拓嵯峨lěi tuò cuó é 累世通家lěi shì tōng jiā 累瓦结绳lěi wǎ jié shéng 擂鼓筛锣léi gǔ shāi luó 累及无辜lěi jí wú gū 缧绁之厄léi xiè zhī è 磊落奇伟lěi luò qí wěi 累死累活lèi sǐ lèi huó 磊磊落落lěi lěi luò luò 累块积苏lěi kuài jī sū 缧绁之苦léi xiè zhī kǔ 磊落豪横lěi luò háo héng 雷奔云谲léi bēn yún jué 雷同一律léi tóng yī lǜ 雷大雨小léi dà yǔ xiǎo 累世通好lěi shì tōng hǎo 泪河东注lèi hé dōng zhù 泪眼婆娑lèi yǎn pó suō 更多>

拼音leng开头的成语大全

冷板凳lěng bǎn dèng 冷言冷语lěng yán lěng yǔ 冷若冰霜lěng ruò bīng shuāng 冷嘲热讽lěng cháo rè fěng 冷血动物lěng xuè dòng wù 冷酷无情lěng kù wú qíng 冷眼相待lěng yǎn xiāng dài 冷眼静看lěng yǎn jìng kàn 冷心冷面lěng xīn lěng miàn 愣头磕脑lèng tóu kē nǎo 冷冷淡淡lěng lěng dàn dàn 冷冷清清lěng lěng qīng qīng 楞手楞脚léng shǒu léng jiǎo 楞眉横眼léng méi hèng yǎn 冷灰爆豆lěng huī bào dòu 冷窗冻壁lěng chuāng dòng bì 冷讥热嘲lěng jī rè cháo 愣头呆脑lèng tóu dāi nǎo 冷面寒铁lěng miàn hán tiě 冷眼旁观lěng yǎn páng guān 冷语冰人lěng yǔ bīng rén 愣愣瞌瞌lèng lèng kē kē 冷如霜雪lěng rú shuāng xuě 冷眉冷眼lěng méi lěng yǎn 冷暖自知lěng nuǎn zì zhī 冷水浇头lěng shuǐ jiāo tóu 冷锅里爆豆lěng guō lǐ bào dòu 愣头愣脑lèng tóu lèng nǎo 楞头楞脑léng tóu léng nǎo 楞头呆脑léng tóu dāi nǎo 愣眼巴睁lèng yǎn bā zhēng 更多>

拼音li开头的成语大全

里程碑lǐ chéng bēi 理所当然lǐ suǒ dāng rán 离群索居lí qún suǒ jū 励精图治lì jīng tú zhì 历历在目lì lì zài mù 理直气壮lǐ zhí qì zhuàng 力排众议lì pái zhòng yì 力所能及lì suǒ néng jí 历历可数lì lì kě shǔ 力挽狂澜lì wǎn kuáng lán 离经叛道lí jīng pàn dào 立竿见影lì gān jiàn yǐng 利害得失lì hài dé shī 厉行节约lì xíng jié yuē 礼贤下士lǐ xián xià shì 李代桃僵lǐ dài táo jiāng 利害攸关lì hài yōu guān 历尽沧桑lì jìn cāng sāng 礼尚往来lǐ shàng wǎng lái 厉兵秣马lì bīng mò mǎ 里应外合lǐ yìng wài hé 理屈词穷lǐ qū cí qióng 离心离德lí xīn lí dé 例行公事lì xíng gōng shì 礼仪之邦lǐ yí zhī bāng 历历在耳lì lì zài ěr 力不从心lì bù cóng xīn 利欲熏心lì yù xūn xīn 沥尽心血lì jìn xīn xuè 黎民百姓lí mín bǎi xìng 离析涣奔lí xī huàn bēn 更多>

拼音lia开头的成语大全

拼音lian开头的成语大全

连理枝lián lǐ zhī 连锅端lián guō duān 连珠炮lián zhū pào 连篇累牍lián piān lěi dú 连绵不断lián mián bù duàn 敛声屏气liǎn shēng bǐng qì 恋恋不舍liàn liàn bù shě 连续不断lián xù bù duàn 连锁反应lián suǒ fǎn yìng 怜香惜玉lián xiāng xī yù 连阡累陌lián qiān lèi mò 连汤带水lián tāng dài shuǐ 连底连面lián dǐ lián miàn 廉隅细谨lián yú xì jǐn 连声诺诺lián shēng nuò nuò 连根共树lián gēn gòng shù 连宵彻曙lián xiāo chè shǔ 怜贫惜贱lián pín xī jiàn 廉可寄财lián kě jì cái 连绵起伏lián mián qǐ fú 联床风雨lián chuáng fēng yǔ 连枝带叶lián zhī dài yè 连理分枝lián lǐ fēn zhī 敛神屏气liǎn shén bǐng qì 连畴接陇lián chóu jiē lǒng 连朝接夕lián zhāo jiē xī 连里竟街lián lǐ jìng jiē 连三跨五lián sān kuà wǔ 连鸡之势lián jī zhī shì 连街倒巷lián jiē dǎo xiàng 连蒙带唬lián mēng dài hǔ 更多>

拼音liang开头的成语大全

两边倒liǎng biān dǎo 两面光liǎng miàn guāng 两面三刀liǎng miàn sān dāo 两袖清风liǎng xiù qīng fēng 两小无猜liǎng xiǎo wú cāi 良辰美景liáng chén měi jǐng 量体裁衣liàng tǐ cái yī 量力而行liàng lì ér xíng 两全其美liǎng quán qí měi 良辰吉日liáng chén jí rì 两败俱伤liǎng bài jù shāng 两手空空liǎng shǒu kōng kōng 良师益友liáng shī yì yǒu 良药苦口liáng yào kǔ kǒu 踉踉跄跄liàng liàng qiàng qiàng 两肋插刀liǎng lèi chā dāo 良史之才liáng shǐ zhī cái 两眼墨黑liǎng yǎn mò hēi 两心相悦liǎng xīn xiāng yuè 凉了半截liáng le bàn jié 良玉不雕liáng yù bù diāo 量金买赋liàng jīn mǎi fù 量能授官liàng néng shòu guān 良禽择木liáng qín zé mù 梁苑隋堤liáng yuàn suí dī 两两相望liǎng liǎng xiāng wàng 两厢情愿liǎng xiāng qíng yuàn 两心一体liǎng xīn yī tǐ 两得其所liǎng dé qí suǒ 两肩荷口liǎng jiān hé kǒu 两歧麦秀liǎng qí mài xiù 更多>

拼音liao开头的成语大全

辽东豕liáo dōng shǐ 撩虎须liáo hǔ xū 聊胜于无liáo shèng yú wú 了如指掌liǎo rú zhǐ zhǎng 聊以自慰liáo yǐ zì wèi 寥寥可数liáo liáo kě shǔ 寥若晨星liáo ruò chén xīng 寥寥无几liáo liáo wú jǐ 料事如神liào shì rú shén 了无惧色liǎo wú jù sè 燎原之火liáo yuán zhī huǒ 料峭春风liào qiào chūn fēng 撩蜂剔蝎liáo fēng tī xiē 了不相属liǎo bù xiāng zhǔ 料敌若神liào dí ruò shén 了然于中liǎo rán yú zhōng 聊以塞责liáo yǐ sè zé 寥落晨星liáo luò chén xīng 了不可见liǎo bù kě jiàn 燎发摧枯liǎo fà cuī kū 廖若星辰liào ruò xīng chén 聊尽绵薄liáo jìn mián bó 聊备一格liáo bèi yī gé 了无所见liǎo wú suǒ jiàn 聊以自况liáo yǐ zì kuàng 了不相关liǎo bù xiāng guān 疗疮剜肉liáo chuāng wān ròu 料料峭峭liào liào qiào qiào 辽东华表liáo dōng huá biǎo 了无惧意liǎo wú jù yì 潦倒粗疏liǎo dǎo cū shū 更多>

拼音lie开头的成语大全

埒材角妙liè cái jiǎo miào 列功覆过liè gōng fù guò 裂冠毁冕liè guàn huǐ miǎn 劣倦罢极liè juàn pí jí 列土封疆liè tǔ fēng jiāng 烈火辨日liè huǒ biàn rì 列祖列宗liè zǔ liè zōng 裂裳裹膝liè cháng guǒ xī 烈日炎炎liè rì yán yán 列风淫雨liè fēng yín yǔ 趔趄而行liè qiè ér xíng 捩手覆羹liè shǒu fù gēng 烈火轰雷liè huǒ hōng léi 裂裳衣疮liè shang yī chuāng 烈火烹油liè huǒ pēng yóu 趔趔趄趄liè liè qiè qiè 裂眦嚼齿liè zì jiáo chǐ 列鼎而食liè dǐng ér shí 裂土分茅liè tǔ fēn máo 裂地分茅liè dì fēn máo 烈火辨玉liè huǒ biàn yù 烈士徇名liè shì xùn míng 烈火真金liè huǒ zhēn jīn 裂石停云liè shí tíng yún 烈火见真金liè huǒ jiàn zhēn jīn 烈女不更二夫liè nǚ bù gēng èr fū 烈火烹油,鲜花着锦liè huǒ pēng yóu,xiān huā zhuó jǐn 裂冠毁冕,拔本塞源liè guān huǐ miǎn,bá běn sāi yuán 烈士暮年,壮心不已liè shì mù nián,zhuàng xīn bù yǐ 劣迹昭著liè jì zhāo zhù 裂裳裹足liè cháng guǒ zú 更多>

拼音lin开头的成语大全

吝啬鬼lìn sè guǐ 临渊羡鱼lín yuān xiàn yú 淋漓尽致lín lí jìn zhì 临危受命lín wēi shòu mìng 林林总总lín lín zǒng zǒng 临阵脱逃lín zhèn tuō táo 临危不惧lín wēi bù jù 琳琅满目lín láng mǎn mù 鳞次栉比lín cì zhì bǐ 临难铸兵lín nàn zhù bīng 临机制胜lín jī zhì shèng 鳞鸿杳绝lín hóng yǎo jué 临危效命lín wēi xiào mìng 凛如霜雪lǐn rú shuāng xuě 赁耳佣目lìn ěr yōng mù 麟肝凤脯lín gān fèng fǔ 临财不苟lín cái bù gǒu 临难如归lín nàn rú guī 临难不慑lín nàn bù shè 邻女詈人lín nǚ lì rén 临深履薄lín shēn lǚ bó 临患忘利lín huàn wàng lì 临敌易将lín dí yì jiàng 麟凤芝兰lín fèng zhī lán 林下之风lín xià zhī fēng 鳞集毛萃lín jí máo cuì 邻家吹笛lín jiā chuī dí 临难无慑lín nán wú shè 临潼斗宝lín tóng dòu bǎo 鳞集仰流lín jí yǎng liú 临危蹈难lín wēi dǎo nàn 更多>

拼音ling开头的成语大全

灵丹妙药líng dān miào yào 另眼相看lìng yǎn xiāng kàn 玲珑剔透líng lóng tī tòu 令人神往lìng rén shén wǎng 令人发指lìng rén fà zhǐ 另请高明lìng qǐng gāo míng 绫罗绸缎líng luó chóu duàn 灵机一动líng jī yī dòng 令行禁止lìng xíng jìn zhǐ 另谋高就lìng móu gāo jiù 伶牙俐齿líng yá lì chǐ 另起炉灶lìng qǐ lú zào 凌上虐下líng shàng nüè xià 另眼看承lìng yǎn kàn chéng 凌乱不堪líng luàn bù kān 伶俐乖巧líng lì guāi qiǎo 另行高就lìng xíng gāo jiù 零碎不全líng suì bù quán 令人喷饭lìng rén pēn fàn 令闻广誉lìng wén guǎng yù 另有所图lìng yǒu suǒ tú 令人捧腹lìng rén pěng fù 零七碎八líng qī suì bā 令闻嘉誉lìng wén jiā yù 陵上虐下líng shàng nüè xià 零敲碎打líng qiāo suì dǎ 凌杂米盐líng zá mǐ yán 令人生畏lìng rén shēng wèi 令人吃惊lìng rén chī jīng 零珠碎玉líng zhū suì yù 令出惟行lìng chū wéi xíng 更多>

拼音liu开头的成语大全

留尾巴liú wěi ba 留余地liú yú dì 六神无主liù shén wú zhǔ 流光溢彩liú guāng yì cǎi 流连忘返liú lián wàng fǎn 溜之大吉liū zhī dà jí 流离失所liú lí shī suǒ 流言蜚语liú yán fēi yǔ 流觞曲水liú shāng qǔ shuǐ 六出冰花liù chū bīng huā 流芳百世liú fāng bǎi shì 柳暗花明liǔ àn huā míng 六亲不认liù qīn bù rèn 六根清净liù gēn qīng jìng 流天澈地liú tiān chè dì 流落他乡liú luò tā xiāng 流波送盼liú bō sòng pàn 刘毅答诏liú yì dá zhào 六经三史liù jīng sān shǐ 柳夭桃艳liǔ yāo táo yàn 流血浮丘liú xuè fú qiū 流水无情liú shuǐ wú qíng 留军壁邺liú jūn bì yè 六通四辟liù tōng sì pì 流景扬辉liú jǐng yáng huī 六卿分晋liù qīng fēn jìn 留犁挠酒liú lí náo jiǔ 柳街柳陌liǔ jiē liǔ mò 柳折花残liǔ zhé huā cán 流荡忘反liú dàng wàng fǎn 流血浮尸liú xuè fú shī 更多>

拼音long开头的成语大全

龙飞凤舞lóng fēi fèng wǔ 龙潭虎穴lóng tán hǔ xué 龙凤呈祥lóng fèng chéng xiáng 笼络人心lǒng luò rén xīn 龙马精神lóng mǎ jīng shén 龙争虎斗lóng zhēng hǔ dòu 龙太龙钟lóng tài lóng zhōng 龙行虎变lóng xíng hǔ biàn 龙江虎浪lóng jiāng hǔ làng 龙阳泣鱼lóng yáng qì yú 龙潜凤采lóng qián fèng cǎi 龙伸蠖屈lóng shēn huò qū 龙蛰蠖屈lóng zhé huò qū 龙肝豹胎lóng gān bào tāi 龙投大海lóng tóu dà hǎi 龙断之登lóng duàn zhī dēng 笼而统之lóng ér tǒng zhī 龙威虎振lóng wēi hǔ zhèn 龙阳之兴lóng yáng zhī xīng 隆恩旷典lóng ēn kuàng diǎn 龙蛇不辨lóng shé bù biàn 龙章凤姿lóng zhāng fèng zī 龙头锯角lóng tóu jù jiǎo 龙生九子lóng shēng jiǔ zǐ 龙精虎猛lóng jīng hǔ měng 龙言凤语lóng yán fèng yǔ 龙泉太阿lóng quán tài ē 龙跃云津lóng yuè yún jīn 龙首豕足lóng shǒu shǐ zú 龙吟虎啸lóng yín hǔ xiào 龙虎风云lóng hǔ fēng yún 更多>

拼音lou开头的成语大全

露马脚lòu mǎ jiǎo 漏洞百出lòu dòng bǎi chū 漏网之鱼lòu wǎng zhī yú 镂心呕血lòu xīn ǒu xuè 镂玉裁冰lòu yù cái bīng 镂金铺翠lòu jīn pù cuì 蝼蚁贪生lóu yǐ tān shēng 陋巷箪瓢lòu xiàng dān piáo 镂肝鉥肾lòu gān shù shèn 陋室空堂lòu shì kōng táng 镂冰炊砾lòu bīng chuī lì 镂簋朱绂lòu guǐ zhū fú 镂冰劚雪lòu bīng zhú xuě 镂冰雕朽lòu bīng diāo xiǔ 楼护唇舌lóu hù chún shé 镂心刻骨lòu xīn kè gǔ 楼阁台榭lóu gé tái xiè 楼船箫鼓lou chuan xiao gu 镂心鉥肝lòu xīn shù gān 漏网游鱼lòu wǎng yóu yú 镂冰雕琼lòu bīng diāo qióng 漏虀搭菜lòu jī dā cài 陋巷菜羹lòu xiàng cài gēng 蝼蚁得志lóu yǐ dé zhì 陋巷蓬门lòu xiàng péng mén 镂月裁云lòu yuè cái yún 镂脂翦楮lòu zhī jiǎn chǔ 漏卮难满lòu zhī nán mǎn 漏脯充饥lòu fǔ chōng jī 漏尽更阑lòu jìn gēng lán 漏瓮沃焦釜lòu wèng wò jiāo fǔ 更多>

拼音lu开头的成语大全

碌碌无为lù lù wú wéi 炉火纯青lú huǒ chún qīng 绿树成荫lǜ shù chéng yīn 绿草如茵lǜ cǎo rú yīn 屡试不爽lǚ shì bù shuǎng 屡见不鲜lǚ jiàn bù xiān 鹿死谁手lù sǐ shéi shǒu 屡教不改lǚ jiào bù gǎi 屡试屡爽lǚ shì lǚ shuǎng 碌碌寡合lù lù guǎ hé 履机乘变lǚ jī chéng biàn 驴鸣狗吠lǘ míng gǒu fèi 路不拾遗lù bù shí yí 鲁卫之政lǔ wèi zhī zhèng 虑不及远lǜ bù jí yuǎn 露钞雪纂lù chāo xuě zuǎn 履穿踵决lǚ chuān zhǒng jué 绿马仰秣lù mǎ yǎng mò 履霜之戒lǚ shuāng zhī jiè 鹿伏鹤行lù fú hè xíng 陆梁放肆lù liáng fàng sì 庐山面目lú shān miàn mù 鲁敦周彝lǔ dūn zhōu yí 驴唇马嘴lǘ chún mǎ zuǐ 鲁殿灵光lǔ diàn líng guāng 履险如夷lǚ xiǎn rú yí 绿林豪杰lù lín háo jié 禄无常家lù wú cháng jiā 虑周藻密lǜ zhōu zǎo mì 鲁鱼亥豕lǔ yú hài shǐ 庐山真面lú shān zhēn miàn 更多>

拼音luan开头的成语大全

乱弹琴luàn tán qín 鸾鸣凤奏luán míng fèng zòu 乱七八糟luàn qī bā zāo 鸾翔凤集luán xiáng fèng jí 鸾枭并栖luán xiāo bìng qī 乱点鸳鸯luàn diǎn yuān yāng 鸾凤分飞luán fèng fēn fēi 鸾舆凤驾luán yú fèng jià 乱头粗服luàn tóu cū fú 鸾姿凤态luán zī fèng tài 鸾只凤单luán zhī fèng dān 鸾吟凤唱luán yín fèng chàng 鸾胶凤丝luán jiāo fèng sī 乱点古书luàn diǎn gǔ shū 乱蝶狂蜂luàn dié kuáng fēng 乱碰乱撞luàn pèng luàn zhuàng 乱乱哄哄luàn luàn hōng hōng 鸾俦凤侣luán chóu fèng lǚ 卵覆鸟飞luǎn fù niǎo fēi 鸾凤和鸣luán fèng hè míng 乱真不辨luàn zhēn bù biàn 乱扣帽子luàn kòu mào zǐ 乱臣贼子luàn chén zéi zǐ 鸾分凤离luán fēn fèng lí 卵翼之恩luǎn yì zhī ēn 乱人耳目luàn rén ěr mù 卵石不敌luǎn shí bù dí 乱臣逆子luàn chén nì zǐ 鸾飘凤泊luán piāo fèng bó 乱世凶年luàn shì xiōng nián 乱离多阻luàn lí duō zǔ 更多>

拼音lue开头的成语大全

略知皮毛lüè zhī pí máo 略知一二lüè zhī yī èr 略胜一筹lüè shèng yī chóu 略迹原情lüè jì yuán qíng 略见一斑lüè jiàn yī bān 略识之无lüè shí zhī wú 略地攻城lüè dì gōng chéng 略不相睹lüè bù xiāng dǔ 掠美市恩lüè měi shì ēn 略逊一筹lüè xùn yī chóu 略施小计lüè shī xiǎo jì 略不世出lüè bù shì chū 掠人之美lüè rén zhī měi 略地侵城lüè dì qīn chéng 略迹论心lüè jì lùn xīn 略迹原心lüè jì yuán xīn 掠地攻城lüè dì gōng chéng 略窥一斑lüè kuī yī bān 掠影浮光lüè yǐng fú guāng 略无忌惮lüè wú jì dàn 掠是搬非lüè shì bān fēi 略高一筹lüè gāo yī chóu 掠脂斡肉lüè zhī wò ròu 更多>

拼音lun开头的成语大全

沦肌浃髓lún jī jiā suǐ 论功行赏lùn gōng xíng shǎng 论黄数白lùn huáng shù bái 沦肌浃骨lún jī jiā gǔ 纶言如汗lún yán rú hàn 轮焉奂焉lún yān huàn yān 论一增十lùn yī zēng shí 论德使能lùn dé shǐ néng 沦落风尘lún luò fēng chén 纶音佛语lún yīn fó yǔ 论高寡合lùn gāo guǎ hé 抡眉竖目lūn méi shù mù 论列是非lùn liè shì fēi 论道经邦lùn dào jīng bāng 论甘忌辛lùn gān jì xīn 论资排辈lùn zī pái bèi 轮扁斫轮lún biǎn zhuó lún 论心定罪lùn xīn dìng zuì 沦浃肌髓lún jiā jī suǐ 论功行封lùn gōng xíng fēng 论短道长lùn duǎn dào cháng 论辩风生lùn biàn fēng shēng 论功受赏lùn gōng shòu shǎng 论议风生lùn yì fēng shēng 论今说古lùn jīn shuō gǔ 论千论万lùn qiān lùn wàn 论长说短lùn cháng shuō duǎn 论长道短lùn cháng dào duǎn 论功封赏lùn gōng fēng shǎng 论黄数黑lùn huáng shǔ hēi 论世知人lùn shì zhī rén 更多>

拼音luo开头的成语大全

落水狗luò shuǐ gǒu 落汤鸡luò tāng jī 捋虎须luō hǔ xū 落地生根luò dì shēng gēn 落花流水luò huā liú shuǐ 络绎不绝luò yì bù jué 落荒而逃luò huāng ér táo 落落大方luò luò dà fāng 落英缤纷luò yīng bīn fēn 落井下石luò jǐng xià shí 落笔成蝇luò bǐ chéng yíng 洛下书生luò xià shū shēng 罗掘一空luó jué yī kōng 落月屋梁luò yuè wū liáng 落花媒人luò huā méi rén 落纸如飞luò zhǐ rú fēi 落纸烟云luò zhǐ yān yún 落落晨星luò luò chén xīng 罗天大醮luó tiān dà jiào 罗雀掘鼠luó què jué shǔ 罗掘俱穷luó jué jù qióng 罗敷有夫luó fū yǒu fū 落花有意luò huā yǒu yì 落日黄花luò rì huáng huā 落拓不羁luò tuò bù jī 落纸云烟luò zhǐ yún yān 捋臂揎拳luō bì xuān quán 荦荦确确luò luò què què 落落难合luò luò nán hé 罗钳吉网luó qián jí wǎng 洛阳纸贵luò yáng zhǐ guì 更多>

按拼音查成语

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ

©2020 小娃子  版权所有  小娃子 育儿生活实用查询工具